Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pitná voda

 

Závěrečná zpráva o připojení osady na

pitnou vodu, žádost o územní souhlas

      12.12.2017

images.jpg

Vážení přátelé, předkládám Vám závěrečnou souhrnnou zprávu výboru ZO o připojení osady na pitnou vodu a vybudování vodovodu v osadě.  

Stavební úřad – odbor výstavby MěÚ Hlučín vydal dne 31.7.2017 pod č.j. HLUČ/36911/2017/OV/He  rozhodnutí – územní souhlas o umístění stavby  prodloužení domovní části vodovodní přípojky v zahrádkářské osadě na Vinohradech.

Tímto dokumentem byla schválena podle zpracovaného projektu stavba vodovodu ve společných cestách v osadě a to souhrnně pro celou osadu. Úspěšně tak bylo dovršeno 2 leté úsilí výboru k zajištění přívodu pitné vody k hranicím každé zahrádky v osadě.  Tento náročný celkový projekt výboru ZO rozvodu  pitné vody zahrnuje připojení z městského vodovodu na Vinohradské ulici a jeho vedení v délce 451 m v cestě ve vlastnictví ZO v části Tibet a staré části osady a jeho následné prodloužení v této cestě v délce 1 120 m v nové části osady.  Rozvod pitné vody je uložený v nezamrzající hloubce, zahrnuje přívod pitné vody potrubím DN se od hlavní přijímací šachty na Vinohradské ulici a je rozdělen  podružnými  vodovodních šachtami na jednotlivé úseky pro odběrové větve vody připojených odběratelů. Pro jednotlivé odběratele jsou na rozvodu u jeho zahrádky instalovány vodovodní uzávěry typu Hawle.  Vodoměrné šachty v cestách osady pro jednotlivé úseky osady jsou opatřeny uzávěry vody a vzhledem k tomu, že jednotlivé odběrové větve hospodaří s pitnou vodou samostatně, také těmito úseky  odečitatelnými   vodoměry k měření odběru vody pro připojené odběratele na  odběrové větvi  úseku. V rozvodu je připojena se samostatným měřením spotřeby i budova ZO a vodovodní fontánka. Na koncích rozvodů jsou také instalovány nezbytné  kálníky.

Vlastní připojení pitné vody na zahrádku / chatku/ odběratele z tohoto rozvodu je podle tohoto souhlasu prováděno vlastní samostatnou stavbou na základě odborem výstavby MěÚ Hlučín schválené žádosti zahrádkáře o územní souhlas k provedení stavby. Podmínkou připojení je současně uzavření smlouvy o odběru vody v rámci souhlasu a podpisu žadatele v dokumentu - osadním  řádu a osadní smlouvě, který je vydáván výborem ZO v letošním roce  členům ZO.  

Stavbu vodovodu a přívodu pitné vody  a do osady byla odsouhlasena a uložena výboru ZO usnesením VČS 2015 s tím, že stavba bude provedena vlastními silami základní organizace a to v průběhu roku  2015 - 2016 .   Zpracování projektu, získání vyjádření vlastníků technické infrastruktury / zejména  získání souhlasu radiokomunikací  vzhledem k položenému optickému kabelu v cestě osady/     a  získání souhlasu k   realizace stavby bylo velmi náročné, obtížné,  neboť odbor  výstavby a vodohospodářský úřad odboru životního prostředí MěÚ Hlučín vzhledem k neexistující kanalizaci  v osadě i plánovanému počtu přípojek důsledně a nekompromisně vyžadoval dodržení ustanovení stavebního zákona a  vodního zákona.   Tyto skutečnosti objektivně k rozporům výboru ZO se stanovisky  orgánů státní správy, odvoláním  jejich  stanoviska vyšším orgánem,   následným dalším jednáním  s dopadem na časové prodloužení záměru stavby. Bylo  nezbytné  zpracování nového upraveného projektu, provedení úprav stavby, rozdělení stavby na stavbu rozvodů pitné vody v cestách v majetku osady a v kompentenci výboru ZO a  na stavby  vodovodní přípojky, kterou na svém pozemku může realizovat samostatně na základě územního souhlasu každý zahrádkář.   

Počátkem března  2016 byl projektantem a výborem ZO, po předchozích konzultacích a jednáních,  předložen  stavebnímu úřadu v Hlučíně,  komplexní  projekt  vodovodu pitné vody  v osadě.  Výsledky jednání nasvědčovaly, že projekt bude podle záměru přivést vodu žadatelům až do jeho zahrádky,  bez problémů  odsouhlasen.  Výbor ZO na základě zámyslu projektu a výsledku provedených jednání, již   od podzimu  2015 a v první polovině roku 2016 s pomocí vytvořené pracovní skupiny a v rámci dohody o provedení prací,  usilovně a   urychleně,  z důvodu nedostatku  vody v osadě,  realizoval potřebné plánované stavební práce podle zpracovaného návrhu projektu  na  vodovodu v cestách osady a nebránil ani žadatelům,  aby v duchu tohoto předpokladu a zámyslu,  ale  podle svého vlastního rozhodnutí,   již dopředu sami budovali své přípojky na zahrádku tak, aby bezprostředně  po schválení projektu  byly  přípojky vody  byly neprodleně  zprovozněny.   

    Projekt byl stavebním úřadem schválen až v srpnu 2016, avšak  s nečekanou a závaznou podmínkou stanovenou  vodoprávním úřadem odboru životního prostředí  MěÚ Hlučín, že vodovod v osadě bude provozován jako veřejný vodovod podle vodního zákona. Toto rozhodnutí bylo z praktického, provozního, organizačního i finančního hlediska pro osadu absolutně nesplnitelné, protože zákon přesně stanovuje závazné činnosti provozovateli veřejného vodovodu, rozbory vody, vedení stanovené evidence o provozu, pravidelná hlášení nadřízenému Vak a přesně vymezuje zodpovědnost po provozovatele vodovodu, kterým je výbor ZO. VaK Hlučín tento závazek plnit nemusí a odmítl jej převzít, on předává - prodává vodu do vlastního rozvodu osady v kanalizační šachtě vybudované ZO na Vinohradské ulici.  V osadě není kanalizace, neplatí se stočné, zodpovědnost za dodávku pitné vody včetně zdravotní nezávadnosti má provozovatel vodovodu.  Následující opakovaná  jednání  předsedy výboru ZO se stavebním a vodoprávním úřadem MěÚ Hlučín ke zrušení této podmínky, nevedla ke změně stanoviska. Předseda ZO zpracoval podrobný  právní rozklad jejich  nesprávného výkladu  ustanovení vodního zákona k vodovodu v osadě a písemně jej 22.9.2016 předložil jako odvolání proti tomuto  rozhodnutí.   Protože MěÚ na předložené písemné odvolání výboru ZO řadu týdnů nereagoval, předseda  doplnil tento objektivní rozklad odvolání o další právní podklady a spolu s tajemníkem ZO se v říjnu 2016 se obrátili na  nadřízený orgán -    odbor životního prostředí  krajského úřadu  v Ostravě. Po následných vzájemných jednáních, nadřízený orgán dal za pravdu námi předloženým faktům v odvolání a koncem listopadu 2016  vydané rozhodnutí stavebního úřadu a tím i podmínku vodoprávního úřadu MěÚ Hlučín zrušil.

