Jdi na obsah Jdi na menu
 


Osadní řád

                                                            

                       

     OSADNÍ  ŘÁD

základní organizace Českého zahrádkářského svazu

Osada na Vinohradech Hlučín

 

________________________________________________________________________________________

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu  Osada na Vinohradech Hlučín je zapsaná u Městského soudu v Praze ve veřejném rejstříku  právnických osob pod sp. zn. L 45840, jako pobočný spolek Českého zahrádkářského svazu ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín,   jako  samostatný právnický subjekt  se sídlem Hlučín č. p. 2040  748 01 Hlučín, evidovaný u ČSÚ pod IČO 70937681,  má evidenční číslo ČZS 706 074. ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín je  v souladu se stanovami ČZS  členem Územního sdružení ČZS Opava. 

 

Podle §24  stanov ČZS vnitřní   režim a správu  k  zajištění provozu  zahrádkové osady včetně  užívání společných zařízení,  upraví základní organizace   osadním řádem,  který je po schválení  členskou schůzí  závazný pro všechny její  členy. Osadní řád upravuje režim soužití a stanovuje vnitřní režim a správu zahrádkové osady. Neupravuje práva a povinnosti členů ČZS, které jsou  upraveny ve Stanovách ČZS, nestanovuje práva a povinnosti obsažená v zákonech a obecně závazných normách vyšší právní síly, např. v občanském zákoníku  nebo přestupkovém zákoně.  Osadní řád stanovuje   konkrétní realizaci práv a povinnosti základní organizace a jejich členů, aby byl zajištěn žádoucí stav v osadě, aby byla respektována práva všech osadníků, aby mohla být v plném rozsahu zajištěna zahrádkářská činnost a dobré soužití všech členů osady. 

Osadní  řád je v  oblasti  majetku, elektřiny, vody   a  služeb v  osadě je upraven  prostřednictvím  Osadní smlouvy ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín.   Tyto oba dokumenty, tvoří právní podklad práv a povinností členů zahrádkové osady a jsou závazné pro všechny uživatelé zahrádek a majitele chat v osadě.      

Tento osadní řád definuje člena zahrádkové osady, kterým je člen základní organizace ČZS Osada na  Vinohradech Hlučín nebo  vlastník zahrádky,  který není sice členem základní organizace pokud ale písemně vyjádří souhlas s dodržováním  osadního  řádu a  osadní smlouvy   v zahrádkové osadě a uzavře se základní organizací nájemní smlouvu   s ročním poplatkem hradícím poměrnou   část nákladů  ZO  spojených na správou, provozem, opravami a udržování zahrádkové osady. Tento poplatek nemůže být nižší než roční poplatky hrazené  členem ZO ke stejnému účelu.    

I. Vymezení zahrádkové osady a společných zařízení

 

 1)   Zahrádkovou  osadu  ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín   tvoří   ucelený  ohraničený prostor soubor zahrádek, společných prostor a zařízen v katastrálním území Hlučín.  Zahrádková osada je jednotný spojený funkční celek, historicky, tradičně a neformálně je dělena na starou a novou část osady a část zvanou Tibet. Každá zahrádka je opatřena evidenčním číslem, které musí vlastník viditelně / nejlépe na oplocení u vchodu na zahrádku/ umístit

       Zahrádková osada  byla zřízena na základě usnesení členské schůze ZO ČZS dne 27.4.1977 na neobdělávaných pozemcích bývalého Státního statku n.p. Hlučín.  Rozšířením a trvalým vynětím pozemků zemědělské výrobě na základě rozhodnutí ONV Opava číslo j.: zem-201/1-1986 /S-1262/249 ze dne 27.6.1986  vznikla osada o výměře 51 193 m2 v části  města Hlučína nazvané na Vinohradech. V letech 1999-2001 bylo provedeno geodetické zaměření a došlo k odkoupení pozemků  v osadě  od původních majitelů  a zapsání všech  jednotlivých zahrádek podle parcelních čísel v katastru nemovitostí   do  listů  vlastnictví  (LV) jednotlivých zahrádkářů. Zahrádky ve vlastnictví zahrádkářů v osadě  jsou o celkové ploše  43 496 m2,  což tvoří 85 % výměry osady.  

         Cesty a společné pozemky byly odkoupeny do vlastnictví základní organizace a zapsány v Listu vlastnictví / LV/  ZO ČZS číslo 3952 v katastrálním území Hlučín u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrálního  pracoviště Opava.  Plán zahrádkové osady  je uveden v  příloze 4  tohoto osadního řádu. Z účelových příspěvků členů ZO  bylo za zaměření zahrádek a zakoupení společných cest a ploch zaplaceno 928 667 Kč. 

2) V zahrádkové osadě je k 26.3.2017 177 zahrádkářů a 184 zahrádek. Počet vlastníků  zahrádek je menší než počet zahrádek neboť v průběhu existence osady došlo ke změnám původních vlastníků.  Ze správního a  organizačního hlediska je osada členěna podle jednotlivých přístupových cest  mezi zahrádkami  na 9 úseků označených U 1 až U 9. V. Jednotlivé úseky hospodaří s odebíranou elektřinou na  odběrových větvích  v úseku samostatně, samostatně hospodaří s odebíranou pitnou vodou. V každém úseku je výborem ZO ustanovován vedoucí úseku, kterému  k plnění úkolů v oblasti elektřiny a pitné vody napomáhají členy  úseku zvolení pomocníci. Každý úsek samostatně hospodaří s  elektřinou a vodou dodávanou výborem ZO  ze společných  rozvodů osady, eviduje a samostatně hradí náklady s jejich používáním.   Přístupová a příjezdová cesta k osadě pro pěší a osobní vozidla je  z cesty vedoucí  z Hlučína  na Děhylov a z její odbočky k motorestu  Sv. Jiří. Přístupová cesta k osadě pro vozidla těžší 3.5 t je z této cesty kolem motorestu Azalka.

 3) V zahrádkové osadě  ve vlastnictví základní organizace ČZS jsou společné cesty, odstavná plocha pro osobní motorová vozidla zahrádkářů osady a ostatní společné plochy - souhrnně 23 parcel o celkové ploše 7 668 m2   (15% plochy osady)  vedených na LV  ZO ČZS  číslo 3952. Tyto pozemky jsou členové osady oprávněni užívat  v rozsahu práv a povinností na základě uzavřeného   osadního  řádu a osadní  smlouvy. Při hrubém nebo opětovném porušení této smlouvy nebo osadního řádu je ZO ČZS oprávněna od smlouvy odstoupit a právo užívání těchto pozemků odejmout nebo právně upravit samostatnou jinou  smlouvou.

