Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osadní smlouva

  

Osadní smlouva základní organizace Českého zahrádkářského svazu  Osada na Vinohradech Hlučín

 

uzavřená mezi:

 

      Základní organizací Českého zahrádkářského svazu  Osada na Vinohradech Hlučín,

      Číslo organizace: 706074,

     IČO:  70937681,

     Bankovní spojení: Česká spořitelna , číslo účtu 1843480369, kód banky 0800

       Se sídlem: Hlučín č.p. 2040 74801 Hlučín, adresa pro zasílání pošty: Dr. Stanislav Šmajdler, Opavská 773/12, 74801, Hlučín

     Zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 458, jejímž jménem jedná předseda ČZS Dr. Stanislav Šmajdler a tajemník výboru Miroslav Krist ( dále jen organizace ) na straně jedné 

           a pan / paní / Jméno, příjmení, titul: ……………………..……………………...

           datum narození: .................................  

trvalý pobyt:  …………………..……………………………………..........................

telefon: ..............................................    

e-mail ……………………………..……………...

bankovní spojení: ..............................

číslo účtu: ..........................................

členem/nečlenem/zahrádkové osady ZO ČZS na Vinohradech, který je vlastníkem

zahrádky číslo: ……………………………………..  

parcelní číslo: .. …………………………………….

vlastník zahrádky číslo: ...........................

(dále jen účastník smlouvy) na straně druhé

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanoveními § 1724 a násl. zákona č. 89/1912 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu 

 

Uzavřeli  tuto vzájemnou zahrádkářskou smlouvu o správě,  provozu,  údržbě,  a  úhradách   užívání  společného  majetku, zařízení,  elektřiny a vody   

 

Čl. I - Předmět smlouvy

Práva a povinnosti pobočných spolků jsou ve smyslu § 228 Občanského zákoníku určena stanovami hlavního spolku  v rozsahu zapsaném ve veřejném rejstříku. Podle § 24 odst.3 stanov ČZS je stanoveno, že základní organizace ČZS  upraví písemnou smlouvou režim užívání společných částí a společných zařízení, které jsou v majetku zahrádkářské organizace   / to je  cest,  budovy ZO,  oplocení, osady,  rozvodů vody a elektřiny a dalšího   majetku / s vlastníky a uživateli nemovitostí v zahrádkové osadě. Ve smlouvě upraví i  povinnosti a způsobu úhrady za poskytované služby, odpovědnost za škodu způsobenou na majetku základní organizace a dodržování zásad ohleduplnosti, vzájemného respektu a dobrého soužití se členy základní organizace ve smyslu osadního řádu.   Režim užívání společných zařízení vždy určuje jejich vlastník a ve smyslu § 1012 OZ má právo se svým vlastnictvím v mezích právního řádu nakládat a jiné osoby z toho vyloučit. V tomto rozsahu má ZO ČZS právo v případě, že druhá strana smlouvu nepodepíše, užívání společných zařízení ji odepřít. Pokud by i poté druhá osoba užívala toto zařízení a společné plochy, pak jde o přestupek proti majetku podle § 50 odst. 1 písmeno b/ přestupkového zákona, k jehož řízení je příslušný správní orgán, případně podle § 12 OZ není vyloučeno ani řízení před soudem

 

1.  Základní organizace je vlastníkem těchto společných zařízení v zahrádkové osadě: pozemků, majetku nemovitostí a zařízení a zabezpečuje tyto služby (dále jen „společná zařízení“ ),  které slouží k zajištění  zahrádkářské činnosti a k provozu zahrádkové osady:

a) pozemky: 

•   pozemky, společné cesty a plochy v osadě zapsané na listu vlastnictví  ZO ČZS  číslo  3952 v katastrálním  území Hlučín, včetně  plochy parkoviště osady - 625 m2. Celkem 23 parcel o celkové ploše 768 m2.

  b) nemovitosti, zařízení, majetek:                                     

•  stavební objekt - společná  budova o rozloze 77 m2, vybavený 2 místnostmi, kuchyňkou, soc. zařízením  s tekoucí vodou, zařízený pro shromáždění, jednání, schůzky,  přednášky,  zábavné akce  (s možností i individuálních oslav při pronájmu budovy), skladem materiálu a dílnou

• provozní sklad materiálu s dílnou s inventurním seznamem matriálem pro opravy, údržbu a zajištění provozu osady

• odpadová žumpa budovy objem 3 m3,

• studna užitkové vody  pro osadu ve vlastnictví ZO. Studna je ve vlastnictví ZO a byla vybudována   na  cizím pozemku  parcelní č. 4293/33, nacházejícím se pod osadou. Studna je opatřena výkonným elektrickým čerpadlem řízeným spínací elektrickou automatikou umístěnou v nádrži vody a  přečerpávající vodu ze studny  podzemním potrubím do nádrže  osady a překonávající  výškový rozdíl studny a nádrže  28 m do vzdálenosti 230 m

• přívod užitkové vody potrubím v délce 230 m ze studny základní organizace do sběrné nádrže na vyvýšeném místě v osadě

• sběrná zastřešená ocelová vodní  nádrž o objemu 70 m3 vybudovaná v horní části osady ke shromáždění přečerpávané   užitkové vody ze studny  a zdrojů

• rozvodné potrubí užitkové vody k jednotlivým  zahrádkám v úsecích osady  v osadě  opatřené ventily u každé zahrádky,  přivádějící samospádem  užitkovou vodu od vodní nádrže osady nádrže  k zahrádkám v osadě /mimo část „ Tibet“/.

• přívod   pitné vody vedeni HDPE 63 mm od  městského řádu na Vinohradské ulici  do osady přes cizí pozemek parc. Číslo  4134/1 v délce 100 m, navazující rozvody pitné vody v cestách části Tibet v délce 100 m, v nové části osady v délce 630 m, a ve staré části osady v délce 680 m – v celkové délce přívodu vody v osadě 1510 m,  12 ks vodoměrů pro měření odběru pitné vody v jednotlivých  úsecích osady, fontánce a v budově ZO a   8 ks vodoměrných šachet  v úsecích  osady. Odběratelé vody jsou připojení k odběru vody vlastní vodovodní přípojkou z rozvodů vody osady na základě souhlasu stavebního úřadu.  Ovládání přívodu vody odběrateli je prováděno uzávěrem Hawle na rozvodném potrubí ZO osady.

• uzamykatelnou  fontánku vody u společné budovy, rozvody vody ve společné budově

• odstavnou plochu motor. vozidel před budovou ZO  o  ploše 610 m2 .

požární hydrant u budovy ZO

• oplocení celé osady z drátěného pletiva v délce 1 373 m opatřené 4 bránami a 10 brankami

• společné rozvody el. energie v osadě, skříňky s hlavním jističem /125 A/  a hlavním elektroměrem osady,  podzemní rozvodný elektrický kabel od hlavního jističe v cestách osady do 9 ks pojistkových rozvodných skříní  SP5 pro 9 úseků osady,14 digitálních elektroměrů  - / 1 digitální elektroměr pro každou samostatnou odběrovou větev elektřiny na ni připojených vlastníků /

• ostatní trvalé  zařízení podle inventurního seznamu majetku ZO

• vnitřní vybavení budovy podle inventurního seznamu: nábytek,  stoly, lavice, osvětlení, vybavení kuchyňky,      

c)  ZO ČZS  v zahrádkářské osadě  zabezpečuje tyto služby: 

• vytváří podmínky pro zahrádkářskou činnost v osadě,

• zajišťuje a organizuje správu osady,

• zajišťuje pořádek v osadě

• zajišťuje dodávky, platby, vedení celkové evidence,   opravy a řešení problémů v oblasti zabezpečení  vody a elektřiny s rozvodů ve vlastnictví ZO

• zajišťuje  ve stanoveném období a frekvenci   odvoz  komunálního odpadu z osady

• zajišťuje s rozvodů ve vlastnictví ZO   celkovou dodávku, evidenci a platbu  elektřiny v osadě 

• zabezpečuje a organizuje  provoz a údržbu společné budovy, skladu a dílny,

• zabezpečuje a organizuje  dodávku užitkové vody k zalévání zahrádek v osadě,  ( mimo část osady Tibet a několika zahrádek) a provoz studny, čerpadla vody, nádrže a hlavních rozvodů vody od nádrže  do hranice zahrádek. Zajišťuje opravy těchto hlavních rozvodů vody, výměnu uzavíracích ventilů  na užitkovou vodu k zahrádce  si zajišťuje odběratel samostatně

• zabezpečuje a organizuje  osadě  dodávku   pitné vody připojeným odběratelům   na základě uzavřené osadní smlouvy a opravu  rozvodů vody ve vlastnictví ZO

• zajišťuje budování, obnovu a údržbu  zařízení a majetku podle rozhodnutí členské schůze ZO

• výbor ZO vydává stanoviska ke stavbám  a stavebním úpravám v osadě v souladu se stavebním zákonem a  osadním řádem

• zajištuje a organizuje  údržbu cest a společných ploch  ve vlastnictví ZO, údržbu oplocení a bran osady. Opravu příjezdové cesty k osadě   zajišťuje podle rozhodnutí členské schůze.