Bylo však nutné začít s žádostí o povolení stavby vodovodu znovu a předložit na odbor výstavby nový projekt a žádost o stavební povolení.  Po doporučení odboru výstavby by nový projekt již nezahrnoval stavbu vodovodu s ukončením na zahrádce žadatele, stavebníkem rozvodů vody v cestách osady, které jsou v majetku ZO zůstává  nadále výbor ZO avšak vybudování vodovodní přípojky na zahrádku z rozvodu vody ZO v cestě u zahrádky žadatele je samostatnou stavbou, kterou bude na svém pozemku realizovat na základě chválení územního souhlasu se stavbou sám žadatel. 

Navržená varianta řešení přípojky vody na zahrádku žadatele, aby stavebník – to je výbor ZO, ukončil stavbu se  souhlasem žadatele a s jeho pomocí  až na zahrádce žadatelé stala pro výbor ZO nerealizovatelnou.  Důvodem je skutečnost rozdílného vlastnictví pozemku cesty a pozemku zahrádky a nutnost  dle požadavku  odboru výstavby, aby  v souladu se stavebním zákonem  byl zpracována  stavebníkem to je výborem ZO s každým žadatelem o přípojku,  smlouva o stavbě na cizím pozemku. Návrh této smlouvy výbor ZO sice zpracoval, ale ukázalo se po jednání na Katastrálním úřadu v Opavě, že tuto smlouvu je nutné spolu s žádosti u něho pro každého žadatele samostatně registrovat a zaplatit 1000 Kč za registrační poplatek.  Schválenou tuto každou registraci uvedené smlouvy pak předložit spolu  ostatní s dokumentací o stavbu   výborem ZO ke schválení a k úhradě  poplatku za povolení stavby stavebnímu úřadu v Hlučíně. Toto řešení  a záměr vybudovat vodovod tímto způsobem se stalo tak prakticky pro výbor ZO  zcela neprůchodné.

Jediným prakticky a právně schůdným řešením bylo zpracování nového komplexního projektu vodovodu pitné vody v osadě  a to pro celou osadu, který by navazoval na v roce 2014 realizovaný a kolaudovaný projekt přípojky vody do budovy ZO. Tento projekt řeší samostatné vybudování rozvodů vody v cestách osady, které jsou ve vlastnictví ZO a tak přivedení pitné vody až  k zahrádkám žadatelů.  Připojení vody na zahrádku žadatele je následně řešeno jako jeho vlastní budovaná stavba  vodovodní přípojky  na základě   samostatné  jeho žádosti  o územního souhlas  k této stavbě.  

V  období únor – březen 2017 byl na základě toho byl v součinnosti s výborem ZO projektantem   zpracován  nový projekt  včetně  vyžádání stanovisek ze zákona povinných stran / VaK, elektro, komunikace atd./rozvodů pitné  vody pro celou osadu  s názvem  prodloužení domovní části vodovodní přípojky / již dříve v roce 2014 kolaudované přípojky do budovy ZO/ a to tak že rozvody vody jsou  vybudovány  výborem ZO v cestách osady ve vlastnictví základní  organizace a následně po vybudování těchto rozvodů pak  samostatně si každý zahrádkář vybuduje vlastní vodovodní přípojku  na svou zahrádku na základě své žádosti na  odbor výstavby MěÚ  o územní souhlas s její stavbou.

Po následných jednáních,  byl  v březnu 2017 stavebnímu úřadu v Hlučíně předložen takto nově zpracovaný projekt rozvodů vody v cestách osady. Dokumentace projektu je složka o 63 listech a je k dispozici na výboru ZO.  Projekt obsahuje technickou zprávu, situační výkresy, vyjádření zákonných složek ke stavbě: vyjádření Vodovodů a kanalizací Hlučín, vyjádření CETIN- české telekomunikační infrastruktury k existenci sítě elektronických komunikací, vyjádření distribuční sítě RWE, vyjádření komunikačního vedení ČEZ, vyjádření podzemních sítí Českých Radiokomunikací, vyjádření oddělení rozvoje, plánování a památkové péče MěÚ Hlučín, vyjádření Odbor životního prostředí MěÚ Hlučín, vyjádření odboru výstavby MěÚ Hlučín, vyjádření Povodí Odry. Po projednání a vyvěšeni projektu   po zákonnou dobu k připomínkám na úřední desce MěÚ Hlučín,  byl projekt schválen   31.7.2017, právní moci nabyl 1.9.2017,  předseda ZO jej obdržel 6.9. 2017 .   

Ke schválení realizace provozu rozvodů  pitné vody v cestách osady bylo nutné výborem ZO v průběhu měsíce října a listopadu vytvořit, projednat a odsouhlasit VaK provozní řád vodovodu, uzavřít smlouvu s VaK Hlučín o spolupráci k zajištění provozu vodovodu a vybudovat v rozvodech vodu v cestě osady ještě jeden požadovaný kálník.   Součástí tohoto provozního řádu  musel být ustanoven správce vodovodu, vyřešen závazný systém zajištění provozu, řešení havárií, provádění odběru vzorků k vyšetření na zdravotní nezávadnost, systém odkalování  vody v rozvodech a další technické a  provozní problémy dodávky pitné vody.        

Přípojka vody na zahrádku musí být ukončena vodoměrnou šachtou s vodoměrem a uzavíracím ventilem umístěným na zahrádce.  

O povolení přípojky vody přímo do chatky může zahrádkář z důvodu neexistující kanalizace v osadě a dodržení zákonných nařízení, požádat za podmínky vybudované a kolaudované samostatné žumpy s možností vyvážení a po předložení žádosti o změně užívání objektu chatky doložené připojenou projektovou dokumentací stavby odpovídající skutečnému provedení dodatečně povolované stavby v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb / vyhláška o dokumentaci staveb/. 

Pokud je bez povolení stavebního úřadu, přípojka vody již výjimečně ukončena vodoměrem a ventilem přímo v chatce musí být povinně chatka napojena na uvedenou kolaudovanou samostatnou žumpu a vzhledem k tomu, že zavedení pitné vody do chatky změnilo původně kolaudované užívání chatky,  je podle zákona nutné, aby její uživatel dodatečně požádal o změnu jejího užívání a k žádosti připojil novou dokumentaci stavby odpovídající skutečnému provedení stavby.