4) Ke společnému užívání členů zahrádkové osady slouží společné zařízení  a majetek  zahrádkové osady ve vlastnictví ZO uvedené  v osadní smlouvě, která s tímto osadním řádem vytváří společný  a závazný právní dokument.   

5) Pozemky ve vlastnictví ZO, společný majetek  a společné zařízení  tvoří  podle stanov ČZS celkový majetek ZO, který je pořizován, spravován  a udržován z účelových příspěvků členů ZO ČZS a nájmu  případných nečlenů základní organizace.   

6) Z účelového příspěvku výbor ZO hradí:  náklady na výstavbu, nákup,  provoz, opravy a údržbu  společných zařízení a majetku  v osadě,   cest, oplocení, vodo technických  zařízení / studny, vodní nádrže, čerpadla, vodoměrných šachet s vodoměry /, prostředků a materiálů na opravy v osadě,   rozvodů pitné a užitkové vody ve vlastnictví ZO/, hlavního elektroměru a jističe elektřiny v osadě,  rozvodů elektřiny ve vlastnictví ZO,  pojistkových rozvodných skříní s digitálními elektroměry, společné  budovy, dílny, pojištění budovy, spotřebu elektřiny pro společné účely,  dopravu materiálu pro ZO, správu osady, náklady na  odvoz odpadu z osady a další (daně, bankovní poplatky, poštovné, posudky, projekty  aj.).

7) Členské a účelové příspěvky nepředstavují ve smyslu zákona podíl na majetku organizace. Ve smyslu § 7 stanov,  proto ani nevzniká při zániku  členství nebo osadní  smlouvy nárok na jejich vrácení.

8)  Při ukončení členství v ZO a v zahrádkové osadě, zaniká  členu  osady  právo volného vstupu do osady bez vědomí majitele zahrádky v osadě,   užívání  cest v osadě, majetku  a služeb ZO a je ukončena pro dotyčného platnost osadního řádu a osadní smlouvy. Člen osady je povinen ukončení provést zápisem v dokladu podle vzoru v příloze 12 osadní smlouvy.

  

II.  Správa osady

 

Správu osady, společných pozemků, zařízení a společného majetku vykonává výbor základní organizace po dobu totožnou s funkčním volebním obdobím výboru ZO. Výbor ZO plní úkoly v souladu s § 27 stanov ČZS.Výbor ZO je statutárním orgánem základní organizace. Jménem výboru veřejně jednají jeho statutární zástupci, předseda výboru ZO a výborem určený druhý zástupce - zpravidla tajemník výboru. Výbor zajišťuje činnost základní organizace mezi zasedáními členské schůze podle jejího usnesení v souladu se stanovami svazu a dalšími svazovými normami. Za svou činnost odpovídá členské schůzi. Předsedu a členy výboru volí členská schůze ZO. Členové zvolení do výboru jsou usnesením výboru zpravidla pověřováni funkcemi, tajemníka, jednatele, hospodáře a účetní ZO. Výbor ZO zpracovává v souladu s vnitrosvazovými normami interní normativní akty upravující fungování základní organizace, zejména osadní řád, osadní smlouvu a působnost funkcionářů orgánů základní organizace. Neodkladné záležitosti příslušející do působnosti výboru vyřizuje předseda základní organizace nebo pověřený člen výboru. Přijatá opatření předkládají výboru ke schválení na jeho nejbližší schůzi. Výbor ZO, komise výboru, kontrolní komise ZO a vedoucí úseků osady působí a plní úkoly podle stanovené funkční náplně. Výbor ZO nese odpovědnost za závazky organizace a jeho členové jsou v rámci své působnosti odpovědni nejen členské schůzi, jsou ale odpovědni i za své jednání navenek. Nezbytné a potřebné práce pro zajištění schválených, stanovených a nezbytných úkolů ZO je v případě, že je není možné realizovat brigádnickou činností nebo u náročných akcí za výhodnějších podmínek zakázkou u odborné firmy, je možné v rámci schváleného rozpočtu ZO provádět na základě dohody o provedení práce /DPP/.

Členové výboru a jím pověření pracovníci, mohou vstoupit  na pozemky vlastníků zahrádek, z důvodů    kontrolní činnosti, odstraňování  poruch elektřiny, vody, haváriích  a při řešení dodržování a plnění osadního řádu a  osadní  smlouvy.

2)  Výbor ZO plní úkoly stanovené v odstavcích 1-10  paragrafu 27  stanov ČZS. Do působnosti výboru ZO v zahrádkové osadě náleží zejména: 

- zajištění úkolů organizace, přijímání a ukončování  členství v ZO, vedení evidence členů, hospodaření   s finančními prostředky podle schváleného rozpočtu,

 - dohled na dodržování osadního řádu a osadní smlouvy, způsob řešení jeho případného jeho porušování, projednávání neplnění povinností stanovených členům  tímto osadním řádem a osadní smlouvou,

-  systém užívání, správy a udržování společných zařízení, dodávek  a hospodaření  s užitkovou a pitnou vodou a elektřinou na základě uzavřených smluv,

- dohled na dodržování zásad platných pro zahrádkářskou činnost /péče o zahrádku, dobré a ohleduplné vztahy, ochrana životního prostředí,  ochrana před nákazami,  dodržování protipožárních opatření a  bezpečnostních norem atp./,

-  informování členů zahrádkové osady o všech záležitostech spojených z rozhodnutí členských schůzí, s provozem a záležitostmi zahrádkové osady, užíváním zahrádek, odběru a platbě elektřiny, vody, odvozu odpadků apod. Zprávy a  informace předává vedoucím úseků, zveřejňuje v informační skříni ZO/ kterou mají členové ZO za povinnost průběžně sledovat/, předáváním informací e-mailovými zprávami, SMS nebo  na webových stránkách ZO na adrese: navinohradech.estranky.cz. Adresné informace zasílá výbor ZO  členům na jejich mobil / vždy s žádosti o potvrzení zprávy/ nebo je zasílá na jejich emailové adresy, pokud je členové osady předali výboru ZO.   Samostatnou  písemnou informaci poštovní cestou,  podává výbor ZO členům jenom z odůvodněných závažných příčin. 