• organizuje odbornou  zahrádkářskou informovanost členů, informovanost o činnosti  osady  a společenské a veřejně prospěšné akce osady 

 

 2. Předmětem smlouvy je v návaznosti na osadní řád  režim užívání společných zařízení uvedených v odstavci 1 a podmínky jejich užívání.

 3. Smlouva navazuje na osadní řád  a právně garantuje přístup (příjezd) vlastníka k jeho zahrádce  a  chatce v zahrádkářské osadě po pozemcích a cestách  ve vlastnictví ZO.

 

Čl.II.

Režim užívání společných zařízení

 

1.  Správu  společných zařízení a nemovitostí  uvedených v čl. 1 vykonává výbor základní organizace,

přitom zejména: 

a) zajišťuje bezporuchový a hospodárný provoz společných zařízení a služeb. K tomu  zajišťuje jejich opravy, renovace a údržbu. Ukládá pokyny a úkoly k jejich užívání a  provozu

b) rozhoduje o obnově a doplnění společných zařízení  v souladu se stanovami  ČZS

c) navrhuje členské schůzi výši a termíny finančního plnění účelových prostředků na nákup, správu, provoz a údržbu společných zařízení 

d) stanoví  rozsah pracovní povinnosti členů / brigádnických  hodin /,  případně výši náhradního finančního plnění této povinnosti

e) činí opatření podle stanov a obecně závazných předpisů vůči uživatelům společných zařízení, kteří neuhradili finanční nebo osobní plnění stanovené podle ustanovení pod písm. c) a d), způsobili škodu na společných zařízeních nebo porušují obecně platné či vnitrosvazové předpisy a pokyny při jejich užívání

g) předkládá pravidelně jedenkrát ročně členské schůzi zprávu o stavu společných zařízení a majetku,  jejich užívání a o hospodaření s fin.  prostředky určenými k jejich správě, provozu, údržbě a obnově

h) vede předepsané evidence o společných zařízeních a majetku, jejich užívání,  pořízení a opravách

i) důležité  informace pro činnost zahrádkové osady,  zveřejňuje v informační skříňce v osadě, případně je zasílá členům e-mailem.

2. Společná zařízení, majetek a služby  v osadě  jsou určeny  k zajištění potřeb všech členů zahrádkové osady  při jejich zahrádkářské činnosti,  k zajištění jejich vlastnických  a uživatelských práv k nemovitostem a věcem v zahrádkové osadě, k zabezpečení  nerušeného chodu, provozu a pořádku v zahrádkách i  společných prostorách a k zabezpečení oprávněných  individuálních zájmů členů zahrádkové osady.

3. Používání společných zařízení k výdělečné činnosti není povoleno.

4.  Společná zařízení musí být užívána hospodárným způsobem k účelu, pro který jsou určeny a tak, aby na nich nebyla způsobena škoda. Zaviněná poškození je účastník smlouvy povinen neprodleně odstranit nebo zaplatit jejich opravu, event.. náhradu.

5. Společná zařízení mohou být používána jen po dobu nezbytně nutnou, pokud nebude s výborem základní organizace sjednáno jinak.

 

Čl. III.

Podmínky užívání společných zařízení

 

1. Účastník smlouvy je oprávněn užívat uvedená společná zařízení uvedená v čl.1 za těchto podmínek:

a) bude beze zbytku dodržovat režim užívání společných zařízení podle čl. II. této smlouvy, 

b) bude plnit  rozhodnutí výboru základní organizace  při správě a zajištění provozu společných zařízení a majetku

c) bude-li mít uhrazeny  v určeném termínu  všechny stanovené poplatky a pohledávky za uplynulý rok, včetně dostatečné  zálohy na budoucí odběr elektřiny a pitné vody do příští celoroční platby

d) bude se zúčastňovat členských schůzí ZO a sledovat  informace výboru ZO k činnosti osady v informační skříňce v osadě, případně na svém mobilu nebo emailu a plnit stanovená opatření výboru ZO v souladu s usnesením členské schůze a touto smlouvou. 

2) Společná zařízení a majetek  bude účastník smlouvy  používat tak, aby nečinil hmotnou či jinou škodu osadě nebo ostatním členům zahrádkové osady a neobtěžoval je v nadměrné míře hlukem, prachem, vibracemi nebo jiným způsobem narušujícím klidné soužití v zahrádkové osadě.

3) Návštěvníci zahrádek a prostor zahrádkové osady ( rodinní příslušníci a další osoby užívající práv účastníka smlouvy) mají práva a povinnosti odvozená od práv a povinností účastníka smlouvy, který za ně nese plnou odpovědnost a je povinen provést nápravu  nebo úhradu škody, jako by ji způsobil sám..

4) Účastník smlouvy je povinen umožnit členům výboru ZO vykonávajícím správu společných zařízení nebo výborem ZO pověřených osobám, provedení kontroly, zda společná zařízení užívá v souladu se stanoveným režimem podle čl.II. případné pokyny je povinen respektovat a plnit.

Čl. IV.

Podmínky   odběru a  platby elektřiny v zahrádkové osadě

    

  Výbor ZO  do doby převedení dodávky elektřiny  v osadě odběratelům přímo z rozvodů  ČEZ,  plní funkci dodavatele elektřiny v osadě a uzavírá s odběrateli tuto smlouvu.   Výbor ZO je vlastníkem rozvodů elektřiny v osadě v rozsahu   od hlavního jističe a elektroměru osady,  do kterých je přiváděn elektrický proud od ČEZ, po  pojistkové rozvodné skříně s digitálními elektroměry pro jednotlivé odběrové větve elektřiny odběratelů v úsecích osady.  

    Účastník smlouvy je  spoluvlastníkem přívodního kabelu odběrové větve od rozvodné pojistkové skříně s digitálním elektroměrem odběrové větve po svou připojenou chatku a vlastníkem podružného  elektroměru  s evidenčním číslem ……………………… na své chatě a jističe o  příkonu  ………………….A.

Je- li člen  připojen na elektřinu přímo od ČEZ,  doplnit zde do smlouvy ručně text: připojen přímo na rozvody na ČEZ ke dni: …………………………………….… 

 

Čl. IV/1. Obecná ustanovení

IV/1/1  Předmětem smlouvy jsou podmínky realizace dodávky, odběru  a úhrady elektřiny   v   osadě.   Účastníci smlouvy se zavazují výborem ZO dodat z rozvodů elektřiny ve vlastnictví

    ZO elektřinu  do  odběrního místa odběrové větve, která  je v digitálním elektroměru odběrové větve a  odběratel připojený na odběrovou větev, která je ve vlastnictví odběratelů,   se zavazuje z tohoto místa  elektřinu odebrat a   hradit podle své spotřeby a podílu na odběru elektřiny na odběrové větvi hradit svůj odběr.  Odběratel se zavazuje hradit  odebranou elektřinu a dostatečnou zálohu na svůj budoucí celoroční odběr a   podávat ve stanovenou dobu vedoucímu úseku údaje o své spotřebě a odběru elektřiny.  Podmínkou poskytování elektřiny odběrateli je souhlas s touto  smlouvou vyjádřený podpisem odběratele na  smlouvě   a dodržování  smlouvy

 

Čl. IV/2: Povinnosti smluvních stran

 Povinnosti výboru ZO: 