 

Jinak je nutné v  těchto případech, aby zahrádkář  pro povolení své  přípojky pitné vody na zahrádku, předložil odboru výstavby MěÚ Hlučín řádně a úplně zpracovanou  žádost s přílohami o územní  souhlas s povolením přípojky pitné vody a vybudoval  na zahrádce,  tak jako ostatní žadatelé, samostatnou vodoměrnou šachtu a přívod vody ukončil  na zahrádce uzavíracím výpustným ventilem.

Každý zahrádkář, který chce přivést pitnou vodu z vodovodního rozvodu  y v cestě osady,  musí  k připojení své zahrádky na pitnou vodu provést samostatnou stavbu své přípojky vody na svou zahrádku. Stavbu může provést jen  na základě předložení a schválení územního souhlasu. Vlastní připojení vody bude provedeno po ukončení stavby výborem ZO a provedeném vlastním připojení odběratele schváleným instalatérem výborem ZO, který zápisem v osadní smlouvě potvrdí správnost připojení, čísla a pečetě  jednotného typu vodoměru pro odběratele.  

Předseda ZO ve snaze příslibu z VČS ZO a pomoci žadatelům se žádostí  o připojení zahrádky na pitnou vodu,  zpracoval a 7.8 2017  předložil odboru výstavby MěÚ  jednotný  návrh vzoru územního souhlasu  k této žádosti. Předložený návrh o územní souhlas obsahoval kromě údajů o žadateli popis záměru a technickou zprávu provedení stavby, plánek napojení zahrádky na pitnou vodu, plánek vodoměrné šachty s rozmístěním kohoutů a vodoměrem a situační plánek přípojky v katastrální mapě se souhlasem sousedních majitelů pozemků.  Tento návrh nebyl však podle vyjádření vedoucího odboru výstavby  MěÚ odborem výstavby   schválen,  neboť přesně neodpovídá stanoveným  a vyžadovaným  požadavkům stavebního zákona a prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb.  Proto je nutné, aby každý žadatel samostatně zpracoval  a předložil  odboru výstavby MěÚ  Hlučín  žádost o územní souhlas  podle platného zákona a prováděcí této vyhlášky a to  na stanoveném tiskopise podle přílohy 7 vyhlášky a to včetně stanovených příloh.  Jak má vypadat tato žádost o územní souhlas k této stavbě je sděleno v odpovědi vedoucího odboru výstavby MěÚ předsedovi ZO a jehož odpověď níže  uvádím:

Vyjádření odboru výstavby MěÚ Hlučín k žádosti o územní souhlas předsedovi ZO ČZS Osasda na Vinohradech Hlučín:

Žádost o územní souhlas musí být na formuláři dle příl.č. 7 vyhl. č. 503/2006 Sb., v platném znění a je možno si ji stáhnout na internetu nebo na stránkách města Hlučín (hp://www.hlucin.cz/cs/urad‐a‐samosprava/formulare‐clanky/stavebni‐urad.html) Přílohou této žádost bude smlouva o právu provést stavbu na pozemku ve vlastnictví „zahrádkářů“ a dále jednoduchý technický popis s příslušnou výkresovou dokumentací, ze které bude patrno polohové a výškové umístění stavby a bude obsahovat zakreslení a specifikaci jednotlivých armatur vč. technického a velikostního řešení šachty a dále zakreslení stavby a stávající technické infrastruktury (vedení vody, NN, sdělovací kabel případně dalších podzemních sítí) do kopie katastrální mapy vč. okótování od hranic pozemku. Další přílohou bude vyjádření správců technické infrastruktury (ČEZ, VaK Hlučín, GridServices / plyn/, CETIN / komunikace/). Souhlas vlastníka sousedního pozemku pouze v případě, že přípojka bude ve vzdálenosti menší než 2,0 m od sousedního pozemku.

S pozdravem Ing. Pavel Křižák vedoucí odboru výstavby

 

Po projednání předložené projektové dokumentace (žádost, výkresová dokumentace, koordinované stanovisko životního prostředí, vyjádření správců sítí) vydá odbor výstaby MěÚ V Hlučíně žadateli ÚZEMNÍ SOUHLAS.

Výbor ZO ve snaze pomoci zahrádkářům na základě výše uvedeného vyjádření splnit tato stanovená nařízení, pověřil v listopadu 2017 projektanta p. Ing. D. Sousedíka, Hlučín /mobil 737 577 977,e-mail dsousedik@seznam.cz/ zpracování vzorové projektové dokumentace na konkrétního žadatele v osadě. 

V současné době probíhá schvalovací proces na odboru životního prostředí s cílem vydání koordinovaného stanoviska, které je nutnou přílohou dokumentace. Tento postup byl předběžně schválen vedoucím odboru stavebního úřadu MěÚ Hlučín.

 

Zahrádkář si může dle vlastního uvážení po dohodě se jmenovaným projektantem objednat zhotovení projektové dokumentace pod názvem „Napojení zahrady na vnitřní vodovod“. Ke zpracování dokumentace bude nutné ověření a zakreslení skutečnosti do dokumentace přímo na místě na zahrádce. 

Zpracování uvedených příloh žádosti o územní souhlas včetně zákresu plánku a vyžádání stanoviska správců veřejné technické infrastruktury, která se dotýká pozemku žadatele, klade potřebné a nezbytné časové a technické nároky na zpracovatele, z toho důvodu ale i z praktického hlediska realizace žádosti, výbor ZO doporučuje všem žadatelům, aby tento požadavek řešili právě dohodou s tímto naším projektantem p. Ing.D.  Sousedíkem, který problematiku pitné vody v osadě zná a k naší spokojenosti a bez velkých finančních nároků vždy obětavě řešil. 

Je nutné vyplnit část A tiskopisu žádosti o územní souhlas. Část B tohoto tiskopisu obsahující přílohu souhlas a smlouvu se stavbou na cizím pozemku, kterou přikládám v příloze vyplní sám žadatel a doručí ji výboru ZO k podpisu  předsedy a tajemníka.

Požadované části přílohy žádosti o územní souhlas podle přílohy B tohoto tiskopisu -   to je celkovou situaci stavby v měřítku katastrální mapy situační výkres - výtisk z katastrální mapy parcel pozemku a sousedních parcel s jeho zahrádkou, zakreslením požadované stavby, zhotovení technického popisu a záměru stavby včetně vyjádření  majitelů sítí k pozemku, může zahrádkář objednat  u jmenovaného. Případné podpisy sousedů v uvedeném situačním výkresu katastrální mapy vyjadřující jejich souhlas se stavbou si musí zahrádkář zajistit sám.   Celkovou takto zpracovanou dokumentaci včetně žádosti o územní souhlas pak zahrádkář musí sám předložit na odbor výstavby MěÚ Hlučín – jejím podáním na podatelně městského úřadu.                     