- řešení námětů, připomínek  a návrhů členů ZO,   organizace výstavby osady,

- spravování a údržba v provozuschopnosti společných  zařízení společných  ploch, hospodaření  s majetkem  ZO,

- příprava návrhů plánu činnosti a rozpočtu na kalendářní rok, návrhy smluv a dohoda v rámci své působnosti jejich realizace a příprava k jednání na členské schůzi ZO,

- zajišťuje zájmy ZO ve vztahu k vlastníkům pozemků, organizuje osobní, věcná a finanční plnění ze smluv a dohod o využívání prostředků a společných zařízení organizace, zajišťuje vybírání členských a účelových příspěvků a stanovených poplatků,

- vede stanovenou evidenci o majetku organizace, celkovou administrativu a správu v činnosti ZO

-  formy součinnosti a spolupráce s místními orgány a institucemi při zajišťování chodu osady,

-  přispívá  k upevňování soužití  všech členů osady a respektování tzv. sousedských vztahů ve smyslu     občanského zákoníku,

-  výbor ZO je povinen zakročit při závažném porušení vnitrosvazových a zákonných předpisů,

3)  Pracovní a odborné  komise výboru 

Pro potřebu  zabezpečení kvalitní  pracovní, společenské a  odborné  činnosti v osadě ustanovuje   výbor souladu s § 27 odst. 5  poradní a odborné komise: pracovní komisi z vedoucích úseků osady, společensko-kulturní komisi  a odbornou technickou komisi osady.  Komise jsou poradním a odborným orgánem výboru ZO, spolupracují s výborem ZO,   kterému  předkládají své  návrhy organizačního a personálního   zabezpečení a plány provedení včetně odhadu nákladů  k efektivnímu řešení  úkolů  v  osadě.    Komise pracují a rozhodují kolektivně, scházejí podle potřeby a požadavků  výboru, zpracovávají plán své činnosti k řešení úkolů a jeho vyhodnocení.  Činnost komisí hodnotí výbor ZO, zprávu o jejich činnosti předkládá  členské schůzi ZO. 

 Pracovní komise výboru  je tvořena  9 vedoucími úseků.  Komise  řeší a předkládá  výboru ZO informace,  návrhy, stanoviska  a vyjádření dotýkajících se života  členů v úsecích osady,   zajištění  provozu, dodávek,   evidence a platby   elektřiny, užitkové a pitné vody, údržby cest a oplocení v úseku, provádění a evidence pracovní činnosti / brigád/, pořádku a změn vlastnictví zahrádek v úsecích a ochrany životního prostředí.    

Společenská komise  výboru ZO  je poradním orgánem výboru ZO k plánování, zajištění a organizaci  a provádění vzdělávacích,  kulturních  a společenské akcí v osadě jako např. odborných tematických přednášek a instruktáží, návštěv výstav, pořádání zájezdů, společenských setkání členů a akcí v osadě. 

Technická komise výboru ZO je poradní odborný orgán výboru ZO k řešení a pánování technických  a organizačně úkolů  a záležitostí spojených s  provozem, opravami, údržbou a  výstavbou  osady. 

4) Vedoucí úseků osady  je určován a řízen výborem ZO, se kterým průběžně komunikuje a řeší záležitosti úseku.   Vedoucí úseku v úseku  v souladu s osadním řádem a osadní smlouvu dbá na jejich dodržování, organizuje a eviduje brigádnickou činnost v úseku,  řídí, organizuje, eviduje, kontroluje hospodaření s elektřinou a vodou. Dbá na stav, údržbu a opravy cesty a  travnaté plochy, oplocení a  pořádek v úseku, vytváření  a dodržování dobrých vztahů a pěkného životního prostředí, eviduje změny vlastnictví zahrádek a chatek v úseku.  Předkládá výboru ZO vždy v říjnu podle přílohy 5.6,7,8 a 9  osadní smlouvy vyplněné tabulky hlášení evidence elektřiny, vody, brigád úseku. Dbá  na plnění úkolů stanovených usnesením členské schůze   a výboru ZO.    Průběžně získává  informace a  požadavky členů úseku k problémům a činnosti v úseku   osady, sleduje změny vlastnictví, stavební úpravy,  odprodeje zahrádek  v úseku, soustřeďuje žádosti a  podněty členů úseku k činnosti a životu v osadě, předává převzaté informace úkoly z výboru členům úseku.

S každým členem úseku, který má brigádnickou povinnost, vždy na jaře, nejpozději do konce  května, projednává   její  plnění  v průběhu roku a zaznamená ji do tabulky podle přílohy 9 osadní smlouvy včetně rozhodnutí člena  o finančním  plnění povinnosti brigády.  Brigádnická   činnost  členů úseku  musí zaměřena především  k potřebám   a prospěchu úseku  v prostoru vymezeném hranicemi úseku.

Vedoucí úseku při organizaci brigád členů úseku orientuje i část jejich  brigádnické činnosti ve prospěch  společných brigád osady zejména na údržbu příjezdové cesty k osadě, odstavné plochy před budovou ZO, údržbě a opravám společné budovy a k podobným potřebným společným akcím ve prospěch všech členů osady. Množství hodin z celého  svého úseku pro tyto společné brigády nabídne vedoucí úseku do konce května výboru ZO.  

 Vedoucí úseku orientuje brigádnickou činnost členů  úseku,  zejména  na údržbu a opravy  cesty, údržbě a nátěru  oplocení, sečení a  uklízení trávy v prostorách úseku po obou stranách oplocení v úseku,  úklidu prostorů úseku a vytváření pěkného prostředí úseku. Mimo úsek osady orientuje brigádnickou činnost na údržbu a opravy příjezdové cesty k osadě, odstavné plochy, budovy ZO, vysečení trávy na společné ploše u budovy ZO a  příjezdové cestě, pomoci při opravách rozvodů vody, elektřiny apod. Dohodne místo dobu a způsob provedení brigády, zajištění materiálu a pomůcek k opravám a údržbě. Materiální a finanční zabezpečení údržby a oprav zajišťuje a proplácí výbor ZO  po předchozím projednání. Po nahlášení  člena o splnění brigády,  důsledně a objektivně ověří skutečně provedenou práci, reálnost a skutečnou hodnotu provedené práce, jestli odpovídá stanovené normě na člena / to je 4 hodin brigády  za rok nebo finanční náhradu v hodnotě 500 Kč/.   Zápis o provedené brigádě si nechá členem v tabulce podepsat a  takto vyplněnou tabulku i s vyznačením rozsahu finanční platby za neodpracované brigády, vedoucí úseku podepíše a   po ukončení sezony k 30. říjnu,  předloží   výboru ZO. Provedení brigády členem  výbor ZO uznává výhradně na základě takto provedené a podepsané evidence.  Účetní výboru ZO  zhotoví   pro evidenci výboru  kopii dodané tabulky brigád, originál vrátí  vedoucímu úseku k založení pro jeho evidenci  a na základě této kopie v květnu vybere od člena stanovenou finanční  částku za neodpracovanou brigádu.  

