Jdi na obsah Jdi na menu
 


osada.png

 

Vítejte na stránkách ZO ČZS

Osady na Vinohradech v

Hlučíně.

 

osada.jpg

 


Aktuálně : 

 

Vážení přátelé,

 

přijměte pozdrav a požadavek, abyste v souladu s dodržováním  osadního řádu naší osady nahlásili písemnou formou svému vedoucímu úseku: 

 

1.   K 31.10.2020  všichni, kteří odebíráte pitnou vodu z rozvodů osady  stav odběru pitné vody - údaj na svém vodoměru. 

  

- Vedoucí úseků  provedou kontrolu, zda všichni odběratelé jeho úseku nahlásili ve stanoveném termínu  stav vodoměru a v  případně nedostatku neprodleně vyžádají u dotyčných  odběratelů splnění této jejich povinnosti   Nenahlášení stavu vodoměru je důvodem k sankčnímu opatření včetně možnosti odpojení.   

-  Vedoucí úseků k tomuto datu současně odečtou ve vodovodní šachtě úseku / šachty podle přílohy 8 osadní smlouvy/odečet vodoměru úseku k tomuto datu. Odečet hlavního vodoměru na Vinohradské ul, vodoměru  v šachtě u Znachora a vodoměru budovy ZO a vodoměru fontánky provede výbor prostřednictvím  př. P. Mročka. Stav tohoto  odečtu bude vedoucím  úseku sdělen. 

 -  Vedoucí úseků zpracují za svůj úsek  z nahlášených údajů vodoměrů odběratelů úseku tabulku evidence odečtu pitné vody podle přílohy 7 osadní smlouvy, kterou zašlou neprodleně emailem / n ružičkova@seznam.cz/ nebo předají osobě.      

2.   K  30.11.2020  nahlásit písemně všemi, kteří odebírají elektřinu z rozvodů osady vedoucímu úseku stav na svém elektroměru na chatce. 

- Vedoucí úseků obdobně jako u vody provedou kontrolu, zda všichni odběratelé jeho úseku nahlásili ve stanoveném termínu  stav  elektroměru a  v  případně nedostatku neprodleně vyžádají u odběratelů splnění povinnosti  

 - Vedoucí úseků k tomuto datu současně odečtou stav na digitálním elektroměru odběrové větve úseku podle přílohy č. 6 osadní smlouvy. Odečet elektroměrů společných pro osadu / brána, budova, čerpadlo vody / zabezpečí výbor.

  -  Vedoucí úseků zpracují za svůj úsek  z nahlášených údajů elekroměrů  odběratelů úseku tabulku evidence odečtu elektřiny  podle přílohy 5 osadní smlouvy, kterou zašlou neprodleně emailem / n ružičkova@seznam.cz/ nebo předají osobně. 


Provedení odečtu elektřiny k 30.11. je odůvodněno tím, že k tomuto datu celostátně provádí odečet odběru ČEZ a osada musí také dodržet tento termín, abychom mohli stanovit skutečný odběr osady. 

Provedení odečtu pitné vody k 31.10. je odůvodněno tím, že odečet vody VaKem je prováděn také v říjnu. 


Každý úsek  hospodaří s pitnou vodou a elektřinou samostatně a je nutné, aby vedoucí úseku zpracovávali  a předkládali  evidenci těchto medií důsledně a přesně v souladu a v termínech stanovených osadním řádem.


 


Předseda ZO ČZS Osada na Vinohradech 

 

Stanislav Šmajdler

 

 

 

ko.jpg

 

 

https://www.facebook.com/sportakulturahlucin/videos/1017841808662293/?t=5

 

 


 

 

58d8c1d5930cc-980.jpg

 

 


 

Aktuální stanovy ČZS z 1.1.2020 jsou ke stažení:

 

https://uloz.to/file/J1TiFWZuZ9rf/stanovy-2020-pdf

 

 


 

Vyúčtování elektřiny k 30.11.2019 ke stažení:

 

https://uloz.to/file/YSRqVsbyAMJr/ucetni-konecny-stav-el-k-30-11-2019-xlsx

 

 


images.png

 


 

 

 

 

Návrh usnesení z členské schůze

 

ZO ČZS Osada na Vinohradech

 

   konané dne 12. října 2019 

 

 

 

1. Bere na vědomí:   

 Informaci výboru o postižení zahrádkářské osady záplavovou vodou s erozivním bahnem z výše položených pozemků nad osadou v měsíci září 2019 a provedených opatřeních a jednání výboru k řešení důsledku vzniklých škod.

 

2. ČS schvaluje:

                  

Úpravu usnesení VČS ZO ze dne 31.3.2019  včetně rozpočtu zahrnující zrušení plánované stavby mostu na Tibet v roce 2019 a převedení plánovaných fin.  prostředků stavby na opatření k zábraně záplav osady.    

 

2   ČS ukládá výboru ZO  využití všech zákonných opatření a realizaci prosazení opatření k trvalé zábraně záplav osady z výše položených pozemků včetně možného předložení petice členů, zpracování dohody s majiteli pozemků k zábraně záplav zahrnující i vybudování odvodňovací strouhy na jejich pozemcích,  novou  výstavbou vybranou firmou ochranné zídky a oplocení na Tibetu, geodetické zaměření a zpracování projektu k zábraně záplav a dobudování  v roce 2020 bezpečného odvodu záplavové vody v 8 úseku bez poškození majetku zahrádkářů a ZO.

 

3   Zpracování žádosti ZO ze zákona odpovídajícím institucím  na vyjmutí pozemků parc. č.   4134/1  p. Ing. K. Kanii ze kterého vzniká záplava osady ze zemědělské                 obhospodařované půdy a žádosti o pozemkovou úpravu tohoto pozemku.

 

3 . ČS ukládá

 

  1. Všem členům ZO, kteří jsou  dlužníky  poplatků,   včetně poplatků za  neodpracované brigády v předchozích letech 2017 a 2018,   uhradit dluhy  do   konce  listopadu 2019. V případě neuhrazení ukládá výboru uplatnit sankční opatření podle osadní smlouvy. Podkladem k uznání odpracované brigády je potvrzení vedoucího úseku o odpracování brigády. Vybrané dluhy využít k úhradě výše uvedených opatření k zábraně záplav.   

 

2.  ČS ZO schvaluje  aby výbor ZO zabezpečil provedení úředního  finančního  ocenění    vzniklé škody na majetku ZO v důsledku  záplavy v  měsíci září 2019..

       

 

3.  Členská schůze ukládá vedoucím úseků povinnost do konce  listopadu 2019  předložit výboru  zprávu o výměně elektroměru a ošetření el. spojů  v rozvodné skřínce  majitelů chat v osadě připojených na rozvody osady. Ukládá jim, aby seznámili podle možností členy úseku se zaslanou  informací o členské schůzi  z 12.10.2019 a  přiloženým návrhem usnesení z této schůze a pokusili se zabezpečit   jejich vyjádření k návrhu usnesení formou souhlasu a podpisu do zaslaného členů, kteří nebyli na schůzi 12.10.2019. Podepsaný seznam pak doručili předsedovi ZO k evidenci dokladů schůze.  

Předseda ZO  S. Šmajdler

 

 

 

20190422_113442-0-.jpg