   Výbor ZO upozorňuje, že žádost o územní souhlas se stanovenou dokumentací nemusí zpracovat tento námi doporučený projektant nebo obecně autorizovaný projektant. Žádost může každý zahrádkář podle svých možností a znalostí zpracovat sám nebo případně z důvodu technické úrovně   žádost zpracovat svým vlastním stavebním technikem. 

      Výbor důrazně upozorňuje zahrádkáře, že vybudování vodovodní přípojky  na zahrádku nebo do chatky nebo provoz přípojky pitné vody nelze podle stavebního zákona  provést a provádět  bez   souhlasu stavebního úřadu.  Je nutné, aby zahrádkáři, kteří chtějí mít legálně povolenou vodovodní přípojku,   urychleně  předložili  na  odbor výstavby MěÚ  Hlučín tuto žádost, tak aby vše mohlo být přes zimní období vyřízeno. Žadatelé obdrží následně od odboru výstavby jeho  vyjádření -  koordinovaného stanovisko k žádosti.  Tuto žádost musí dodatečně předložit všichni majitelé z nové části osady, kteří v dobré víře mají již dnes vybudovanou a používají svou přípojku pitné vody bez tohoto povolení.  Musí proto co nejrychleji legalizovat současný stav a tak předejít výboru ZO odborem výstavby sdělenému upozornění na možnost stavebního úřadu nařídit odstranění nepovolené stavby s případnou sankcí., které může být aktualizováno ochránci životního prostředí z města, v důsledku  prokazatelnému znečišťování  pozemku pod osadou odpadovou vodou  z chatek  osady.  

     Celkové vynaložené a proplacené   výdaje   na stavbu vodovodu ve staré části osady / materiál, montážní, ostatní a měřické práce na stavbu vodovodu pitné vody v cestách ve staré části osady  představují  od roku 2015 do současnosti  dle  doložené a prokazatelné  finanční dokumentace  50 položek v celkové výši  382 278 Kč. Rozdíl mezi vybranou zálohou od 63 budoucích uživatelů pitné vody ve staré části osady a vynaloženými náklady je 105 764 Kč.  Tento rozdíl byl uhrazen z rozpočtu ZO. Všechny výdaje rozpočtu osady jsou  řádně uvedeny v účetní roční účetní uzávěrce, řádně  doloženy a zkontrolovány kontrolní komisí ZO a schváleny v usnesení VČS.   Výpočtem na jednoho ze současných 63 žadatelů připadá doplacená částka 1 679  Kč z rozpočtu ZO. 

Při provedené dosavadní stavbě rozvodů pitné vody v cestách nové části osady v letech 2013 -2014  byla členskou schůzí  ZO  schválena a uhrazena částka  1 300 Kč z rozpočtu ZO pro každého  člena. Pro dodržení zásady stejného příspěvku v celé osadě z rozpočtu ZO na  člena ZO na stavbu rozvodů pitné vody v cestách osady,  to znamená, že výborem ZO bude z rozpočtu ZO uhrazena na každého připojeného člena stejná částka 1 300 Kč a žadatelé   ve staré části ještě  k uhrazené záloze 4 000 Kč  doplatí účetní ZO  rozdíl ve výši  379  Kč jako doplatek.  Doplatek mohou žadatelé uhradit na   výroční  členské schůzi v březnu 2018, případně nejpozději při celoroční platbě za elektřinu v polovině května 2018.     

Uhrazení  tohoto doplatku a doložení  převzetí žadatelem podepsaného  osadního řádu spolu s osadní smlouvou, která obsahuje  smlouvu o dodávkách pitné vody je spolu se schválením územního souhlasu odborem výstavby MěÚ Hlučín závaznou podmínkou připojení pitné vody na zahrádku žadatele.   

   Uvedená zpráva dokladuje mimořádnou náročnou a dlouhodobou činnost   k zajištění a vybudování  stavby vodovodu  a přivedení pitné vody pro všechny členy osady. Realizace stavby spočívala zejména na výboru ZO, zejména na jeho předsedovi a krátkodobě vytvořené pracovní skupině na základě uzavřené dohody o provedení práci a omezené pomoci několika mála členů osady. Realizace projektu a stavby včetně zajištění, nákupu, dovozu materiálu, organizace a provedení stavby bylo provedeno za vynaložení minimálních nákladů.  Všechny výdaje jsou řádně účetně doloženy a kontrola RK na VČS doložila, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

  Přesto jsou výborem ZO citlivě vnímány sugestivní názory některých členů osady zejména k délce a provedení dosavadní stavby. Je však velmi pravděpodobné, že by tato již takto provedená stavba vodovodu - přivedení pitné vody do osady,  by  dnes bylo velmi obtížně za takto vynaložených nákladů a překonání překážek těžko proveditelné nebo by bylo proveditelné jen jako zakázka vybrané odborné firmě  za vynaložení  několikrát vyšších nákladů, které by asi většina členů odmítla uhradit a výsledek by byl, že osada by byla bez pitné vody.  Někteří členové osady si vůbec  neuvědomují problémy spojené se stavbou vodovodu tohoto rozsahu v osadě, rozsah spojených a řešených problémů, vynaložené  úsilí a jednání k jejich překonání,  neoceňují odvedenou práci, odpovědnost  a iniciativu  výboru  ZO  pro zajištění pitné vody v osadě.

 Závěrem zprávy je nutné si uvědomit skutečnost,   že  výbor ZO  dokázal přes všechny problémy,   přivést pitnou vodu do osady ,  vybudovat  v osadě vodovod a zajistil  možnost,  aby se  každý zahrádkář při splnění  zákonem stanovených podmínek,  pak samostatně,   svou  stavbou napojil  na vybudované rozvody vody a připojil  svou zahrádku na pitnou vodu.   

Vybudováním  své  vlastní přípojky pitné vody se zahrádkáři nepochybně vyplatí, neboť se tak podstatně finančně zhodnocuje cena jeho zahrádky ale i vytvářejí se tímto výrazně lepší podmínky pro užitek ze zahrádky a pro pobyt a život na zahrádce.

 

V Hlučíně 3.12.2017                                                  

předseda výboru ZO                               Dr.   Stanislav Šmajdler

 

 


 

Provozní  řád pitné vody v zahrádkové osadě ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín

     Provozní řád pitné vody v zahrádkářské osadě  je vydáván  v návaznosti na článek V uzavřené Osadní smlouvy, který  řeší podmínky odběru a platby pitné vody v osadě a stává se po jeho schválení  pro odběratele vody její závaznou součástí .  

 

Vlastník rozvodů pitné v zahrádkové osadě: ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín, IČO 709 37 681.

 Provozovatel rozvodů a dodavatel pitné vody do vodovodních přípojek odběratelů:  ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín.