Vedoucí úseku spolupracuje s výborem ZO, organizuje činnost  v úseku, pořádek, plnění povinností členů, řešení problémů, požadavků, napomáhá k dobrému soužití členů, eviduje změny vlastnictví členů v úseku.  Podle potřeby svolává porady, schůze členů úseku s využitím budovy ZO. Podle své potřeby  a požadavků členů úseku a s jejich souhlasem pověřuje určené členy  k evidenci elektřiny, vody v úseku. Odměnu za činnost člena   pro ostatní členy úseku, řeší členové úseku odsouhlasenou  dohodou členů.  

Správce budovy je určován výborem ZO,  plní  úkoly souvisejících s údržbou, pořádkem a provozem budovy  ZO, odstavné plochy pro motorová vozidla před budovou ZO a odvozem odpadu z osady.

 

III. Režim a provoz osady

 

Zahrádková osada je souborem společných prostor, zařízení a zahrádek užívaných členy osady a slouží především k zabezpečení jejich společných a oprávněných individuálních zájmů při zahrádkářské činnosti, relaxaci a aktivním odpočinku. K tomu slouží tato režimní opatření, zejména:

1) Zahrádky  a celá osada musí   co do  uspořádání, stavu zahrádek a vnitřních ploch vytvářet  celkový pěkný dojem pořádku a pěkného prostředí pro členy osady, osada musí být trvale  uzamčena k zabránění vstupu cizích a nepovolaných osob a k zábraně škod na majetku členů i osady. Prostředí osady nesmí být znehodnoceno a narušeno neupravenými  zahrádkami bez řádné péče, nepořádkem, nesečenou trávou, neupravenými cestami, porušeným oplocením,  nepovolenými skládkami a nepovolenými stavbami. Členové osady a jejich hosté musí dodržovat osadní řád.   

2) Ve vztahu k výsadbě stromů platí nově  ustanovení  občanského zákoníku §  1016 a §  1017.   Při hranicích sousedních zahrádek se doporučuje vysazovat nižší tvary ovocných a okrasných dřevin, přípustná vzdálenost od společné hranice sousední zahrádky je minimálně 1.5 m a pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m, je přípustná vzdálenost od společné hranice sousední zahrádky 3 m. Jsou-li již dřeviny vysazeny blíže než 1.5 m od plotu nebo hranice sousední zahrádky a neustále přerůstají jejich větve nebo odnože na sousední zahrádku může vlastník této zahrádky ve vhodné vegetační době provést jejich odstranění šetrným způsobem, jestliže tak neučinil na jeho žádost jejich vlastník. Vzhledem k velikosti zahrádek v osadě stromy vyšší 5 m není dovoleno v osadě pěstovat, pokud výbor na základě žádosti,  nerozhodne jinak.  

3) Na zahrádkách je možné budovat zahrádkářské chaty sloužící pro odpočinek, stavby k uskladnění výpěstků, nářadí a jiných zahrádkářských potřeb, při dodržení postupu dle  platných právních předpisů. Stavby trvalého charakteru, zejména k trvalému užívání za účelem rekreace  jsou poveleny vlastníkům pozemku zahrádky rozhodnutím správního orgánu MěÚ Hlučín po provedeném správním řízení v  souladu s platnými právními předpisy. Správní orgán / stavební úřad, vodoprávní úřad / v rámci správního řízení vyžaduje stanoviska ke stavbě od zákonem určených účastníků řízení  včetně vyjádření základní organizace zahrádkové osady, která se ke stavbě vyjadřuje  nejen jako vlastníka většinou sousedního pozemku stavby /většinou  přístupové cesty / ale i rozvodů vody a většiny rozvodů elektřiny v osadě. Konkrétní  stanovisko správního orgánu   ke stavbě, je-li vyžadováno podle stavebního zákona, nelze  jednoznačně předem stanovit,  neboť je odvislé od druhu, provedení, charakteru stavby, její závažnosti, rozsahu, napojení  komunikace, vody, elektřiny a pod. Je vydáváno z těchto hledisek jako - uzemní rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního povolení nebo jen ohlášení stavby. Podmínky, kdy je možno použít zjednodušující postupy (územní souhlas, ohlášení) závisí na parametrech konkrétní stavby a splnění požadavků daných zákonem / např. nebude předložen souhlas vlastníka sousedního pozemku ať již z jakýchkoliv důvodů, a stavba nebude moci být povolena v režimu územního souhlasu nebo ohlášení, i když svými technickými parametry bude možnost uplatnění zjednodušujících postupů splňovat/, Bude nutné,  aby  stavebník  se o svých povinnostech ke stavbě a její potřebné dokumentaci  se předem informoval na stavebním úřadu. Stavby bez ohlášení stavebnímu řádu jsou uvedeny v zákoně 183/2006 Sb. část čtvrtá, hlava 1, díl 1, paragraf - §103. Provozní zařízení, např. skleníky, bazény  na vodu, kompostiště, kůlny, dřevníky, bazény je možné zřizovat při dodržení platných právních předpisů, souhlasu výboru ZO a  souseda. 

4) Rekonstrukce či jiné stavební úpravy musí být  odsouhlaseny správním orgánem, v případě  změny vzhledu  a charakteru chatky  / např.  vybudování kuchyňky, sprchy WC, napojení  chatky na elektřinu, vodovod  a pod.