IV/2/1. V osadě  s elektřinou  celkově hospodaří výbor ZO. Přebírá od ČEZ elektřinu pro osadu, svými rozvody ji dodává do pojistkových  skříní s digitálními elektroměry jednotlivých odběrových větví  úseků osady,   účtuje a vybírá  od odběratelů ve stanoveném termínu   z roční faktury ČEZ pro odběratele stanovené poplatky  a celkově hradí  ČEZ  čtvrtletní zálohy a celkový celoroční poplatek osady za odebranou elektřinu.   Odběratelé jsou připojeni na elektřinu pomocí odběrové větve elektřiny  úseku  tvořené soukromým kabelem odběratelů / analogie soukromé domovní přípojky/, vedoucím  od rozvodové skříně s digitálním elektroměrem větve a propojující smyčkovitě připojené chaty / jističe a pojistky  v rozvodných skříňkách /   odběratelů/. Z hlavního jističe a elektroměru osady vede ve spodní cestě pod osadou  hlavní  elektrický rozvodný kabel v majetku ZO do vyzděných sloupů s rozvodovými skříněmi  úseků osady. V těchto rozvodových skříních  jsou instalovány pojistky úseku a digitální elektroměry pro odběrové  větve úseku. V 9 úsecích osady je celkem 14 odběrových větví elektřiny. Každá odběrová větev má vlastní digitální elektroměr pro měření odebrané elektřiny odběrovou větví.         

IV/2/2  Dodávka elektřiny výborem ZO odběrateli  je splněna dodávkou elektřiny do rozvodových skříní a digitálního elektroměru odběrové větve. Přístup do rozvodových skříní a digitálních elektroměrů  odběrových větví je povolen výhradně výboru Z0 a jím určenému  odborníkovi.

IV/2/3.  Výbor ZO provádí  ČEZ  ve stanovených termínech čtvrtletní zálohovou   úhradu podle uzavřené smlouvy,  určené   výše poplatků za odebranou elektřinu  s případným dorovnáním platby doplatkem / přeplatkem / podle prosincové celoroční faktury.  Úhradu provádí  z vybraných plateb za odebranou elektřinu a vybraných  záloh od odběratelů. Nedostatečná výše vybraných záloh  odběratelů  na elektřinu v osadě,  může způsobit nemožnost uhradit výborem ZO  v  termínu stanovenou výši zálohy ČEZ  a vést k sankcionování a odpojení osady jako odběratele elektřiny od ČEZ. Elektřina je odběratelům  dodávána jen do výše jimi uhrazené zálohy.   

IV/2/4 .  Výbor ZO vypočítává každému odběrateli  k 30 11. / z údajů, dodaných výboru  vedoucími úseků,  o spotřebě elektřiny  na odběrové větvi a u odběratelů, výši úhrady  za odebranou elektřinu.

IV/2/5. Z údajů na prosincové  celoroční faktuře od ČEZ  vypočítá výbor ZO cenu  za odebranou 1 KWh v osadě  a  roční poplatek za jistič osady a služby na jednoho  odběratele. K této vypočtené ceně za odebranou elektřinu je odběrateli připočítána jeho podíl na ztrátě elektřiny  v jeho připojovací větvi /  ztráta elektřiny na odběrové větvi je stanovena rozdílem  mezi výší odběru uvedeného na digitálním elektroměru odběrové větve a součtem odběrů uvedených na podružných elektroměrech na chatkách připojených na odběrovou větev /.

IV/2/6. Evidence příjmů a výdajů za elektřinu vede výbor ZO v samostatné části rozpočtu ZO.

IV/2/7. Řešení záležitostí a problémů v zabezpečení elektřiny, odběru a platby   úseku provádí výbor ZO  prostřednictvím vedoucího úseku.  Vedoucí úseku  jedná a  informuje v případě potřeby odběratele úseku o problematice elektřiny osobně nebo podle potřeby svolá s vědomím výboru ZO do budovy ZO  schůzi  odběratelů elektřiny úseku. Schůze odběratelů odběrové větve úseku  rozhoduje o záležitostech elektřiny v úseku  v souladu s osadní smlouvou. Usnesení ze  schůze   je platné a závazné po odsouhlasení  nadpoloviční většinou členů odběrové větve přítomných na schůzi.

         Vedoucí úseku odpovídá za odečet a  evidenci odběru elektřiny na odběrové /odběrových / větvi úseku. Vede evidenci o odběru a platbě  elektřiny úseku.   Vždy  k 30.11  zaznamená  spotřebu na elektroměrech odběratelů  nebo  zabezpečí jejich odečet svým určeným pomocníkem a současně provede  odečet na digitálním elektroměru  odběrové větve úseku.  Odečet zapíše do tabulek  evidence  a platby elektřiny podle přílohy  5 a 6 této osadní smlouvy a ověření  zapsaného údaje si  nechá podepsat odběratelem. Oba  tyto doklady předá  vždy  do poloviny prosince  účetní ZO. 

 IV/2/8. Účetní ZO tyto doklady použije pro zpracování souhrnného dokladu podle tabulky v příloze č. 13 osadní smlouvy o  evidenci odběru   a platby elektřiny odběratele  na odběrové větvi úseku za uplynulý rok se stavem k 30.11. Obě tabulky, po zhotovení kopii pro výbor ZO,  vrátí zpět  vedoucímu úseku do jeho evidence elektřiny úseku. Výbor ZO  do konce února zveřejní v informační skříni ZO   přehled o odběru a platbě odběratelů za uplynulý rok a zašle jej současně e-mailem odběratelům.  Platbu za odebranou elektřinu podle údajů z tohoto dokumentu  a platbu dostatečné zálohy na další odběr provádějí odběratelé v oznámeném termínu účetní ZO v měsíci květnu. Pro urychlení průběhu platby si odběratelé předem připraví k platbě stanovenou částku.

IV/2/9  Odečet elektroměrů  na  hlavním elektroměru osady, elektroměru čerpadla užitkové vody, elektroměru budovy ZO provádí výbor ZO ve stejném termínu k 30.11 a k 30.4. v roce  Kontrolní odečet digitálních elektroměrů odběrových řad provádí výbor ZO podle potřeby / podle výsledku zjištěného stavu  odběru elektřiny  v osadě na hlavním elektroměru  při kontrolním odečtu/.    

IV/2/10. Výbor ZO  zajišťuje kontroly, revize a opravy rozvodů elektřiny v osadě v rozsahu od hlavního elektroměru osady po digitální elektroměry odběrových větví úseků, provádí připojení a odpojení odběratelů  elektřiny v osadě.

IV/2/11. Výbor ZO  je povinen přerušit dodávku elektřiny odběratelům  v osadě, kteří odebírají elektřinu na dluh a  neuhradili k stanovenému datu  celoroční platbu  za odebranou elektřinu i dostatečnou    zálohu  na svůj další plánovaný celoroční  odběr nebo ke  dni změny  vlastnictví neoznámili tuto  skutečnost výboru ZO  a odebírají elektřinu bez uzavřené smlouvy. V  prokázaných případech výbor uloží těmto uživatelům smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč a nové zapojení provede po úhradě případného dluhu  k  ZO a úhradě smluvní pokuty. Přerušení dodávky elektřiny do osady  je výbor ZO  oprávněn použít z bezpečnostních důvodů,  v případech bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku osob, při stavech nouze a při předcházení stavu nouze,  při provádění plánovaných prací na opravách elektrických rozvodů a při odstraňování poruch na distribuční soustavě v osadě.

 IV/2/12. Kontrolu hospodaření s elektřinou v osadě provádí výbor ZO a kontrolní komise ZO.

 

Povinnosti odběratelů elektřiny:

IV/2/12.  Každý jednotlivý úsek osady a v něm napojená odběrová větev hospodaří s elektřinou samostatně.  Samostatně prostřednictvím vedoucího úseku odpovídá za provedení odečtu,  evidenci odebrané elektřiny, za její úhradu  a úhradu dostatečné zálohy na další odběr. Odběratelé připojení na  odběrovou větev elektřiny  v úseku hradí odebranou  elektřinu  podle  údajů svého podružného elektroměru na chatce  a svého  podílu na ztrátě na odběrové větvi  podle údajů na digitálním elektroměru odběrové větve. Spotřeba elektřiny odběratele je součtem spotřeby podružného elektroměru na chatce a jeho  stanovenému objektivního  podílu na ztrátě elektřiny odběratelů připojených na odběrovou větev. Odběrateli, který nemá uhrazenu zálohu na odběr elektřiny, nemůže být tato záloha uhrazena z uhrazené zálohy jiným  odběratelem. 