Odběratelé pitné vody v osadě jsou členové zahrádkářské osady, vlastníci  samostatných  vodovodních přípojek  z tohoto rozvodu na své zahrádky ,kterým byla stavba přípojky schválena odborem výstavby MěÚ Hlučín  a byla  jim výborem ZO   v souladu s osadní smlouvou vydán  souhlas k připojení odběratele na pitnou vodu.   Odběratelé vody v osadě jsou povinni dodržovat tento  provozní řád. Při nedodržování  stanovených podmínek provozu a odběru vody,  může být souhlas odběrateli  k odběru vody výborem ZO odebrán.   

 Zpracovatel provozního řádu:    Výbor ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín, předseda  Dr. Stanislav Šmajdler,  mob. 777 440 009,

Schválení provozního řádu: výbor ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín,  datum: .  ..listopad 2017.

Platnost provozního řádu do: …  r. 2022.

Provozní řád může být změněn výborem ZO jen písemnými   odsouhlasenými  změnami a doplňky schválenými výborem ZO.

Úvodní ustanovení

1.1. Projektová dokumentace

  Projektová dokumentace byla zpracována Ing. Danielem Sousedíkem Hlučín. č. aut. Název stavby:  :   prodloužení domovní části přípojky vody. Investor stavby: ZO ČZS  Osada na Vinohradech Hlučín. Místo stavby: parc. č. v kat. území Hlučín: 4293/151, 4293/95, 4293/217, 4293/11, 4293/9, 4154/14293/39, 4162/2. 4166/75, 4170/29, 4163/2, 41347/, 4134/9, 4157/1. 4263/1, 4173/29.    

1.2. Vodoprávní doklady

   Povolení   stavby rozvodů pitné vody PE D 63  v cestách v majetku ZO provedeno  rozhodnutím  o umístění stavby odborem   výstavby  MěÚ Hlučín ze dne 31.7.2017  spis ZN 28149/2017/OV/HE s právní účinností od. 1.9.2017  pro předpokládané využití území  pro  závlahu  zahrádek.   s maximálním odběrem    Qmax 3,3 l/s

1.3. Výstavba vodovodu.

  Výstavba rozvodů vody  byla  dokončena   výborem ZO  za součínnosti profesních vodohospodářských odborníků  v listopadu  2017.

1.4. Uvedení do provozu

  Uvedení  rozvodů vody v osadě  do provozu bude  provedeno  po  dokončení stavby, její kolaudaci a provedení tlakových zkoušek , laboratorního vyšetření vody  a odsouhlasení provozního řádu  po konzultacích s MěÚ Hlučín / OŽPa JS,OV/ a po  projednání a jeho  schválení  Vak Hlučín.

1.5. Uložení projektové dokumentace

  Dokumentace k předmětnému vodovodu je uložena v archivu ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín.

2. Charakteristika vodovodu

  Rozvody vody pitné vody v cestách osady – vodovod v osadě  je vybudován  z důvodu potřeby zabezpečení   vody v zahrádkové osadě o rozloze cca 6 ha v důsledku  nedostatku užitkové  vody  pro zajištění zahrádkářské činnosti  a potřeb zahrádkářů.

2.1. Potřeba pitné vody

  Maximální odběr  vody je počítán na Q max. 3,3 l /s. Rozvod vody v osadě není  veřejným vodovodem podle zákona č.274/2001 Sb. Odběr  vody je teoreticky plánován  celoročně pro všech  177 zahrádkářů osady včetně správní budovy osady, bude   prováděn  po celý rok,  prakticky  a reálně však  v 99 % jen ve vegetačním období po dobu činnosti na zahrádkách,  to je v měsících dubnu až  říjnu roku.  Individuální odběr je  prováděn  při  nepravidelných pobytech a pracech  jednotlivých  zahrádkářů na svých zahrádkách ve vegetačním období , odběr  mimo vegetační období bude prováděn  zejména  při návštěvách zahrádek,  kontrolách zahrádek, chatek  a odběru uskladněných uložených  výpěstků .   Roční průměr  odběru pitné vody nepřesáhne v celé osadě  z ročního průměru odběru osady   hodnotu  10,0 m3  za den .   Výpočet potřeby pitné vody  a jejího využívání   trvale odebírajícími   osobami v osadě,   zdaleka nepřesahuje počet  50 osob, neboť  přítomnost osob na zahrádkách je koncentrována zejména převážně na dny volna a svátky.

2.2. Vodní zdroj

  Pitná voda do rozvodů vody v osadě je přebírána z vodovodního řádu PVC  DN 225 ve správě  VaK  Hlučín přes  vodoměrnou  šachtu  na Vinohradské ulici.  

2.3. Přívodní  řad a charakteristika rozvodů

   Přívodní řad je navržen pro  potřebu všech členů osady v přístupových komunikacích – cestách osady ve vlastnictví ZO. Rozvod vody v osadě je vybudován potrubím   PE 63 / DN 50/, které  je uloženo v hloubce  1,2 m v délce 1571 m vedoucí od vodoměrné šachty na Vinohradské ulici v cestách osady   do všech 8 úseků osady.   Rozvod vody vytváří v úsecích osady jednotlivé odběrové řady.  K odkalení vody z rozvodů jsou  v osadě vybudovány kálníky.   Celkově je voda z rozvodů v osadě vypouštěna pro celou osadu cestou hydrantu před správní budovou ZO.

      Pro kontrolu odběru vody v   odběrové  větve úseku ,  vodoměrné šachty,  odečet vodoměru ve vodoměrné šachtě a podružných vodoměrů připojených odběratelů   je  výborem ZO ustanoven  konkrétní  člen úseku osady.  Průtok vody   v rozvodové větvi je ovládán ve vodoměrné šachtě  uzávěrem  a zpětným  ventilem .  Vodoměrná  je  vytvořena  z betonových skruží  o průměru 1,2 m uložených do hloubky 2 m. Šachta je opatřena bezpečným betonovým poklopem dimenzovaným pro případnou zátěž  jízdy autem.    Hydrodynamický tlak v rozvodech vody v celé osadě je pro provoz rozvodů vody  dostatečný / patří mezi nejvyšší  v městě/.  

      Přípojka vody odběratele na zahrádku  je samostatnou stavbou žadatele,  navazující na výborem ZO vybudované rozvody pitné vody v cestách osady.  Přípojka  je   budována samostatně  žadatelem na základě odborem výstavby MěÚ Hlučín schválené dokumentace, která je součástí jeho žádosti o územní souhlas s touto stavbou.   Touto přípojkou   je pitná voda  přivedena  odběrateli v nezamrzající hloubce  od uzávěru Hawle na rozvodu  vody osady do vodoměrné šachty na jeho zahrádce, kde je ukončena.   Uzávěrem Hawle je výborem ZO ovládána, uzavírána dodávka vody odběrateli . Každý uzávěr Hawle   je označen číslem, které odpovídá číslu zahrádky odběratele.  Vodoměrná šachta  odběratele je opatřena  uzávěrem , podružným vodoměrem a  vypouštěcím ventilem.  Do doby než bude v osadě vybudovaná kanalizace, je umístění  podružného vodoměru umožněno  přímo  v zahradní chatce jen za podmínky  projektované, vybudované a zkolaudované samostatné žumpy s možností vyvážení  a schválení   stavební  změny  užívání chatky.