 Zahradní chatku  v osadě může používat jen vlastník chatky a člen osady,  jeho rodinní příslušníci nebo osoby s jeho souhlasem.  Zahradní chatka může být užívána jen k účelu, ke kterému byla povolena a zkolaudována. Budování a používání sprch, WC, myček, praček prádla  v chatě zahrádkáře je povoleno jen  na základě  souhlasu příslušného správního  orgánu MěÚ Hlučín  / odboru výstavby a vodoprávního úřadu – odboru životního prostředí  / o připojení a  zavedení vody do objektu zahradní chatky z  důvodu znečišťování životního prostředí odpadní vodou z chatky v důsledku neexistující kanalizace v osadě.  Podle vodního zákona č. 254/2001 Sb.,  a zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění vodní zákon,  každý  kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, musí mít povolení příslušného správního orgánu vydané podle vodního zákona nebo právních předpisů. Podle zákona ten, kdo vypouští  odpadní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se sankčnímu postihu (pokuty), která může činit v případě fyzické osoby až 50.000 Kč. Do vybudování kanalizace  v osadě, používat uvedená zařízení lze jen   za dodržení podmínky  odpadu vedeného do kolaudované nepropustné kapacitně dostatečné žumpy / nebo funkčně obdobné plastové jímky/   bez přepadu,  s možností příjezdu a jejího vyvážení fekálním vozem. Venkovní WC na zahradě zahrádkáře lze vybudovat jen za podmínky,  že toto WC bude napojeno  na  uzavíratelnou kolaudovanou žumpu s možností jejího vyvážení a  stavbou nedojde k narušení životního prostředí a ovzduší souseda. 

6) Dodávku a používání  elektrické energie, pitné a užitkové  vody  v osadě je možné realizovat jen v souladu s uzavřenou osadní smlouvou. Opravy elektřiny a elektrických rozvodů v osadě provádí na základě uzavřené smlouvy s výborem ZO odborná firma, která má výhradní přístup do rozvodových skříněk elektřiny s digitálními elektroměry, provádí pečetění elektroměrů na chatkách. Výměna elektroměrů a vodoměrů u odběratelů může provádět jen výborem pověřený odborník. Opravy soukromého kabelu elektrické větve odběratelů  a elektrických zařízení na chatce odběratele provádí kvalifikovaný odborník bez zásahu do rozvodné skříně ZO   kvalifikovaný pracovník podle objednávky odběratele / odběratelů odběrové větve/.

7) Dodávku  pitné vody odběrateli je možné realizovat na základě uzavřené osadní smlouvy a  se souhlasem odboru výstavby MěÚ Hlučín se stavbou   přípojky pitné vody odběratele z rozvodů osady.    Přívodní potrubí pitné vody  v cestách osady je ve vlastnictví ZO. Přívod vody je na tomto potrubí v cestě pro odběratele uzavírán uzávěrem Hawle, jehož litinový poklop musí být v cestě ZO přístupný pro manipulaci a nelze jej na povrchu cesty zavést.  Dodávku pitné vody pro odběratele ovládá výbor ZO tímto uzávěrem.  Odběratel si  před nástupem zimy í tímto přívodem pomocí klíče na uzávěr Hawle uloženého u vedoucího úseku zajišťuje  podle svého rozhodnutí uzávěr přívod vody na zahrádku, aby předešel možným ztrátám a škodám vzniklých poškozením přívodu mrazem.

Přípojku pitné vody  na svoji zahrádku může budoucí  odběratel vybudovat po zpracování a   schválení územního souhlasu a stavební dokumentace  předložené žadatelem  odboru   výstavby MěÚ.  Přípojka pitné vody odběratele je napojena na rozvod pitné vody ZO osady   v cestě před  zahrádkou a  je  ukončena  vodoměrnou šachtou na zahrádce. Šachta musí být  opatřena kulovým kohoutem, vodoměrem  a kulovým kohoutem odvodňovacím ventilem za vodoměrem a v zimě zabezpečena zateplením pře poškozením.  Pitnou  / ani užitkovou / vodu  není v současné době dovoleno  zavádět do chatky z důvodu neexistující kanalizace v osadě a možného znečištění životního prostředí odpadní vodou z chatky, pokud není tato voda odváděna do schválené kolaudované žumpy bez přepadu s možností vyvážení jejího obsahu.  Potrubní rozvod pitné vody  v cestách ZO osady je rozčleněn instalovanými betonovými šachtami  s  uzávěry a vodoměry pro  jednotlivé odběrové větve v úsecích odběratelů. Na základě uzavřené osadní smlouvy  odběratelé připojení  na odběrovou  větev úseku osady, hospodaří, evidují a proplácí odebranou vodu samostatně za  každou odběrovou větev.  Za kontrolu,  evidenci  spotřeby  vody odpovídá samostatně úsek osady prostřednictvím    vedoucího  úseku. Kontroly a odečet vodoměrů odběratelů provádí vedoucí úseku nebo v součinnosti s pověřeným členem úseku.  Evidence     odběru vody a platby pitné vody je prováděna podle  přílohy č. 7 a 8  osadní smlouvy. Vedoucí úseku k  30.10 v roce provede záznam stavu vodoměru  do   tabulky a nechá jej odběratelem podepsat.  Vyplněné tabulky neprodleně předá  účetní výboru ZO. Účetní vypočítá na základě ceny vodného podle faktury VaK  platbu odběratele  a doplní ji do této tabulky spolu s uvedením stavu jeho zaplacené zálohy na další odběr vody a  pořídí její kopii  pro evidenci pitné vody výboru ZO, která je ukládána po dobu 5 let.  Vyplněný originál tabulky předá zpět vedoucímu úseku k založení a k informaci odběratelů o výši platby.  Finanční úhradu  za odebranou vodu  v minulém roce ve stanovené výši a případnou platbu dostatečné zálohy na její další odběr,   provádí odběratelé účetní ZO společně s platbou za elektřinu v měsíci květnu. Odběratelé jsou povinni si k platbě předem připravit celkovou   finanční částku na platbu.     