IV/2/13. Odběratel je povinen pravidelně sledovat svoji spotřebu elektřiny, porovnávat ji s výši své uhrazené zálohy a činit opatření aby na další  odběr elektřiny měl uhrazenu dostatečnou zálohu. Vedoucí úseku má í povinnost sledovat / sám nebo členy úseku odsouhlaseným členem / výši odběru  elektřiny na  digitálním elektroměru odběrové větve, porovnávat ji s výši zálohy zaplacené odběrovou větvi a činit opatření k zabránění odběru elektřiny odběrovou větví bez uhrazené zálohy. Opatření spočívá  v kontrole odběru elektřiny u odběratelů na odběrové větvi a opatřeních k zabránění odběru elektřiny bez uhrazené zálohy včetně odpojení odběratele. Odpojení /připojení/ odběratele provádí pověřený elektrikář výboru ZO na základě požadavku vedoucího úseku.

 V/2/14. Odběratel je povinen pravidelně  sledovat svou spotřebu elektřiny,  porovnávat   údaj spotřeby na svém elektroměru s počtem kWh, na které má zaplacenu zálohu na odběr v roce. Toto porovnání své platby a spotřeby je doporučováno odběrateli provádět několikrát   v roce  zejména po větších odběrech elektřiny, na konci léta apod.   Úhrady platby a zálohy je povinen provádět  ve stanoveném termínu. Odběratel bere na vědomí, že v případě, neprovedení stanoveného odečtu elektroměru,  neuhrazení poplatků za elektřinu  ve stanoveném termínu, případně v náhradním termínu, při používání elektroměru s prošlou životností, u něhož není záruka přesného měření,  bude neprodleně od elektřiny na návrh vedoucího úseku odpojen.  Odběratel je povinen provádět v rámci životnosti a správné funkčnosti svého elektroměru jeho obměnu zpravidla v desetiletém cyklu. Obměnu elektroměrů je nutné provádět jednotně a souběžně v celém úseku  pod organizací vedoucího úseku. Odběratel je povinen  si zajišťovat a hradit své  opravy  a revize elektřiny  na  chatce, obdobně tak i  na odběrové větvi, na kterou  je připojen.

 V/2/15. Odběratel elektřiny odpovídá za dodržování bezpečnostních a protipožárních  opatření při odběru a zacházení s elektrickým proudem. Opravy elektřiny je povinen zabezpečovat  výhradně  odborným kvalifikovaným pracovníkem a  zabezpečovat neporušenost výborem instalovaných pečetí   na svém elektroměru a skříni HDS na chatce.  Odběratel je povinen řešit jakékoliv problémy s poruchou elektroměru, porušení pečetí, výměnu elektroměru /po 10 letech/,   neprodleně a výhradně s  výborem ZO.

IV/2/16. Odběratel je povinen umožnit výboru, vedoucímu úseku, jeh zástupci   nebo   určeným osobám  v osadě,  přístup na zahrádku a chatku ke  kontrole a provedení záznamu o  používání elektřiny a její evidence. Odběratel je povinen při odprodeji chatky zpracovat zápis o ukončení členství a odprodeji nemovitosti podle přílohy č. 10 této smlouvy, V  záznamu  musí uvést  stav  na elektroměru  na chatce při odprodeji,  s údajem  čísla elektroměru a stav pečetí.

 IV/2/17. Odběratelé mohou požádat výbor o  odpojení  od rozvodů ZO a   požádat ČEZ   o své  přímé připojení elektřiny za podmínek stanovených smluvně ČEZ.  V těchto případech požaduje výbor, aby žadatel změnu připojení elektřiny předem ohlásil vedoucímu úseku změnu a odpojení z rozvodů ZO, nahlásil mu stav elektroměru ke dni odpojení. Vedoucí úseku má v tomto případě provést kontrolu stavu odpojení, zapsat stav  elektroměru a spotřebu do  tabulky podle přílohy 5 osadní smlouvy a požádat účetní o výpočet platby za odebranou elektřinu,  kterou je odcházející odběratel uhradit.  V případě odprodeje zahrádky a změně odběratele je odcházející odběratel zpracovat zápis o ukončení členství podle přílohy 12 osadní smlouvy, ve kterém je také údaj o stavu elektřiny při změně vlastnictví.  Odcházející  odběratel je povinen  ponechat  stávající  smyčkovitý rozvod elektřiny a spojovací kabel   odběrové větve  funkční, aby  nedošlo ke škodám a k narušení dodávky elektřiny pro sousedně napojené chaty. Výbor ZO  vydává písemný souhlas  ČEZ  se stavbou nové přípojky pro odběratele  pro toto připojení  vedené přes pozemek ve vlastnictví ZO  a to v dohodnutém termínu a za podmínky uvedení pozemku do původního stavu.

IV/2/18.Úhradu stanovených poplatků za  elektřinu  lze může odběratel, zcela výjimečně po předchozí telefonické informaci výboru ZO,   provést   formou platby cestou  internetbankingu, nebo  přímo v České spořitelně na účet  číslo 1843480369, kód banky 0800. V  poznámce na dokladu o složení částky je nutné však povinně uvést číslo chatky a údaj – úhrada za elektřinu a roční záloha na další odběr.

IV/2/19  Připojení  / znovu připojení / odběratele na rozvody elektřiny  v osadě je prováděno na základě jeho  žádosti výboru ZO a po provedené úhradě dluhu a dostatečné zálohy na další odběr.        

 Čl. IV/3. Přerušení dodávky elektřiny, odpojení od elektřiny

       Odběratel u kterého  bylo prokazatelně  zjištěno neplnění í nebo  porušení této smlouvy (např.   neuhrazení ve stanoveném termínu  stanoveného poplatku nebo  neuhrazení roční zálohy  na další odběr, neumožnění provedení kontrol elektřiny, neoprávněný odběr elektřiny, čerpání elektřiny na dluh a pod.)  je  výborem ZO, po informaci vedoucího úseku,   od elektřiny neprodleně  odpojen. Odpojení je provedeno výborem ZO  po předchozí informaci odběratele formou SMS nebo e-mailem.

 

Čl. V.

Podmínky  odběru a platby  pitné vody v zahrádkové osadě

 

V/1.   Odebírat pitnou vodu zahrádkářem  v osadě je povoleno jen  při dodržení ustanovení této smlouvy. Smlouva je zpracována  na podmínky zahrádkové osady v souladu  s platnými právními normativy / stavebním zákonem  č. 183/2006 Sb.,  a vodním zákonem č.   274/2001 Sb.,  o vodovodech a kanalizacích v platném znění /.  Pitnou  vodu do osady dodává  na základě uzavřené smlouvy s naší zahrádkářskou organizací   VaK Hlučín, vodu přebírá  ZO ve vodoměrné šachtě s hlavním vodoměrem na Vinohradské ulici do vlastních  rozvodů vody v osadě.  Odběratelem pitné vody v zahrádkové osadě je připojený odběratel se souhlasem správního orgánu / stavebního úřadu/, který uzavře a dodržuje tuto  smlouvu.  O způsobu dodávky pitné vody odběrateli  v osadě rozhoduje v souladu s touto smlouvou výbor ZO jako  majitel  rozvodů a provozovatel dodávek vody  v osadě. Kvalita dodávané vody je garantována v předepsané kvalitě VaK Hlučín.

Čl. V/1  Obecná ustanovení

Předmětem smlouvy jsou  smluvní vztahy a vzájemné povinnosti  obou stran, podmínky připojení,  dodávek, používání  a úhrady pitné vody  v zahrádkářské   osadě ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín. Výbor ZO rozhoduje o způsobu odběry pitné vody odběratelem podle této smlouvy.