    Součástí této žádosti žadatele  o uzemní souhlas s touto stavbou je i smlouva mezi žadatelem  a  výborem ZO  o právu stavby na cizím pozemku, neboť přípojka vody žadatele je připojována  na  rozvod vody osady,  byť v bezprostřední  blízkosti   jeho zahrádky ale přesto  v cestě osady, která je pozemkem ve vlastnictví ZO.

3. Provozní pokyny

3.1. Všeobecné pokyny

   Provoz vodovodu musí být zajišťován v souladu s platnými předpisy a provozním řádem tak,

aby byl bezpečný, plynulý a dodávaná voda měla požadovanou kvalitu dle právních předpisů

v platném znění. Rozvody vody v osadě je nutné  obsluhovat, provádět jejich údržbu i  opravy 

podle provozního řádu.

3.2. Uvedení   vodovodu do provozu

 -   před vlastním uvedením do provozu rozvodního potrubí  - rozvodů vody v cestách osady provést provozní zkoušku těsnosti potrubí , odkalení rozvodů  podle provozního schématu  odkalení vody v osadě a v součinnosti s VaK Hlučín odběr a laboratorní vyšetření vody  v akreditované laboratoři na její  kvalitu a zdravotní nezávadnost.   Odběr vody provádět  v součinnosti s VaK Hlučín  zpravidla z výpustného ventilu  u  budovy ZO a určeného koncového ventilu  posledního úseku   rozvodu .

- podrobnou prohlídku a kontrolu  všech vodoměrných šachet,  uzavření  a těsnosti   uzávěrů

- pomalé a postupné napouštění všech jednotlivých odběrových řad  spojené s jejich odvzdušňováním

  -  v  průběhu roku  provádět  sledování  množství  odběru vody v odběrových větvích, její   kvalitu,    stav rozvodů  a  vodoměrných šachet     

      3.3. Zastavení provozu

    Zastavení  provozu  rozvodů vody v osadě provádět  podle rozhodnutí výboru  ZO při opravách, při odkalení rozvodů, v důsledku zjištění nedostatků  v kvalitě a zdravotní nezávadnosti vody, při  havariích rozvodů nebo pro  zábranu možných   škod .  Uzavření  odběrové větve  provádět v součinnosti a ve spolupráci  s vedoucími  úseků osady / např.  při  možném zastavení odběru vody v odběrové větvi přes zimní období/ .  Uzavření  vodovodní přípojky odběratele uzávěrem   Hawle  na rozvodu u zahrádky,  při opravách nebo  po dobu zimního období ,  provádět podle vlastního rozhodnutí odběratele,  po projednání s vedoucím úseku. Uzavření  provádět  uzavíracím klíče obhospodařovaným pro celý úsek vedoucím úseku.

   Zastavení provozu  celého rozvodu pitné vody v osadě  provádět  na základě rozhodnutí výboru ZO pověřeným pracovníkem výboru ZO   uzavíracím ventilem ve vstupní vodoměrné šachtě na Vinohradské ulici. O uzavření rozvodu vody vždy předem a neprodleně informovat odběratele oznámením v informační skříni ZO, v akutním případě zasláním SMS.  

3.4 Údržba, kontrola a  obsluha  vodovodu

   Vodovod nepotřebuje stálou zvláštní  obsluhu mimo kontrolu a provádění  odkalení.  K ochraně vodovodní přípojky a vodoměru  před poškozením mrazem výbor  ZO doporučuje odběratelům před zimou s vědomím vedoucího úseku uzavřít uzávěr Hawle po dobu zimního období a vypustit ve své vodovodní  přípojce vodu. 

  Vzhledem k tomu, že jednotlivé úseky hospodaří s vodou samostatně, je nutné vedoucími úseků nebo jím pověřeným členem,    pravidelně v termínech k 30.listopadu a k 1. dubnu  provést odečet  spotřeby vody na vodoměru v odběrové šachtě úseku a ve spolupráci s odběrateli  odečet jejich vodoměrů a vyhodnotit velikost  ztrát vody  na odběrové řadě.

Kontrola provozu  a stavu  rozvodů vody v osadě  spočívá především v kontrole  funkci a stavu vodoměru ve vodoměrných  šachtách  a stavu celé vodoměrné šachty. Kontrolu vodoměrné šachty odběrové řady provádí výborem určený správce rozvodů pitné vody spolu s vedoucím úseku nebo jím určeným zástupcem .  Kontrola se provádí minimálně vždy k 1 dubnu před zahájením odběru pro vegetační období . Při kontrole vodoměrné šachty se provede kontrola  spojů, pečetí vodoměru,   provede se odečet vodoměru, stav plomb   vodoměru, zkontroluje se  těsnost uzávěrů a případný   výskyt vody v šachtě, posoudí se  stav poklopu a uzavření šachty, stav terénu v okolí vodoměrné šachty.    

  Správce rozvodů pitné vody  v osadě konzultuje  provedení kontroly rozvodů vody v osadě  a její výsledky s VaK  Hlučín.  Záznam o kontrole  zaznamenává správce rozvodů do  provozního deníku.  

   Při plánovaných opravách poruch musí být minimálně 1 týden  předem správcem rozvodů oznámeno přerušení dodávky pitné vody formou oznámení v informační skříni ZO a SMS odběrateli. 

Odběrateli není  povolena svévolná manipulace a  zasahování do rozvodů vody, které  nejsou  v souladu s provozním řádem.

Revize  rozvodů pitné vody v osadě  zabezpečuje výbor ZO v návaznosti na uzavřenou  smlouvu s VaK Hlučín.  

  Odkalení   je  proplachem  rozvodného potrubí proudem čisté vody,  který strhává ze stěn potrubí všechny úsady, sedimenty a biofilm a tím udržuje povrch vodovodního potrubí hladký.   

Odkalení  celého rozvodu  a propláchnutí rozvodů v celé osadě  provádět vždy po zimním období  k 1.dubnu pod organizačním řízením  správce rozvodů pitné vody v osadě a za součinnosti vedoucích úseků.  Odkalení  rozvodů  vody v   osadě provádět  s využitím instalovaných kálníků systematicky  v jednotlivých krocích   postupně po úsecích osady při otevřených Hawle uzávěrech odběratelů takto:  Prvotně provést  odkalení  rozvodů v osmém a sedmém úseku přes hydrant  u budovy ZO. Následně provést odkalení rozvodů vody přes kálník  v šestém úseku a dále postupně provést odkalení přes kálníky  pátého, čtvrtého, třetího, druhého  a prvního úseku osady. Schéma odkalení vody je uvedeno v příloze osadního řádu. 