8) Dodávka užitkové vody pro zalévání zahrádek je limitována  množstvím  vody, přivedené ze studny ZO  a případně z jiných zdrojů do  společné  vodní nádrže osady v nejvyšším místě osady.  Z nádrže  je užitková voda vedena samospádem  rozvody  vedeny samospádem  ( mimo část osady Tibet a několika pro samospád  nedostupných zahrádek)  rozvodným  potrubím ve vlastnictví ZO k jednotlivým zahrádkám osady  a to povrchově v hranicích mezi zahrádkami. Vlastníci zahrádek musí stávající vedení společných rozvodů na své zahrádce strpět, nezastavovat přístup k vedení a zabezpečit na zimu vypouštění vody z rozvodu na své  zahrádce. Používání vody v bazénech na zahrádkách je výborem ZO omezeno v případě nedostatku vody. Napojení užitkové vody do chatky za účelem  připojení na   WC není dovoleno, z důvodu neexistující kanalizace v osadě. Vyjímečný souhlas s napojením WC  v chatce na užitkovou vodu vydává MěÚ Hlučín na základě žádosti majitele  v rámci stavebního povolení  za dodržení podmínky  odpadu vedeného do kolaudované nepropustné kapacitně dostatečné žumpy bez přepadu   s možností jejího vyvážení fekálním vozem. Každý vlastník zahrádky je povinen šetrně hospodařit a neplýtvat vodou, uzavírat řádně vodovodní přípojky a ventily, nepoškozovat rozvodní potrubí, nezasahovat do rozvodů, udržovat dostatečný přístupný prostor k opravě potrubí a ventilu, dbát na řádné uzavření výpustního ventilu a jeho otevření po podzimním vypuštění vody z potrubí před zimou. Škodu vzniklou únikem vody  nezodpovědným jednáním a v důsledku poškození ventilu, chybnou manipulací s ventilem, je povinen viník poškozenému uhradit.  Opravu výpustního ventilu u své zahrádky hradí vlastník zahrádky. Zahájení a ukončení dodávek užitkové vody  oznamuje výbor ZO v informační  skříňce na budově ZO.   

9)  Užívání motorových vozidel a motocyklů v prostorách zahrádkové osady  je povoleno pouze v případě nezbytné potřeby k dovozu a odvozu  osob a materiálu. Parkování vozidel v osadě je povoleno provádět na odstavné ploše osobních vozidel  před budovou ZO, na určené odstavné ploše  v 8 úseku u lesa a na pozemku ve vlastnictví člena osady. Parkovat lze na spodní 5 m široké cestě  pod zahrádkami v nové části osady,  kde zaparkované osobní vozidlo musí umožňovat bezpečné projetí jiného vozidla a průchod osob. Trvale parkovat není dovoleno v úzkých 3 m společných cestách vedoucích  do jednotlivých úseků. Vjezd do těchto cest je možný jen v nezbytném případě nutnosti dovozu osob a materiálu, a vyložení materiálu. Parkování motorových  vozidel v osadě  je prováděno na vlastní nebezpečí majitele vozidla. Parkování cizích vozidel a nákladních vozidel, jakož i trvalé parkování vozidel a automobilových vozíků, přívěsů a  karavanů v osadě není dovoleno. Jízda autem v osadě musí být opatrná, ohleduplná, je povolena max. rychlost 15 km/hod. Poškození cesty vozidlem v osadě je povinen viník odstranit a uvést cestu do původního stavu, v opačném případě poškození cesty výbor ZO řeší jako způsobenou škodu. Mytí a čistění vozidel, jakož i  opravy vozidel, znečisťování oleji apod. v osadě není povoleno. Příjezdová cesta k osadě se v zimě udržuje zprovozněná od sněhu jen na základě opatření výboru ZO podloženého schválených žádostí zahrádkářů se závazkem žadatelů podílet se na nákladech spojených se zprovozněním  průjezdu cest.

Případné poškození povrchu cesty je povinen viník neprodleně  na své náklady odstranit. Motoristé  jsou povinni se podílet formou brigády na údržbě cest v osadě. Výbor ZO je oprávněn v odůvodněných případech upravit  nebo zakázat provoz  motorových vozidel  v osadě. Výbor ZO je oprávněn vést potřebný přehled o vozidlech  majitelů zahrádek, se  kterými vjíždějí do osady.  Při vjezdu a výjezdu z osady je řidič povinen uzavřít příjezdovou bránu do osady.  Z bezpečnostních důvodů  není  dovoleno otvírat branky v oplocení zahrádky do společných cest.

10)  Odstraňování komunálního odpadu z osady je prováděno  jedenkrát týdně zpravidla v období od 1.4 do 31.10 v roce v souladu se zpoplatněnou smlouvou ZO s firmou  M. Pedersen o sběru a odstraňování směsného komunálního odpadu z osady. Odpad musí být ukládán výhradně jen    do  přistavených sběrných kontejnerů  umístěných na určeném místě na odstavné ploše před budovou ZO. Přeplňování kontejnerů, ukládání odpadu mimo kontejnery, ukládaní do kontejnerů jiného než běžného komunálního odpadu jako např. trávy, keřů, olejů, barev  a chemikálií, technického odpadu, cihel, stavebního odpadu, výkopovou zeminu, železa, dřeva, nábytku, elektr. Přístrojů a pod. není dovoleno. Ukládání tohoto odpadu také  jinde v osadě jako např. do svahu pod parkovištěm a vytvářet černé skládky v osadě i jejím okolí je zakázáno. Výbor ZO je oprávněn v zjištěných případech nepovoleného ukládání odpadu činit opatření k odstranění vzniklého nedostatku, včetně postihu viníka a vyžadování úhrady nákladů spojených s odstraněním takto uloženého odpadu. Tento technický, biologický a ostatní odpad je povinen vlastník likvidovat samostatně na své náklady  v souladu s vyhláškou o likvidaci odpadu města Hlučína.  K zabezpečení odvozu části tohoto odpadu  objednává  výbor ZO  zpravidla v dubnu velkoobjemový   kontejner. 

11) Chov  hospodářského zvířectva, není v osadě  dovolen. Chov včel je dovolen pouze  po povolení výboru. Držet psy a kočky na území osady lze za předpokladu, že majitel  nebo jejich držitel  je vhodným stanoveným způsobem zabezpečí a zabrání obtěžování  a ohrožování osob a znečišťování prostředí a společných ploch. Není povoleno  bez doprovodu majitele volně pobíhání psů a jiná zvířat po cestách a zahrádkách v zahrádkové osadě. Zvířetem způsobenou nečistotu musí držitel  ihned na místě odstranit. Venčení psů na společných prostorách v osadě  je zakázáno. Členové osady jsou povinni odstraňovat exkrementy svých zvířat i zvířat svých hostů ze společných cest a ploch v osadě. Ponechávání zvířat bez řádné péče přes zimu v osadě není dovoleno.

12) Užívání hlučných  zařízení, sekaček, motorových pil, brusek, a jiných zdrojů hluku je v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Hlučína  možné pouze od pondělí do pátku od 06.00 do 20.00 h. a v sobotu od 06.00 do 18.00 h. Každý je povinen zdržet se jejich používání o nedělích a svátcích, od pondělí do pátku v době  od 20.00 do  22.00 h., o sobotách od 18.00 do 22.00 h. a v době nočního klidu (od 22.00 – 06.00 h.) Při porušování klidu a vyhlášky města se obracet na městskou policii /595 041 885/.