Čl. V/2. Stavba, připojení,  podmínky dodávky a odběru vody

V/2/1. Vybudování rozvodů pité vody v osadě  je stavbou realizovanou výborem ZO v cestách osady podle schváleného projektu.   Rozvody pitné vody  v osadě jsou  provedeny potrubím PE DN 50 (ø63mm) uloženém  v nezámrzné hloubce. Uložené potrubí je v cestách přerušeno vodoměrnými šachtami s vodoměry pro měření odběru vody odběrateli  pro  jednotlivé samostatné úseky osady a uzávěrem se zpětnou klapkou umožňující uzavřít přívod vody, případně vypustit vodu z potrubí.  Rozvodné potrubí je na konci odběrové větve v cestě osady  opatřeno kálníkem  s výpustným odkalovacím ventilem – šoupátkem DN 50 / 2“ /. Iso kolenem  63 / 2“/  a ukončeno  koncovkou pro možné připojení požární hadice.  Kálník je v terénu uzavřen hydrantovým poklopem na betonové podložce.   Na potrubí je pro každého odběratele naproti jeho zahrádky instalován šoupátkový uzávěr s výpustným ventilem Hawle, kterým výbor ZO uzavírá  přívod pitné vody  a dodává vodu odběrateli

 V/2/2 Připojení pitné vody na zahrádku odběratele z rozvodů  pitné vody v cestách  osady  je stavbou realizovanou  samostatně každým  žadatelem na základě schválení jeho žádosti o vodovodní přípojku na odbor  výstavby MěU Hlučín.  Pro každou připojovanou zahrádku se  zřizuje samostatné  vodovodní přípojka. Vodovodní přípojka představuje  vybudování,  podle schválené stavební dokumentace,    vodovodního  připojení od uzávěru Hawle  na rozvodném potrubí u zahrádky žadatele,  zakončené ve vodoměrné šachtě  na jeho pozemku. Připojení  odběratele je opatřeno evidenčním číslem shodným s evidenčním číslem zahrádky.  Napojení chaty odběratele z vybudované vodovodní přípojky není  povoleno z důvodu zákona pro nevybudovanou splaškovou kanalizaci v osadě.  Napojení pitné vody na chatku je možné jen na základě žádosti a odsouhlasení povolení MěÚ Hlučín,   za podmínky odvodu vody z chatky do kolaudované kapacitně dostatečné žumpy bez přepadu s možností jejího vyvážení. Žumpa je bezodtoková jímka, nebo speciální obdobná uzavíratelná, nepropustná  kapacitně dostatečně velká nádrž  z umělé hmoty,  ve které se splaškové vody z objektu pouze shromažďují. Obsah žumpy je nutné pravidelně vyvážet  fekálním vozem ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod a tuto povinnost doložit dokladem.

V/2/3.   Pro  schválení vybudování přípojky pitné vody  na zahrádku   musí budoucí odběratel zpracovat a předložit odboru výstavby MěÚ Hlučín stavební dokumentaci podle stavebního zákona.

V/2/4. Vodoměrná šachta odběratele  musí být instalována do hloubky 120 cm.  V šachtě je   před vodoměrem instalován  ¾ coulový kulový ventil, za ním je připojen podružný vodoměr opatřený plombou výboru ZO  a dále je za vodoměrem instalován  ½ coulový kulový  vypouštěcí ventil.

  V/2/5. Po ukončení a kolaudaci vybudované  přípojky pitné vody odběratele a  podpisu  této smlouvy, úhradě vstupního provozního poplatku odběratele  ve výši 500 Kč vydá výbor ZO                            povolení k odběru pitné vody žadateli zápisem  podle přílohy 3 této smlouvy po  předložení záznamu  o  řádném zapojení vodovodní přípojky podle přílohy 2   této smlouvy.   

V/2/6 Množství dodané vody odběrateli    se  měří  vodoměrem, který   podléhá úřednímu ověření. Vodoměry v osadě  jednotně zabezpečuje z hlediska nákupu, montáže a kontroly výbor ZO a jejich montáž  včetně instalace pečetí provádí výborem odsouhlasený odborník.  Náklady spojené s pořízením, instalací a případnou  kontrolou  vodoměru odběratele  hradí odběratel

V/2/7.  Náklady spojené s vybudování  rozvodů pitné vody v cestách ZO  včetně projektu a souvisejících činností pro stavbu,  jsou hrazeny podle rozpočtu stavby ze zálohových příspěvků budoucími  odběrateli a z příspěvku z rozpočtu ZO, jehož velikost na připojeného odběratele musí být stejná pro každého odběratele v osadě. Vyúčtování nákladů musí být výborem ZO spolu se zprávou o stavbě rozvodů předloženo, projednáno  a schváleno  schůzí odběratelů.  Náklady spojené s dodávkami pitné vody,  provozem, opravami a údržbou rozvodů  pitné vody v cestách osady zabezpečovaných  výborem  ZO  hradí připojení odběratelé. Příjmy a výdaje na pitnou vodu v osadě jsou vedeny v samostatné části rozpočtu ZO. Opravy, údržbu přípojky pitné vody odběratele  a náklady za odebranou vodu včetně ztráty vody v odběrovém úseku hradí připojení odběratelé. Každý odběrová větev  pitné vody úsek osady hospodaří s pitnou vodou samostatně,  odečítá, eviduje a předává evidenci spotřeby vody podle přílohy č. 7 a 8 účetní výboru ZO   obdobně jako u elektřiny  pod řízením vedoucího  úseku.     

V/2/6. Ukončení odběru vody odběrateli je prováděno výborem ZO  při závažném porušení této smlouvy. Náklady na ukončení dodávky pitné vody ( odstranění napojení a uzávěru Hawle v cestě)  při závažném porušení smlouvy hradí odběratel. Před ukončením  smlouvy musí být uhrazena dlužná částka a dořešeny všechny pohledávky odběratele s provozovatelem v této oblasti. Smluvní vztah k odběru pitné vody podle této smlouvy  trvá do  schválení písemné žádosti odběratele o odpojení  do doby fyzického odpojení vodoměru a  ukončení dodávky vody.

Čl. V/3.  Práva a povinnosti  výboru ZO

V/3/1. Výbor ZO provádí a organizuje stavbu přívodu a rozvodů pitné vody ve společných plochách a  cestách osady. Výbor ZO zabezpečuje,  organizuje  a kontroluje dodávku vody osadě, z údajů evidence odběru vody podle příloh v osadní smlouvě vybírá poplatky za odebranou vodu  včetně zálohy na budoucí odběr.  Zabezpečuje  funkčnost, údržbu  a opravy  rozvodů vody ve společných cestách  v osadě  a v nich instalovaných vodoměrů jednotlivých úseků osady, provádí odkalení rozvodů a podle potřeby vypouštění vody z rozvodů v cestách osady.

V/3/2  Výbor ZO   řídí  a kontroluje činnost vedoucích úseků v evidenci, odečtu pitné vody u odběratelů a provádí výběr poplatků za odebranou vodu.

V/3/3 Účetní ZO provádí výběr poplatků za odebranou vodu z úseků osady a celkové  proplacení  faktury VaK za odebranou za odebranou vodu v osadě. Doplňuje do evidence odběru vody úseku předložené vedoucími úseku údaje o platbě za odebranou vodu jednotlivým odběratelům vypočtené z celkové faktury VaK.  Vyplněný originál evidence vrátí vedoucímu úseku  do jeho evidence a informací odběratelů o platbě. Pořizuje kopii této  evidence pro výběr poplatků za odebranou elektřinu  a k jejich archivování po dobu 5 let. Reklamace odečtu a platby odebrané  vody je  prováděna u  výboru ZO na základě  evidence odběru z jednotlivých úseků osady.  Úhrada za odebranou vodu k 30.11. minulého roku  je     prováděna v jednotných termínech  výběru poplatků v osadě společně s úhradou za  elektřinu v měsíci květnu.   Vyhodnocení  odběrů a platby pitné vody v osadě za rok předkládá výbor ZO členům na  VČS. 

V/3/4.Výbor ZO  je oprávněn přerušit dodávku vody v osadě, v odběrových větvích nebo u odběratelů v případech neoprávněného  odběru, živelné pohromy, při havárii vodovodu, opravách, revizích, v případech závažného porušení této smlouvy  a to zejména  bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky, vodoměru  nebo neoprávněný  zásah do rozvodu nebo měření vodoměru, odběr vody před vodoměrem, nebudou-li ve stanovené lhůtě odstraněny zjištěné závady, při prokázání neoprávněného napojení chatky odběratele na pitnou vodu  a nepřípustného   vypouštění  splaškové vody z chatky do vnějšího prostředí  nebo na společnou cestu,  při  možném ohrožení zdraví  a  majetku, v případě prodlení odběratele  s úhradou  poplatku za odebranou  delším než 60 dnů.

V/3/5. Výbor ZO  není povinen v případě přerušení nebo omezení dodávky vody  odběrateli z objektivních důvodů,   zabezpečit jeho  náhradní zásobování pitnou vodou.

V/3/6.  Výbor ZO  může organizovat odběry a rozbory vody  k ověření  její kvality a zdravotní nezávadnosti. Výsledky rozborů vody zveřejňuje výbor v informační skříni ZO.

V/3/7.Výbor ZO  může provádět   samostatný a kontrolní odečet odběru vody na hlavním vodoměru osady  a vodoměrech  v šachtách jednotlivých úseků.  Výbor ZO a vede evidenci o celkové spotřebě a platbě  pitné vody v osadě a u jednotlivých  úseků osady. 

VI/3/8. Výbor ZO pověřuje provedením řádné   instalace a montáže vodovodní  přípojky  a vodoměrů  odborné kvalifikované pracovníky.  

  Čl. V/4.  Práva a povinnosti  odběratelů  vody, cena a platba za odebranou vodu  

V/4/1. Jednotlivé  úseky osady hospodaří s pitnou  vodou v souladu s osadní smlouvou a osadním řádem samostatně. Každý odběratel pitné vody má  povinnost vždy k   30.11 v roce zabezpečit odečet  svého  vodoměru ve vodoměrné šachtě a to buď sám, nebo po domluvě s vedoucím úseku.  Odečet vodoměru je zapisován  v dokladu:   evidence odečtu a platby pitné vody odběratele pitné vody, uvedený v příloze č.7 a 8  této smlouvy. Tento doklad podepsaný odběratelem a vedoucím úseku s uvedením i odečtu na vodoměru úseku ve vodoměrné šachtě na cestě úseku, předává vedoucí úseku do poloviny prosince účetní výboru ZO, která z faktury VaK Hlučín na něm zaznamená cenu vodného a vypočítá z uvedených údajů výši poplatku odběratele včetně jeho doplatku za případnou ztrátu pitné vody v úseku.   

V/4/2.Odběratelé v  úseku  jsou  povinni sledovat svou spotřebu elektřiny  a porovnávat ji se svou uhrazenou zálohou na její odběr, hradit náklady  za odebranou  pitnou vodu a náklady spojené s opravami  a údržbou  na svém připojení vody z rozvodů v osadě. Současně jsou povinni uhradit  svůj podíl na  úhradě případné  ztráty odebrané vody vzniklý rozdílem mezi údajem  vodoměrem úseku a součtem odběru vody  z vodoměrů  odběratelů úseku. Pro zabezpečení nezbytných prostředků k úhradě  plateb za dodávky pitné  vody VaK,   jsou odběratelé povinni  předem před prvním odběrem vody   uhradit u vedoucího úseku  provozní zálohu ve výši 500 Kč.

V/4/3. Odběratel je povinen činit opatření k řádné údržbě vodovodní přípojky, chránit přípojku před poškozením, ochránit vodovodní šachtu a vodoměr před zamrznutím,  zabránit ztrátám pitné vody. Je  povinen  uhradit  zaviněnou škodu vzniklou únikem pitné vody z jeho přípojky,  znečištění životního prostředí, případně opravit nebo uvést do řádného stavu   poškozený objekt, cestu nebo  pozemek nebo nahradit způsobenou škodu.  Je povinen zajistit si  ověření  správné funkce  svého podružného elektroměru / co deset let dle § 49 odst.7,  zák. č. 458/2001/  a  správnou funkci svého vodoměru a zajistit jejich případnou výměnu.

V/4/4. Případnou škodu v osadě vzniklou  poškozením napojení a únikem vody a výdaje na následnou opravu  napojení  je odběratel povinen uhradit.  Celkové vypouštění pitné  vody z rozvodů v osadě je prováděno výborem ZO  v oznámeném termínu  přes hydrant u společné budovy ZO.  Před  vypouštěním rozvodů / a následně před napuštěním/ je odběratel povinen otevřít /uzavřít / uzavírací  kohout ve vodoměrné šachtě. 

V/4/5. Ztráty pitné vody a škody vzniklé únikem vody v rozvodech ve vlastnictví osady hradí na základě objektivního vyšetření ZO.

V/4/6.  Každý  odběratel  je povinen činit neodkladně opatření k zábraně úniku,  ztrát vody a vzniku škod v osadě, neprodleně nahlásit zjištěné uvedené skutečnosti hlásit  členům výboru nebo  vedoucímu úseku.

V/4/7.  Při změně vlastnictví zahrádky je stávající vlastník  povinen uvést v povinně zpracovávaném zápisu  o ukončení členství v ZO ČZS podle přílohy č. 12 osadní smlouvy stav na svém vodoměru a uhradit poplatek za odebranou vodu.

Čl. VI.

Úhrada poplatků za užívání užívání společných zařízení

 

VI/1. Úhrada  užívání společných zařízení, majetku a služeb  v zahrádkové  osadě u členů základní organizace je  realizována  formou čerpání části z celkové  platby účelového poplatku, jehož výši stanovuje členská schůze základní organizace. Nečlenové základní organizace v zahrádkové osadě poplatek za užívání společných zařízení a majetku   hradí každoročně,  formou provozního poplatku stanoveného touto  smlouvou ve výši  3 000 Kč. Platbu za odebraný elektrický proud a platbu za odebranou pitnou  vodu hradí odběratelé v souladu s ustanoveními uvedených v čl. IV a V této osadní smlouvy. Zápisné při vstupu do zahrádkové osady je stanoveno ve výši 2 000 Kč.    Opětovné zapojení přípojky vody, nebo elektr. energie je možné po zaplacení všech dlužných částek na základě žádosti člena a se souhlasem výboru a je zpoplatněno smluvní pokutou ve výši 1000,-Kč.

VI/2. Terminy úhrady příspěvků, jakož i jiných úhrad a jejich výši stanovuje členská schůze ZO.    Zpravidla na členské schůzi ZO zahrádkář uhradí stanovený členský a účelový poplatek.  Úhrada za elektřinu  a neodpracované brigádnické hodiny  a ostatních pohledávek je   prováděna  budově ZO ve stanoveném termínu,  zpravidla v  květnu, náhradně v určeném termínu zpravidla do konce května a to za minulý rok se stavem k 30.11. minulého roku. Úhrada za pronájem společné budovy pro členy ZO  (soukromé účely, oslavy apod.)  je 500  Kč za   den (mimo spotřebovanou elektřinu a plyn).

VI/3. Výše úhrady účelového poplatku a výše provozního poplatku  může být upravena v návaznosti na změnu nákladů na výstavbu, provoz, údržbu či obnovu společných zařízení na základě rozhodnutí členské schůze základní organizace.  

VI/4. Uhrazený účelový  poplatek,  poplatky odběratelů elektřiny a pitné vody a provozní poplatek nečlenů  za užívání společných zařízení se pokládají za vyčerpané v daném kalendářním roce, při zániku členství, ukončení smlouvy nebo přerušení práva užívání pro závažné porušení podmínek užívání před skončením zúčtovacího období se nevrací.

Čl.VII.

Oznamovací a sankční  ustanovení

VII/1. Účastník smlouvy se zavazuje informovat výbor ZO  o změně  své adresy trvalého pobytu, změně vlastnických práv  / odprodejem/ k pozemku zahrádky, chatce nebo jiným nemovitostem  a jejich převodu na jinou osobu (kupní, darovací, nájemní smlouva, dědické řízení atp.). Současně se zavazuje nového vlastníka informovat o pravidlech soužití v osadě, včetně práv a povinností při užívání společných zařízení. Samotný převod vlastnictví nemovitosti nezakládá právo nového vlastníka bez uzavření smlouvy  se základní organizací k užívání společných zařízení upravovaného touto smlouvou.

VII/2.Členové ZO předkládají své připomínky k osadní  smlouvě výboru ZO a na členské schůzi ZO.  Aktuálními problémy řeší v rámci úseku, případně se cestou  vedoucího  úseku obracejí na výbor ZO.

   VII/3. Porušení této smlouvy řeší výbor ZO především pohovorem, dohodou o nápravě či finanční úhradou škody, Při opakovaném a závažném porušení podmínek užívání může výbor ZO přerušit účastníkovi smlouvy užívací právo ke společným zařízením  nebo od smlouvy odstoupit a finanční a věcné vyrovnání řešit právní cestou.  Kontrolní činnost dodržování této smlouvy provádí výbor ZO, výsledky kontroly předkládá  VČS. 

VII/4 Porušování  osadního řádu   a osadní smlouvy  je výbor ZO  oprávněn,  po předchozím objektivním projednání a prošetření,  svým písemným rozhodnutím uložit členům ZO  podle § 8 Stanov ČZS některé z jmenovitě v nich uvedených  pořádkových  opatření a to: napomenutí, přerušení dodávky pitné  a užitkové vody, odpojení podružného elektroměru na dodávku elektrické energie, omezení parkování soukromým vozidlem na pozemcích ZO apod. Výbor ZO řeší  porušování nebo neplnění osadní smlouvy  s členem  s cílem odstranění nedostatku  a dosáhnutí  nápravy. O řešení záležitosti je zpracován zápis k věci  s konkrétním uvedením opatření a termínů k nápravě a vyjádřením  člena ke stanoveným opatřením.   V  písemné dohodě  o řešení splnění dluhu  musí být uveden způsob a termín řešení dluhu: jednorázová úhradou dluhu, splnění dluhu ve splátkách, případně oznámením dlužníku o postoupení pohledávky  k  řešení u notáře nebo  vymáhání pohledávky inkasní společností, případně soudním vymáháním pohledávky. 

VII/5. Neuhrazení členského roční členského a účelového  poplatku ve stanoveném termínu nebo v náhradním termínu v přiměřené lhůtě stanoveným výborem ZO, přestože byl na nezaplacení  upozorněn, nedostatek s členem byl ve výboru projednán, členství zaniká k poslednímu dni v měsíci, ve kterém skončila lhůta dodatečně určená výborem k uhrazení členského a účelového příspěvku.

VII/6.  Neuzavření osadní smlouvy s následným neoprávněným užíváním společného majetku,  připojením na rozvody ve vlastnictví ZO a  odběrem elektřiny a pitné vody  neprodleně při nabytí vlastnictví zahrádky a chatky v zahrádkové osadě (s maximálním termínem uzavření osadní smlouvy do jednoho měsíce od nabytí vlastnictví), nebo neoprávněný odběr elektřiny a pitné vody,  odběr elektřiny bez zaplombovaného a výborem evidovaného  elektroměru nebo vodoměru,  porušení plomb elektroměru a vodoměru  bez okamžitého nahlášení tohoto porušení,  zjištění nefunkčního elektroměru nebo vodoměru, bude pokutováno  smluvní pokutou  podle výše prokázané škody, nejméně však  1000  Kč. Odpojení a následné případné zapojení  elektřiny odběratele  je  provedeno výborem ZO na náklad odběratele ve výši 1 000 Kč,  po zaplacení všech dlužných částek. Nenahlášení  odprodeje zahrádky výboru ZO,  nezpracování  a nepředání výboru ZO  zápisu o ukončení členství podle  přílohy č. 11 této smlouvy, nevyrovnání svých finančních  pohledávek k ZO  majitelem zahrádky ke dni odprodeje,  bude sankcionováno částkou 100 Kč.    

VII/7. Neuhrazení poplatku ve stanoveném termínu za odebranou pitnou vodu,  bude řešeno výborem ZO nejprve upozorněním a projednáním s odběratelem a  v případě neplnění stanoveného opatření uzavřením  jeho  Hawle uzávěru na vodovodní přípojce,  případně podle závažnosti i odpojením odběratele od rozvodu vody v osadě.  Porušení tohoto opatření a svévolné opětovné  připojení odběru pitné vody  odběratelem bude řešeno jeho opětovným odpojením s uhrazením dlužné částky do doby ukončení odběru a   manipulačního poplatku 1000 Kč. Další  připojení pitné vody  bude provedeno na základě žádosti odběratele a uhrazení dalšího manipulačního poplatku ve výši  1000 Kč. V případě opakovaného porušení této smlouvy,  nebo svévolného uvolnění odběratelem Hawle uzávěru  na cestě  a  dalšího  nepovoleného odběru vody, bude odběratel trvale neprodleně odpojen zrušením jeho přípojky vody.

  VII/8. V případě prokázaného  závažného porušení osadní smlouvy a norem životního prostředí v zahrádkové osadě nebo v jejím bezprostředním okolí, bude viník  řešen podle článku VII/4 případně i   odpojením pozemku / chatky/ od rozvodů vody formou demontáže vodoměru nebo uzavřením přípojky odběratele Hawle uzávěrem.   Řešení vzniklých nedostatků bude provedeno správními orgány MěÚ Hlučín.  Porušení  platných zákonů je projednáváno v rámci přestupkového řízení  a sankcionováno podle druhu přestupku v rámci  platných zákonů  např. zákona o přestupcích č.200/1990 Sb.,   zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ),  zákona č. 274/2006 Sb.,  o vodovodech a kanalizacích)n v platném znění.  

VII/92 Nepovolené  využívání  společné plochy (např. zabrání plochy, skladování materiálu apod.)  pro soukromé účely delší než 1 měsíc, hradit  částkou 3 Kč/m2 za 1 měsíc.

VII/10  Každý účastník smlouvy je povinen ve stanovené době uhradit osadě jím způsobenou  a prokázanou škodu případně  náklady na její odstranění. Škodu   je povinen viník uhradit  do jednoho měsíce po jejím písemném oznámení. Člen zahrádkové osady,  který v určené  lhůtě neuhradí stanovený  poplatek nebo dluh nebo prokázanou škodu, je povinen uhradit   50 Kč za  zaslanou písemnou upomínku a spojené náklady,  případně i poplatek z prodlení v souladu s § 1970 občanského zákoníku  nebo i smluvní pokutu  podle ustanovení § 2048  občanského zákoníku.

Čl. VIII.

Závěrečná ustanovení

VIII/1. V  době trvání této smlouvy lze její platnost ukončit kdykoliv výpovědí obou účastníků s tříměsíční výpovědní lhůtou, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit v případě podstatného či opakovaného  porušení osadní smlouvy a osadního řádu.  Za podstatné porušení  osadního řádu a osadní smlouvy členem zahrádkové osady je považováno zejména hrubé a opakované jednání a činy  v rozporu s těmito dokumenty,    neoprávněný odběr elektřiny a vody v rozporu s osadní  smlouvou, opakované  neumožnění  oprávněným osobám přístup ke kontrole zahrádky a chatky a opakované prodlení se zaplacením stanovených poplatků  písemnou dohodou  smluvních stran ke sjednanému dni. Smlouva  je uzavírána  na dobu neurčitou zanikne uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty počínající běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi.

VIII/2.    Odprodejem pozemku zahrádky a chaty je vytvořen předpoklad k ukončení členství a uzavřené osadní smlouvy, poskytování elektřiny a vody a volného vstupu do osady. Prodávající je povinen  před odprodejem informovat o změně vlastnictví zahrádky a chatky  vedoucího úseku a výbor ZO,   projednat  právní  ukončení členství v ZO,  informovat o změně vlastnictví, zpracovat zápis o ukončení členství podle přílohy č. 12 této smlouvy, vyřešit své závazky a finanční pohledávky k výboru ZO.  Ihned po odprodeji je  odprodávající  povinen, předat zápis o ukončení členství,  odevzdat  průkazu ČZS , předat  klíč od bran osadě novému majiteli a dořešit všechny    souvisejících  okolnosti. Povinnost nahlásit změnu vlastnictví, uzavřít osadní smlouvu  a mít v pořádku právní záležitosti vlastnictví nemovitostí v zahrádkové osadě je stanovena i při změně vlastnictví zahrádky v rámci rodinných změn.

VIII/4. V kupní / darovací, dědické/  smlouvě k odprodeji / získání / zahrádky a chatky  v osadě by mělo být uvedeno, zda  objekt není zatížen dluhy a pohledávkami. Budoucí nový majitel,  který si tyto skutečnosti při změně vlastnictví  nemovitosti neověřil, nevyžádal písemné vyjádření k  této záležitosti, musí si být vědom, že zakoupením nemovitosti  ji zakoupil jako celek  i s případnými pohledávkami a vzniká mu povinnost   pohledávky vázané k nemovitosti  ZO uhradit.  Samotný převod vlastnictví nemovitosti nezakládá právu nového nabyvatele bez uzavření smlouvy se ZO k užívání společných zařízení a nemovitostí ZO.

VIII/5. Nový majitel musí  ihned po zakoupení nemovitosti nahlásit  tuto skutečnost výboru ZO, zaplatit vstupní poplatek, uzavřít osadní smlouvu a převzít osadní řád  a tím vyřešit  právní vztahy k osadě včetně  připojení elektřiny a vody.

VIII/6.  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou  odpovídající trvání vlastnictví nebo jiného právního vztahu účastníka smlouvy k výboru základní organizace při užívání zahrádky a stavby v zahrádkové osadě, nedohodnou-li se smluvní strany jinak a vstupuje v platnost dnem podpisu smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv skutečnosti, které mohou mít vliv na změnu této smlouvy, budou neprodleně oznámeny druhé smluvní straně písemným návrhem o změně. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, potvrzenými  oběma  smluvními stranami.  Změna smlouvy musí mít formu písemného číslovaného doplňku a uvedením názvu dokumentu  data a orgánu, která rozhodl o změně

VIII/7. Účinnost a platnost  této smlouvy vzniká jejím uzavřením a podpisem smluvních stran.

VIII/8.  Smlouva byla vyhotovena pro každého člena zahrádkové osady, členové zahrádkové osady mají povinnost tuto smlouvu uzavřít. Pro výbor ZO je pro všechny členy vyhotoven jeden exemplář, na kterém  potvrdí souhlas s obsahem smlouvy a její převzetí.  Smlouva nahrazuje předchozí uzavřené osadní  smlouvy a  smlouvy o podmínkách připojení a dodávky pitné vody v zahrádkářské osadě ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín  zahrádkářské osadě ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín  zpracované a podepsané do roku 2016.

VIII/9.  Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že si    smlouvu přečetli, rozumí ji a zavazují se ji dodržovat, což potvrzují svými podpisy.

 

V Hlučíně, dne ................

 

předseda  ZO     Dr. Stanislav ŠMAJDLER

tajemník ZO   Miroslav KRIST 

člen zahrádkové osady

 

      


 

Přílohy Osadní smlouvy:

 1. Příloha č.1:  Žádost o uzemní souhlas a dokumentace stavby vodovodní přípojky odběratele

2. Příloha č. 2: Potvrzení o správném připojení vodovodní přípojky

3. Příloha č. 3:  Povolení k odběru pitné vody:

4. Příloha č. 4: Plánek osady

5. Příloha č. 5: Evidence a odběru elektřiny úseku

6. Příloha č. 6: Záznam odběru a platby elektřiny na odběr. větvích

7. Příloha č. 7: Evidence odběru a platby pitné vody úseku  

8. Příloha č. 8  Záznam odběru a platby odběr. větve  pitné vody

9. Příloha č. 9.:  Protipožární směrnice v zahrádkové osadě

10. Příloha č. 10: Informační údaje ZO

11. Příloha č. 11: Rozdělení osady na úseky

12. Příloha č. 12:  Zápis o ukončení členství v ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín   

13. Příloha č. 13  na ležato:  Evidence a platba elektřiny odběrové větve

14. Příloha č. 14  na ležato:   Evidence brigád úseku

 


                                                      

 Příloha č. 1:  Žádost na MěÚ  odbor výstavby Mírové nám. 21   748 01 Hlučín

 

 Věc: Žádost o územní souhlas  a dokumentace stavby vodovodní přípojky

                                              

Obracím se na odbor výstavby MěÚ  v Hlučíně  s žádostí o vydání územního souhlasu na můj záměr  realizace stavby přípojky pitné vody  z rozvodu pitné vody ZO Osada na Vinohradech  na mou zahrádku zahrádkářské osadě.

K tomu předkládám potřebné údaje:   

Pozemek stavby  v katastrálním území Hlučín:

Zahrádka čís.             druh pozemku dle katastru nemovitostí :   zemědělský půdní fond

parcelní číslo zahrádky:                                               

výměra:                            , list vlastnictví č.:

 

Indentifikační údaje žadatele:

Jméno:                                                                  příjmení:                                    telefon:

datum narození:                        trvalé bydliště:

 

Popis záměru:    Požaduji souhlas se stavbou  přípojky pitné vody vedoucí z rozvodů ZO  ČZS Osada na Hlučín  v cestě  ZO naproti mé zahrádky.  Na uvedený rozvod pitné vody opatřený uzávěrem Hawle se chci napojit vlastním potrubím z UH vedoucím nejkratším směrem  a ukončeným ve vodoměrné šachtě na pozemku mé zahrádky podle přiloženého plánku.    

Vodoměrná šachta bude vybudována  podle přiloženého schématu  a bude opatřena uzavíracím kulovým kohoutem, vodoměrem   a kulovým kohoutem s odvodňovacím ventilem.   Přívod a dodávka  pitné vody do vodoměrné šachty na zahrádce jsou   ovládány uzávěrem Hawle  ve vlastnictví  ZO. 

Přílohy:  

1.   Situační plánek pozemku z katastru nemovitostí s uvedením čísla parcely zahrádky a čísel sousedních parcel. V situačním plánku u sousedních čísel parcel je vyjádřeno souhlasné stanovisko souseda se stavbou a opatření jeho podpisem.

2.   Výkres vodoměrné šachty včetně vodoměrné sestavy:

3.   Výkres profilu připojení:

 

V Hlučíně dne

Podpis žadatele

 


 

Příloha č.2 k os. smlouvě: Potvrzení   o správném  zapojení vodovodní přípojky pitné vody

 

Potvrzení   o správném  připojení  vodovodní přípojky pitné vody  odběratele

Odběratel  pitné vody:                                              zahrádka č.                          

 

Vodovodní přípojka je vybudována v nezamrzající hloubce, vodovodní potrubí přípojky je řádně připojeno na uzávěr   rozvodu vody ZO  ČZS v cestě u zahrádky odběratele.  Připojovací potrubí    vodoměrná šachta   jsou  vybudovány v nezamrzající hloubce a jsou  řádně napojeny bez  úniku vody. Montáž podružného  vodoměru , uzavíracího ventilu  a odvodňovacího ventilu byla řádně  provedena.  bez závad.

 

Podružný vodoměr zn ………… ………….…………….., výr. číslo ……………………….., stav počítadla

 

………………….  Instalovány  pečetě  vodoměru

 Tlaková zkouška  potrubí  provedena, tlak vody:

Celkové provedení vodovodní přípojky odběratele a montáž Instalace spojů provedeno bez závad

 Poznámka:

Datum záznamu:                                      

Jméno, příjmení a podpis odborného pracovníka, mob. telefon:

Potvrzení vydává montážní pracovník jako podklad pro vydání souhlasu výboru ZO  k povolení odběru 

 


 

Příloha č. 3 k osadní smlouvě: Povolení k odběru pitné vody

 

Povolení k odběru pitné vody

 

Výbor ZO jako dodavatel  pitné vody a  provozovatel rozvodů pitné vody v zahrádkové  osadě  po ověření souhlasu stavebního úřadu se stavbou vodovodní přípojky odběratele  a vyjádření odborného pracovníka k řádnému  připojení  vody a provedení stavby přípojky,  vydává v souladu s uzavřenou osadní smlouvu  pro:  

Jméno, příjmení  odběratele                                                     majitele zahrádky č.        parc. číslo:

 

souhlas k připojení odběratele na pitnou vodu  za podmínek dodržení čl.V osadní smlouvy

 

V  Hlučíně dne:

Jméno a příjmení  pověřeného člena výboru ZO:

 


 

vystrizek.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

7.jpg

8.jpg

9.jpg

9-1.jpg

 

7.jpg

12.jpg

13.jpg

14.jpg