   Případné další odkalení rozvodů vody v osadě provádět po  konzultaci  s VaK Hlučín  na základě vyhodnocení  výsledku laboratorního  vyšetření vzorků vody v akreditované laboratoři.   Indikací k odkalení  odběrové  větve je   dlouhodobé  neprovádění odběru vody z odběrové větve,   zjištění změny kvality vody v potrubí  nebo po opravách  / zásahu /  do  odběrové větve.

   Odkalení  vodovodní   přípojky  přes výpustný kohout své vodoměrné šachty  provádějí  samostatně   odběratel é  s vědomím  vedoucího úseku vždy před zahájením odběru vody, který byl dlouhodobě zastaven .

-   v průběhu roku, po  projednání  a  v součinnosti s VaK Hlučín,  provádět indikované    další odběry  vzorků  vody  k laboratornímu vyšetření   na kvalitu  a zdravotní  nezávadnosti  vody   v návaznosti  na vyhodnocení  výsledků provedeného každoročního vyšetření  vody  po zimním období  

- k odstranění zjištěných nedostatků z kontrol přijímat neprodleně účinná opatření. 

3.5 Zajištění kontroly a  zdravotní  nezávadnosti vody

  Dodávaná pitná voda odběrateli musí být kvalitní a zdravotně nezávadná . Kvalitu a zdravotní nezávadnost  dodávané pitné vody do osady   garantuje VaK Hlučín  svými rozbory v akreditované laboratoři SM VaK . Kvalitu a zdravotní nezávadnost vody v rozvodech v osadě  od převzetí vody ve vodoměrné šachtě na Vinohradské ulici v Hlučíně až  po první výpustný kohout z vodovodní přípojky odběratele  garantuje výbor ZO  na základě  laboratorního vyšetření  pitné vody odborně odebrané z tohoto kohoutu za vodoměrem odběratele .

   Odběr vzorků k laboratornímu vyšetření  je prováděn obligátně vždy  každoročně po zimním období  v odběrovém místě   v budově ZO a na nejvzdálenějším – koncovém  místě rozvodu vody v odběrové větvi.  Odběr provádět  vždy   podle smlouvy s Vak Hlučín odborným pracovníkem  laboratoře.  Frekvence  a místa odběrů vzorků může být vyšší a měněna  v závislosti na výsledky předchozího laboratorního vyšetření vody.  Další vyšetření bude prováděno po konzultaci s   a VaK Hlučín,  zejména na základě vyho dnocení   kvality a množství odebrané vody v odběrové větvi.

  Úhradu rozborů provádí výbor ZO z poplatků odběratelů provozovateli.  Výsledky rozborů vody jsou výborem ZO vyhodnocovány,  archivovány a současně budou vždy elektronicky předávány na vědomí VaK Hlučín.

Výbor ZO neodpovídá za zdravotní nezávadnost  pitné vody ve vodovodní hadici připojené na výpustní  kohout  odběratele.  

3.6. Hlášení závad  mimořádných událostí

  Všechny poruchy  rozvodů vody a závady v dodávkách vody v osadě  hlásí   ten,  kdo zjistil poruchu.  Závadu  vedoucímu úseku  nebo  výboru ZO. Vedoucí úseku  a správce rozvodů pitné vody v osadě vzájemně průběžně se informují a  ve věci komunikují.   Přerušení dodávky vody, stanovená  a prováděná opatření , oznamuje  výbor  ZO  odběratelům a členům ZO  cestou SMS a informací v informační skříňce ZO.

 4. Provozní záznamy

   Výbor ZO  je povinen v provozním deníku zaznamenávat  prostřednictvím správce rozvodů pitné vody osady   údaje o  činnosti  související s provozem, odběrem vody, výsledky labor. vyšetření,   opravami a kontrolou kvality pitné vody  v osadě.  V provozních záznamech zaznamenávat a evidovat  údaje  s uvedením data, hodiny ,údajů o předmětu a výsledku kontroly, údajů o pracech, činnosti , údaje zaznamenávající odečet vodoměrů  ve vodoměrné šachtě odběrové větve , výpočet ztrát pitné vody za sledované období , celoroční spotřebu pitné vody na odběrové řadě   / rozdíl mezi spotřebou vody dle vodoměru  odběrové větve  a součtem celkové spotřeby dle odečtu vodoměrů odběratelů na větvi , údaje o opravách a poruchách, haváriích a spotřebě materiálu při opravách apod./    včetně  uvedení  jména a podpisu osoby, která vykonávala příslušnou činnost.   

      Výměnu  vodoměrů v osadě je nutné provádět  nejpozději  po 6 letech provozu . Záznamy o obměně vodoměrů vést    v úsecích osady a  celkově  přehledně výborem ZO   s uvedením  čísla odběratele / totožné s číslem zahrádky / data provedení výměny, druhu , ev. čísla  a údajů na  číselníku  vodoměru, jména a podpisu pracovníka provádějící ho výměnu

   K 1 dubnu a 3o. listopadu  zaznamenávat vedoucím úseku osady písemně ve stanovené tabulce stav vodoměrů odběrové řady a stav podružných vodoměrů odběratelů v tabulce stanovené  článkem  V. Osadní smlouvy.

4.1. Povinnost správce rozvodů pitné vody v osadě:

Správce rozvodů pitné vody v osadě  je povinen:

 •   počínat si při práci tak, aby neohrožoval zdraví a život svůj ani jiných osob
 •  dodržovat všechna ustanovení provozního řádu a ostatní dokumenty vč. bezpečnostních

předpisů, vedení  a archivaci stanovených dokumentů k pitné vodě v osadě

 • odmítnout provedení příkazu, který odporuje bezpečnostním nebo hygienickým předpisům
 •  oznámit bezodkladně výboru ZO závady a poruchy, které mohou ohrozit bezpečnost a

  zdraví lidí

 •  počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku osady ani k neoprávněnému prospěch na úkor ZO
 •  neopravovat zařízení za provozu a pod tlakem
 • vykonávat jakoukoli práci, která je v rozporu s bezpečnostními předpisy

 -        používat stroje a nástroje nevhodné k vyžadovaným pracím.

5. Závěrečná ustanovení

    Provozní řád schvaluje a vyhlašuje výbor ZO po předchozí m  projednání   s VaK Hlučín a po konzultacích na odborech MěÚ Hlučín / OŽpKS, OV/.  Provozní řád nabývá platnosti dnem schválení. Od tohoto data jsou všichni  odběratelé pitné vody v zahrádkové osadě povinni jej dodržovat.

 Provozní řád musí být pravidelně revidován ve lhůtě ne delší jak 5 let, případně

 bezprostředně po větším zásahu do stávajícího zařízení / změna, rekonstrukce , napojení  rozvodů vody/ apod.

  Provozní řád je součástí Osadní smlouvy  ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín. Provozní  řád  je  závazný  pro  provoz a odběr  pitné vody v osadě každým odběratelem pitné vody v osadě.  

  Provozní řád obdrží každý odběratel pitné vody v zahrádkové osadě.  Porušení nebo   nedodržování  tohoto  provozního řeší výbor ZO podle článku VII Osadní smlouvy.

 

 5.1. Seznam důležitých telefonních čísel

Předseda  výboru ZO  777 440 009

Správce rozvodů pitné vody v osadě:

VaK Hlučín – havarijní linka 595 043 333

MěÚ Hlučín OŽPa KS 595 020 111

 Hasiči 112, 150

 Policie ČR 158, 156

 Záchranná služba 155

 

Příloha: Schematický plán odkalení rozvodů vody v osadě

 

 Provozní řád schválen V Hlučíně dne … listopadu 2017

Předseda výboru ZO

        Dr. Stanislav Šmajdler                                                              

Tajemník výboru ZO 

         Miroslav Krist    

 

Příloha provozního řádu:  Čl.V Osadní smlouvy: Podmínky odběru a platby pitné vody v zahr. osadě

Osadní řád projednán s Vak Hlučín dne:

Vyjadření VaK Hlučín:

 

 


 

 

SMLOUVA

o zřízení práva provést stavbu na cizím pozemku

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

 

 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Osada na Vinohradech Hlučín, IČO 709 376 81, se sídlem Hlučín č.p. 2040 748 01 Hlučín,  zastoupená statutárními zástupci: předsedou organizace Dr. Stanislavem Šmajdlerem, trvalé bydliště  Opavská 773/12  748 01 Hlučín, telefon 777 440 009, e-mail smajdler@seznam.cz   a tajemníkem výboru ZO Miroslavem Kristem trvalé bydliště Jarní 808/7  748 01 Hlučín, telefon 601 297 706,

dále jako vlastník pozemku  parc. číslo 4293/151 v zahrádkové osadě ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín. LV 3952  

 

a

Jméno:     

Rodné číslo:

Trvalé bydliště:

Telefon:                                     E.mail:

Vlastník zahrádky č.        , parc. číslo:                      , LV

dále jako  stavebník

 

Smluvní strany ujednávají následující:

 

 1. Definice
  1. V této smlouvě pozemek vlastníka znamená pozemek vlastníka parc. číslo:

v  katastrálním území Hlučín obce Hlučín, zapsaný v katastru nemovitostí na LV č.           u Katastrálního úřadu pro Moravskosleský kraj- Katastrální pracoviště Opava. Zahrádka stavebníka znamená pozemek stavebníka parc. číslo                        zapsaný v katastru nemovitostí na LV č.                  u téhož katastrálního úřadu  

1.2  Stavba představuje  napojení  stavebníka v místě u jeho zahrádky  na uzávěr Hawle na vybudovaném   přívodním vodovodním  potrubí  pitné vody ve  vlastnictví a pozemku vlastníka a instalaci přívodního potrubí pitné vody od tohoto uzávěru nejkratším směrem na zahrádku stavebníka.

 1.3 Užívání  vybudované stavby stavebníkem  nemění přijaté  ustanovení uzavřené osadní smlouvy výboru ZO se stavebníkem, podle kterého o způsobu odběru pitné vody stavebníkem rozhoduje výbor ZO  v souladu s uvedenou  smlouvou.

   

 1. Předmět smlouvy:

2.1. Vlastník zřizuje toto smlouvou k tíži pozemku ve prospěch stavebníka věcné právo stavby spočívající v právu  vybudovat stavbu přívodního potrubí  na povrchu i pod povrchem pozemku  vlastníka. Pozemek stavby zůstává po dobu stavby ve vlastnictví vlastníka.

2.2  Stavba bude provedena podle plánku umístění stavby na pozemku vlastníka / na katastrálním snímku/ s uvedením vzdáleností vedení budovaného potrubí stavebníka  od místa jeho  napojení na přívodní  potrubí vody vlastníka   po hranici pozemku stavebníka.  Plánek bude součástí této smlouvy přikládané ke schválení odboru výstavby MěÚ Hlučín.

 

3. Prohlášení:

      3.1 ) Vlastník  prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku podle čl. 1.1 této smlouvy. Prohlašuje, že je oprávněn právo stavby k pozemku zřídit a že na pozemku neváznou ke dni uzavření této smlouvy žádná práva, která by zřízení práva stavby bránila. Stavebník prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku  podle čl. 1.1.  Smluvní strany ujednávají, že vlastník poskytuje stavebníkovi právo stavby bezúplatně.

      3.2  Právo stavby se zřizuje na nezbytnou dobu stavby  podle vzájemné dohody s předpokladem jejího zahájení             ……………  a ukončení  ………………. a zanikne   provedenou kolaudací stavby s následným uvedením místa stavby na pozemku vlastníka do původního stavu předáním stavby do vlastnictví  a užívání stavebníkovi.   

      3.3  Vlastník umožní stavebníkovi realizaci stavby,   umožní  pracovníkům stavebníka včetně  jeho mechanizace  po dobu stavby a za jejím účelem volný  přístup na pozemek stavby.

       3.4 Stavebník se zavazuje, že stavbu provede v době odsouhlasené po dohodě s vlastníkem v co nejkratší době.  Při stavbě bude dbáno na bezpečnost prací a  stavby, vyznačení stavebního místa a zabránění volnému přístupu cizích osob a vjezdu vozidel do stavební jámy a zabezpečení proti pádu a úrazu. Při stavebních pracech nebude poškozeno  vodovodní potrubí vlastníka. Po ukončení stavby bude provedena povrchová úprava terénu stavby do původního stavu. Zřizování věcného břemene ke stavbě není požadováno.

      3.5 Stavebník  se zavazuje, že stavbu provede kompletně na vlastní náklady.

      3.6 Škody vzniklé  při realizaci stavby řeší stavebník  po dohodě s vlastníkema to  tak, že případné škody stavebník uhradí  a vlastník nebude poškozen..

3.7 Provoz, údržbu, opravy vybudované stavby po její kolaudaci  bude zabezpečovat a provádět  stavebník v souladu s uzavřenou osadí smlouvou.

 

4. Závěrečná ustanovení:

4.1 tato smlouva představuje úplné ujednání mezi smluvními stranami ve vztahu k předmětu smlouvy. Může být změněna písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami.

4.2 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis, 1 stejnopis je určen pro  odbor výstavby  MěU Hlučín, 1 stejnopis je určen pro katastr nemovitostí. Náklady vzniklé s uzavíráním této smlouvy a zápisem do veřejného seznamu nese stavebník  

4.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu smluvními stranami.

4.4 Smluvní strany si tuto smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je ujednána svobodně. Na důkaz čehož smluvní strany připojují své podpisy.

 

V Hlučíně dne

 

Podpisy oprávněných zástupců stavebníka                                Podpis vlastníka