 

IV.  Práva  a  povinnosti členů  zahrádkové osady

 

1.    Členové  osady jsou oprávněni:

a)  užívat zahrádku k zahrádkářským účelům, k relaxaci a aktivnímu odpočinku,

b) užívat  společné prostory a zařízení k jim určeným účelům, hospodárně a způsobem, kterým nezpůsobí škodu nebo jinou újmu ostatním členům osady,

c) účastnit se rozhodování o záležitostech zahrádkové osady, vznášet  dotazy, návrhy  a doporučení výboru ZO  a vyžadovat  řešení problémů,

d)  být  informováni o užití finančních a hmotných prostředků určených k pořizování, správě a údržbě společných prostor, majetku a  zařízení,

e) volit  a být voleni do výboru ZO,

f)  užívat společných zařízení rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami za předpokladu, že za jejich činnost, chování a případně způsobenou škodu a újmu v zahrádkové osadě jsou plně odpovědni  a jsou povinni provést nápravu nebo úhradu vzniklé škody, jako by ji způsobili sami.

2.    Členové osady jsou povinni:

a) dodržovat stanovy svazu, schválený osadní řád a uzavřenou osadní smlouvu, plnit rozhodnutí a usnesení přijatá jeho orgány, zúčastňovat se členských schůzí, dodržovat, ochraňovat a vytvářet v osadě zdravé životní prostředí, odpovídat za chování osob, které si pozvali na návštěvu. Při příchodu a odchodu / vjezdu, odjezdu/z osady uzavírat vstupní branku a bránu do osady.

b) užívat zahrádky, společné prostory, majetek a zařízení v souladu se zásadami režimu a provozu upravenými tímto osadním řádem a osadní smlouvou k účelu, k němuž jsou určeni a způsobem, který nebude na újmu ostatním členům osady.

c) podílet se na řešení problémů zahrádkové osady. Při zjištění porušení osadního řádu a osadní smlouvy v dobrém úmyslu neprodleně upozornit osobu v osadě na tuto skutečnost a povinnost dodržovat osadní řád a osadní smlouvu.

d) chránit a užívat společná zařízení hospodárně tak, aby nevznikla škoda základní organizaci a ostatním členům osady, Jsou povinni se chovat a jednat tak, aby v zahrádkové osadě nezpůsobili škodu, požár, dodržovat protipožární opatření a požární poplachovou směrnici osady. Jsou povinni šetřit s vodou v osadě, při odchodu ze zahrádky uzavírat kohouty vody, před nástupem zimy zabezpečit přívody vody před poškozením mrazem. Jsou povinni při příchodu a při odchodu z osady uzavírat a uzamykat vstupní bránu oplocení a tímto chránit majetek zahrádkářů a osady a předcházet nepovolenému vstupu cizích osob a vjezdu cizích vozidel, kontrolovat a zjišťovat dotazem účel pohybu cizích a podezřele se chovajících osob po osadě.

e) na svůj náklad odstranit závady a poškození, které sám způsobil nebo jej způsobili jeho rodinní příslušníci nebo osoby pobývající v zahrádkové osadě s jejich souhlasem,

f) dodržovat v zahrádkové osadě zásady dobrého soužití, vnitrosvazové a obecně závazné právní předpisy,

g) udržovat zahrádky v dobrém stavu, chránit ji před zaplevelením, odstraňovat vzrostlý plevel na zahrádce, pravidelně kosit trávu, trávu na zahrádce a do poloviční vzdálenosti šíře cesty vedoucí kolem jeho zahrádky, nevypalovat trávu, používat v potřebném rozsahu prostředky k zamezení k šíření chorob rostlin, plísní, škůdců a přispívat k jejich likvidaci,

h) nenarušovat vzhled okolí zahrádkové osady komposty a skládkami, udržovat pořádek, dodržovat zásady hygieny, komposty zřizovat tak, aby nebyly na újmu jiným členům osady,

i) podílet se na budování a údržbě společného majetku, zařízení a společných prostor zahrádkové osady a nést náklady na jejich údržbu provoz a správu finančním plněním účelového poplatku stanoveným členskou schůzí základní organizace a  osobním plněním formou  stanovené pracovní činností (brigády) v rozsahu 4 hodin ročně. Stanovenou roční pracovní povinnost je možné splnit s náhradním finančním plněním v rozsahu stanoveném členskou schůzí ZO(poplatkem za neodpracované brigády v současnosti 500 Kč). Brigády nemají povinnost května upřesnit s vedoucím úseku, splnění vykonávat členové starších 70 let, vedoucí úseků, členové výboru a kontrolní komise ZO. Sečení trávy na vlastním pozemku nebo u oplocení zahrádky do vzdálenosti doprostřed cesty není brigádou ZO.

j) hradit spotřebovanou elektrickou energii, dodávku pitné vody a stanovené poplatky.

k) strpět, aby v nevyhnutelném případě, kdy nelze jinak, procházelo přes jeho pozemek vedení el. energie a vodovodní potrubí sloužící k připojení sousedících členů osady a případně se zde prováděly opravy tohoto společného zařízení.

l)  povrchovou dešťovou vodu ze střechy chatky využívat přímo na zahrádce, není dovoleno tuto vodu z okapu střechy volně vypouštět do okolí, k sousedovi nebo ji vypouštět na společnou cestu v osadě.

m) V případě pobytu rodinných příslušníků a osob pobývajících v osadě s jejich souhlasem zajistit, aby dodržovaly režim a provoz v osadě stanovený tímto osadním řádem, 

n)  respektovat sousedská práva ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, vlastník zahrádky se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv, nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru přiměřeným poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi. Vlastníci sousedících pozemků jsou povinni umožnit na nezbytnou dobu a v nezbytné míře vstup na své pozemky, popřípadě na stavby na nich stojící, pokud to nezbytně vyžaduje údržba obhospodařování sousedních pozemků a staveb, vznikne-li tím škoda na pozemku nebo na stavbě, je ten, kdo škodu způsobil, povinen ji nahradit, této odpovědnosti se nemůže zprostit.

o) V zahrádkové osadě není dovoleno narušovat životní prostředí, jakékoliv znečišťování sousedních zahrádek materiálem, odpadem, vypouštět z chatky do okolí odpadní vodu z chatky, pálit neekologický materiál,  ničit zeleň, provádět nepovolené kácení stromů zejména v okolí osady za účelem vytápění chat, Není dovoleno  měnit hranice venkovního oplocení zahrádky, provádět jakýkoliv násilný vstup do osady / přelézání plotu, bran, zasahovat do společných  rozvodů elektřiny a vody v osadě, porušovat pečetě výboru na hlavní domovní skříni elektřiny /HDS/, elektroměru na chatce  a vodoměru ve vodoměrné šachtě, narušovat nebo vytvářet nové cesty, chodníky, jámy a příkopy na společných plochách v osadě, vyvážet hlínu nebo jiný materiál na společné cesty a plochy, vypouštět  vodu ze své zahrádky na  společnou cestu, vypouštění vody z bazénů mimo vlastní zahrádku,  ničit a poškozovat oplocení, zřizovat v oplocení soukromé branky, poškozovat společný  nebo soukromý majetek, znečišťovat ovzduší  kouřem a zplodinami z pálení předmětů z umělých hmot, jiných nebezpečných a  nevhodných materiálů, kontaminovat  půdu v osadě chemikáliemi, toxickými látkami a biologickým odpadem. Není dovoleno vstupovat na cizí zahrádky bez souhlasu nebo přítomnosti majitelů mimo výjimky stanovené tímto osadním řádem (kontroly zahrádek  členy výboru nebo jimi pověřenými osobami,  odečtu elektřiny, vody  při haváriích, opravách apod.) Není dovoleno používání hlasitých rozhlasových a TV přístrojů a jiných přístrojů, jejichž provozem by byli rušeni ostatní členové v osadě. Není dovoleno v osadě používat střelné  zbraně všeho druhu, odpalovat světlice, pyrotechniku, ohňostroje,

3. Dopustí-li se člen osady porušení osadního řádu nebo osadní smlouvy  bude dle závažnosti vyzván výborem ZO k nápravě a řešen v souladu s ustanoveními osadní smlouvy a osadního řádu. Při marné výzvě se má za to, že toto smírčí řízení bylo neúspěšné a základní organizace má právo se domáhat nápravy u místního orgánu státní správy, event. soudní cestou. Hrubé, závažné  nebo opakované porušení osadního řádu a osadní smlouvy může být považováno v souladu se stanovami ČZS za důvod vyloučení ze zahrádkářské organizace. V případě způsobení škody na společných zařízeních za důvod k vypovězení smlouvy o užívání společných zařízení základní organizace /osadní smlouvy, nájemní smlouvy/.

 

V.   Zánik uživatelských práv v zahrádkové osadě

 

1) Uživatelská práva člena základní organizace v zahrádkové osadě zanikají:

a) zánikem členství v ZO ČZS s následkem zániku uzavřené osadní smlouvy s členem osady a tím zániku práva užívání pozemků a společných zařízení a majetku ve vlastnictví ZO. Ukončení zahrádkářské činnosti a užívání zahrádky v osadě členem ZO končí zánikem jeho vlastnictví v osadě s následkem zániku jeho přístupu do osady jako člena ZO.

b) u  nečlena základní organizace zánik uživatelských práv v zahrádkové osadě vzniká zánikem jeho vlastnictví v osadě, což má za následek i zánik  nájemní smlouvy s uživatelskými  právy v osadě garantovaných  touto smlouvou se ZO  /užívání společného majetku,  zařízení a cest – přístupu k zahrádce, chatce v osadě/,  nekončí však jeho vlastnická práva k jeho zahrádce a chatce.

c) zánik uživatelských práv v zahrádkové osadě končí prodejem, darováním, směnou nebo jiným převodem vlastnických práv k movitému i nemovitému majetku člena.

 

2) Při převodu, odprodeji chatky a zahrádky stávající vlastník bere na vědomí, že převodem nemovitostí nevzniká novému nabyvateli zahrádky a zahrádkářské chaty právo na uzavření osadní smlouvy / nájemní smlouvy/s výborem ZO. Za účelem předcházení případných sporů je člen osady povinen informovat o záměru prodeje nemovitosti výbor ZO a současně nového vlastníka o ustanoveních v osadním řádu a osadní smlouvě a povinnosti neprodleného uzavření samostatné osadní smlouvy/ osadní smlouvy i sankcích, které z nedodržení tohoto ustanovení pro nového vlastníka vznikají. Uzavření osadní smlouvy a podpisem převzetí osadního řádu je právní podmínkou vstupu do osady, přístupu po cestách ZO v osadě k jeho nabyté zahrádce a chaty, připojení a používání elektřiny a vody z rozvodů ZO.

 

VI.  Závěrečná ustanovení

 

1) Tento osadní řád v zahrádkové osadě ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín,  se vztahuje a je závaznou normou k realizaci práv a povinností

a)  v  celém rozsahu na člena  ZO ČZS Osada na Vinohradech, vlastníkem zahrádky a chaty  
b)  v přiměřeném rozsahu na:

1. Vlastníka zahrádky a chaty v této zahrádkové osadě, který není členem základní organizace a písemně uzavřel se základní organizací smlouvu o užívání a úhradě užívání společných zařízení základní organizace / nájemní smlouvu / a písemně vyjádřil souhlas s dodržováním tohoto osadního řádu a osadní smlouvy v zahrádkové osadě,
2. Nájemce, který má chatku se zahrádkou, zahrádku nebo chatu pronajatou od vlastníka zahrádky a chaty, který je členem základní organizace nebo  vlastníka zahrádky, který není členem základní organizace, a který písemně uzavřel se základní organizací smlouvu o užívání a úhradě užívání společných zařízení základní organizace a písemně vyjádřil souhlas s dodržováním tohoto osadního řádu,   
3. Rodinné příslušníky osob uvedených v písmenu a) a v bodu 1 a 2,
4. další osoby, které jsou na návštěvě u osob uvedených v písmenu a)a v bodu 1 a 2.   

2)  Osadní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín a jeho publikací provedenou způsobem, aby se s jeho zněním mohli seznámit všichni členové zahrádkové osady. Členové zahrádkové osady jsou povinni dbát ochrany osobních údajů a informací  vyplývajících z osadního řádu a osadní smlouvy,   které by mohly z neoprávněného   jednání a úniku obsahu poškodit člena nebo jeho majetek v zahrádkové osadě.

3) Změny a doplňky k osadnímu řádu jsou platné a účinné po schválení členskou schůzí základní organizace a publikací podle odstavce 2.

4)  Osadní řád byl schválen usnesením členské schůze ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín

 

V Hlučíně dne: 

                                              

předseda základní organizace: 

tajemník výboru základní organizace: