Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení VČS 2015

 

 

Usnesení z výroční členské schůze ZO ČZS Osada na Vinohradech

konané  dne 29. března 2015 v KD v Hlučíně

 

 

 

    VČS  ZO se zúčastnilo 112 členů, to je 64 % členů, 7 členů bylo omluveno. Schůze se nezúčastnilo 58 členů to je 32%.  Po diskuzi, ve které bylo předneseno 12 diskuzních příspěvků, VČS:

 1. Bere na vědomí:

 

     1. Informaci o stavu v odběru evidenci a platbě elektřiny v osadě a opatřeních výboru k odstranění nedostatků v této oblasti

     2.  Provádění odvozu komunálního odpadu z osady podle uzavřené smlouvy s Fy Pedersen. Odvoz bude prováděn ve frekvenci 1 x týdně přistavenými kontejnery v období od 1.4. do 31.10.2015. Velkoobjemový kontejner od TS Hlučín  k odvozu ostatního odpadu, bude výborem zajištěn na dny 10. -12.4.2015

     3. Možnosti rozšíření rozvodů pitné vody do nové části osady

     4. Zřízení webových stránek osady

     

  2. Schvaluje:

 

 1. Zprávu mandátové, návrhové a volební komise

 2.  Zprávu o činnosti a  hospodaření  ZO za rok  2014 

 3. Zprávu o čerpání finančního rozpočtu a finanční uzávěrku za rok 2014

 4. Rozpočet a plán činnosti ZO na rok 2015

 5. Zvýšení účelového příspěvku  na rok 2015 na  850 Kč, jde o zvýšení  VČS v roce 2014 schváleného  účelového  příspěvku ve výši 650 Kč  o 200 Kč. Zvýšení  bylo VČS schváleno z důvodu zajištění dostatečných finančních prostředků na úpravu zejména nové příjezdové cesty k osadě. Účelový příspěvek členů na části „Tibet „ kteří tuto cestu nebudou používat,  zůstává na 570 Kč. Dodatečnou platbu  účelového poplatku provést při platbě za elektřinu.

  5. Platbu za dodávku elektřiny ( za společný jistič )a služby spojené s evidencí a platbou elektřiny a včetně vkladu do rezervního fondu elektřiny hradit nově  v celkové roční výši 100 Kč na odběratele. Cenu za 1 kWh odebrané elektřiny  v osadě stanovit vždy z celoroční faktury ČEZ -  z podílu částky  Kč za   celoroční platbu elektřiny vydělenou počtem kWh celoročně odebrané elektřiny). Povinnost odběratelů elektřiny ZO mít vždy nejpozději  k 15. červnu v roce  uhrazenu platbu za odebranou elektřinu  a celoroční zálohu na svůj odběr elektřiny do května příštího roku.  S odběratelem , který neuhradí nejpozději do 15 června  platbu za dosud odebranou elektřinu a včetně svého podílu  na ztrátě elektřiny na odběrové větvi a neuhradí současně do tohoto termínu  svou celoroční zálohu na další odběr elektřiny,jejíž výše je výborem navržena podle  výše předchozí celoroční platby,  bude vypovězena osadní smlouva a bude  do jednoho měsíce od elektřiny odpojen, zbytek nevyčerpané jeho  zálohy mu bude vrácen.

 6. Platbu za elektřinu je možné provést do tohoto termínu v souladu s výše uvedeným čl. 3  i s využitím platby na účet ZO vedený u České spořitelny. Platbu je nutné provést na účet číslo1843480369, kód banky  O800 , variabilní symbol uvést číslo své zahrádky, do zprávy uvést platba za elektřinu. Bez  dokladu osvědčující takto provedenou platbu nelze tuto platbu dohledat a akceptovat.

 7. Nový Osadní řád a Osadní smlouvu osady.  Povinnost členů ZO do 15.6.2015  realizovat možnost  podpisu  těchto dokumentů. Bez podpisu této smlouvy nebude  však možné nadále využívat zařízení,majetek,  elektřinu a vodu  z vlastnictví  ZO.

 7. Volbu kooptovaného člena výboru ZO př. Petra Mročka za člena  výboru ZO.

   8.  Zřízení pracovní komise výboru ZO složenou z  vedoucích úseků osady  a jejich zástupců  a dalších potřebných členů k její práci. Účelem pracovní komise je napomáhat výboru v řešení úkolů a problémů úseků. Žástupce vedoucích  úseku,kteří   budou zejména řešit problematiku elektřiny odběrové větvi, si zvolí sami členové úseku a  jejich zvolení nahlásí vedoucí úseku výboru ZO do 30.5.2015. Vedoucím této pracovní  komise  VČS schvaluje př. Ing. Radima Křikavu, jeho zástupkyní  schvaluje  př. Ludmilu Majerovou.   

 9.  Schvaluje  brigádnickou povinnost členů v roční výši 4 hodin nebo náhradní její plnění ve finanční výši 500 Kč. Členy ZO starší 70 let, členy výboru a vedoucí úseků zprostit brigádnické povinnosti. Brigády členů ZO organizovat a jejich plnění hodnotit vedoucími úseků osady  podle pokynů výboru ZO. Sečení trávy v  okolí plotu jeho zahrádky  do vzdálenosti cca 1m  nepokládat za  brigádu.

       10.  Schvaluje návrh využívání a  provedení  úpravy  nové  přístupové cesty  k osadě vedoucí kolem restaurace Sv. Jiří  a návrh dokončení uzavření oplocení osady pod parkovištěm  včetně vybudování nové brány s možností automatického elektrického uzavírání za podmínky souhlasu členské schůze ZO svolané do konce května 2015, na které již bude výborem  doložen potřebný souhlas majitele části cesty – Státního pozemkového úřadu , reálný proveditelný plán úpravy cesty a vybudování  funkční brány včetně finančních nákladů.

      11.    Poděkování a udělení čestného uznání ZO věcného daru – kalendáře ČZS   dlouhodobou  obětavou práci pro základní organizaci př.:  Emilii Šostkové, Jaroslavu Dostálovi, Jaroslavě Děrglové, Stanislavu Lizákovi, Jaromíru Mokrošovi, Petrovi Mročkovi, Petru Hříbkovi, Josefu Zažírejovi, Ludmile Majerové, Daši Pannové, Jarmile Dardové,Věře Znachorové, Romanu Kostelníkovi, Dagmar Palakiové .  Schvaluje udělení věcného daru – knihy př. Karlu Hrudovi za technicko odborný přínos v realizaci samostatných webových stránek osady a př. S. Šmajdlerovi za zpracování  nového osadního řádu, osadní smlouvy a zřízení webových stránek osady.  Schvaluje předložení návrhu ZO pro udělení čestného uznání Územního sdružení ČVZS Opava za obětavou činnost pro ZO př.: Miroslavu Kristovi a Jindřichu Plačkovi.

   

3.Ukládá:

  

   a) výboru ZO:

        1.  Realizovat usnesení této VČS a plán činnosti ZO na rok 2015, usnesení a plán činnosti  zveřejnit v informační skříní ZO a na webových stránkách ZO.

        2.   Odečet všech elektroměrů odběratelů elektřiny a digitálních elektroměrů v osadě za období od října 2014  provést  hospodářem ZO dne 15 května 2015, informaci  o výši plateb a záloh za elektřinu  zveřejnit účetní ZO neprodleně v informační skříni ZO a zveřejnit na webových stránkách ZO.

      3. Do 15.5.2015 provést na základě závěrů kontrolní komise ZO a projednání  se stávajícími výběrčími elektřiny,  dopočítání  a výběr poplatků odběratelů  za společné ztráty  na odběrových řadách elektřiny  za období od 23.listopadu  2013 do 15.5 5.2015  a  současně zálohu na další  celoroční odběr elektřiny do  května   2016.

      4.  Platbu za odebranou elektřinu od poslední platby do 15.5.2015  a výběr zálohy na další odběr do května 2016  a platbu za neodpracované brigády za rok 2014, doplatek účelového poplatku,  provést účetní ve společné budově  30.5.2015 v době od 9.00 do 12. 00 hod. nebo v náhradním termínu ve stejném čase dně 13.6.2015, případně řešit podle osadní smlouvy platbou na účet ZO u ČS.

      5. Výborem ZO a jeho pracovní skupinou  připravit reálný plán stavby, včetně proveditelnosti, časového harmonogramu a finančních nákladů na  úpravu nové příjezdové cesty do osady, nové vstupní brány do osady, úpravy chodníku a schodů na Tibet a u chaty č. 90.  Takto připravený materiál projednat na členské schůzi ZO, kterou svolat v osadě  do 30.5.2015. Upozornit členy ZO, že do doby opravy je vstup na schodiště k Tibetu a schodiště u chaty č. 90 prováděn jen na vlastní nebezpečí.   

      6. Provést v souladu s § 8 pís. b) stanov ČZS pořádkové opatření - přerušení dodávky elektřiny a vody členům ZO, kteří nebudou mít:

           a) do 15.6. 2015 uhrazeny brigády za rok 2014 a poplatky  za elektřinu včetně prokázaných ztrát na odběrových větvích elektřiny za období od listopadu 2013 do 15.5.2015 a uhrazenu  dostatečnou zálohu na další odběr elektřiny  do května 2016

         b) do 15.6. 2015 uzavřenu osadní smlouvu

         c) okamžitě přerušit  dodávku elektřiny a vody  novým majitelům nemovitostí v osadě,  kteří, neoznámili změnu vlastnictví výboru ZO  a odebírají elektřinu a vodu bez uzavřené osadní smlouvy. V těchto prokázaných případech současně uložit těmto uživatelům v souladu s osadním řádem smluvní pokutu  ve výši 500 Kč

      7.  Do 30.5 2015 vyhotovit a předat všem členům ZO výtisk Osadního řádu a Osadní smlouvy a provést kontrolu a přepečetění HDS u všech odběratelů elektřiny

      8.  Projednat s p. Ing E. Skabou  dodržování jeho povinnosti sečení trávy a údržby stromů a keřů na jeho pozemcích v areálu osady

      9.  Projednat možnost instalace kontejnerů do osady na separovaný odpad materiálu UH

      10. Projednat a vyřešit  v 6 úseku  problém s hromaděním vody ve vodovodní  šachtě       

      11. Projednat  neomluvenou neúčast části členů na této  VČS  

  

 b) Členům ZO:

 

      1.  Splnit  schválená opatření  této VČS.

      2. Před spuštěním rozvodů užitkové vody v osadě, to je do 4 dubna 2015, provést kontrolu uzavření rozvodných ventilů na přípojkách k chatkám a tak předejít ke škodám na majetku.

      3. V době vegetačního klidu uvést v osadě  do souladu s osadním řádem stav živých plotů a stromů na zahrádkách. Přerostlé keře a stromy upravit nebo odstranit tak, aby nedocházelo k stínění nebo poškozování sousedů.

 

c) kontrolní komisi ZO:

 

Do konce dubna2015 zpracovat plán kontrolní komise ZO na rok 2015.

1. Provést k 30.11.2015 kontrolu evidence a platby elektřiny v jednotlivých odběrových větvích elektřiny v osadě.

3. K 30. 12. 2015 provést kontrolu plnění usnesení VČS a kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky ZO.

4 . Předložit na VČS v r. 2016  zprávu o kontrolní činnosti v ZO.

 

4) Doporučuje členům ZO:

         

          1. Provedení revize, proměření ztrát elektřiny na rozvodech v jejich vlastnictví  a vyčistění spojů  ve skříních HDS na chatkách. Akci provést na vlastní náklady odběratelů jednotně v celé odběrové větvi pod organizací vedoucího úseku cestou společné objednávky u  odborné firmy.

 

           2. Všem zahrádkářům odebírat odborný zahrádkářský časopis Zahrádkář.

 

           3. V případě zájmu o odbornou publikaci Metodiky ochrany zahradních plodin pro zahradníky a zahrádkáře si tuto kvalitní knihu objednat na e-mailové adrese: ustredí zahradkari.cz nebo  poštou na adrese: Český zahrádkářský svaz – ústředí, Rokycanova 15,  130 00 Praha 3. Cena publikace je 150 Kč.

 

           4.  Využít k odvozu komunálního odpadu výborem zajištěného kontejneru ve dnech 10-12.4.2015.

 

           5.  V případě zájmu si do  15.4.2015 objednat u výboru publikaci Metodiky ochrany zahradních plodin pro zahradníky a zahrádkáře.

   

 

    Usnesení bylo projednáno a odsouhlaseno.

  

    Výsledek hlasování: 

    pro usnesení: zbývající mnohonásobná většina přítomných   účastníků schůze

    proti usnesení: 6

    zdrželo se:  0

 

 

Zapisovatel schůze:  Petr Klečka

Ověřovatel zápisu: Stanislav Lizák

Předsedající schůze : Dr. S. Šmajdler

 

_______________________________________________

 

Seznam členů ZO, kteří se nezůčastnili VČS 29.3.2015

 

 

č.

Zahrádkář

Čís.zah. Poznámka
1 Palatý Tomáš 8 Omluven
2 Ramíková Gabriela 11, 12  
3 Tatyrek Vlastimil 16  
4 Veverková Jana 19  
5 Vařeková Dagmar 21  
6 Ing. Sedláček Zdeněk 22  
7 Turanský Michal 23  
8 Lovaštík Dušan 27  
9 Dostálková Marie 30  
10 Dluhoš Richard 31  
11 Ivan Jan 36  
12 Dr. Přikrylová Marcela 38  
13 Horáková Kateřina 40  
14 Tilajcsiková Zdenka 44  
15 Polášek Martin 45  
16 Hoppová Jana 46 Omluvena
17 Burdová Ludmila 53  
18 Duliak Milan 55 Omluven
19 Linetová Lucie 60  
20 Sysalová Iveta 65  
21 Maršálková Kamila 70  
22 Míková Irena 72  
23 Žílová Jana 76  
24 Nocarová Dagmar 83  
25 Bednář Petr 89  
26 Urbanec Jaromír 91 Omluven
27 Hájková Petra 101  
28 Kučerová Pavlína 106  
29 Dr. Geržová Jana 108 Omluvena
30 Riessová Eliška 114  
31 Brabec Slavomír 122  
32 Sýkora Vladimír 123  
33 Rychlík Marcel 126  
34 Karol Imrich 128  
35 Kaczmarz Jan 129  
36 Poledník René 130  
37 Kaločová Zdenka 131  
38 Dedková Renáta 132  
39 Řepišťák Martin 141  
40 Vengel Radim 143  
41 Vilímová Jana 148  
42 Veselá Naděžda 150 Omluvena
43 Kleiberová Věra 152  
44 Dr. Kubelka Miroslav 153  
45 Filip Martin 157  
46 Mgr. Plačková Sylvie 159  
47 Folvarečná Petra 160  
48 Kašpar Alois 161  
49 Krist Miroslav 163 Omluven
50 Suchý Zdeněk 166  
51 Tašková Lenka 168  
52 Bakoš Karel 170  
53 Podešvová Stanislava 175  
54 Rybaříková Lenka 178  
55 Zachoval Ivan 179  
56 Kubec Jan 180  
57 Konečný Eduard 181  
58 Kania Hubert 184  
59 Kostelník Roman 185 Omluven
60 Leňko Jiří 186  
61 Nicklova Sylvie 187  

 

 

Výše uvedení nesplnili svoji povinnost člena, neboť podle odstavce 1, článku 10,  Jednacího a volebního řádu Českého zahrádkářského  svazu, jeho   členové jsou  povinni se zúčastňovat členských schůzi. Takto to bylo napsáno i na písemné pozvánce na VČS.

 Všichni členové  ZO byli výborem řádně a včas na výroční členskou schůzi ZO 29.3.2015 pozváni. Pozvánka byla 3 týdny před konáním VČS vyvěšena v informačních skříních v osadě. Členové mimo to byli  pozváni osobně členy výboru nebo jim byly zejména v Hlučíně  pozvánky přímo doručeny členy výboru do   poštovních schránek. V případech, kde to nebylo možné tímto způsobem pozvánku doručit, byla pozvánka zaslána poštou. Jenom náklady za poštovné za zaslání 90 pozvánek  činilo 1 170 Kč. Mimo to byly pozvánky na VČS zveřejněny na nových webových stránkách ZO.  Výbor ZO konstatuje že,  třetina členů se nezúčastnila VČS, omluvilo se jenom několik a ani po schůzi se nikdo dodatečně z neúčasti na schůzi dosud neomluvil. Výbor vyzývá členy k vysvětlení neúčasti a k nápravě.

  Členská schůze rozhoduje o všech záležitostech základní organizace mimo jiné zejména o činnosti organizace, rozpočtu, jedná o návrzích předložených výborem, kontrolní komisí a členy organizace.  Tady  a ne někde jinde než na členské schůzi,   se musí řešit a rozhodovat o záležitostech a potřebách  osady.  Schválené usnesení z členské schůze je závazné pro všechny členy.  Při prezenci členů na schůzi se ověřovaly a doplňovaly stanovami požadované evidenční údaje členů- datum narození, přesná adresa, telefon, případně e- mail každého člena.

Proto se výbor obrací na členy, kteří nebyli na schůzi, aby tyto potřebné údaje doručili výboru ZO  a to SMS na mob. předsedy 777 440 009, nebo e- mailem: smajdler@seznam.cz, případně osobně na schůzích výboru, které budou 10.4. a  15.5.2015 od 16.00 v budově ZO.

                                                      Předseda ZO  S. Šmajdler     

 


 

                   

Zápis z členské schůze ZO Osada na Vinohradech Hlučín ze dne 27.6.2015

 

Místo schůze: budova ZO v osadě. Čas schůze: 14.30 – 16. 15 hod.

 

 

   Schůzi zahájil předseda Dr. S. Šmajdler. Po přivítání uvedl, že schůze je realizací úkolu daného usnesení VČS 29.3.2015. Poté  přednesl návrh programu, řešící nejdůležitější problémy v osadě. Program  byl jednomyslně schválen a následně navrhl organizační opatření ke schůzi, která byla rovněž jednomyslně schválena: prezentaci účastníků členské schůze  zajišťovaly proti podpisu v prezenční listině členky mandátové komise  Věra Znachorová  a I. Chvějová. I. Chvějová byla pověřena také prováděním sčítáním hlasů v průběhu voleb. Do návrhové komise byli zvoleni dva zástupci z výboru-  S. Šmajdler a M. Krist, členem z pléna byl zvolen  Ing. R. Křikava.

Předsedajícím schůze byl Dr. S. Šmajdler,  ověřovatelem zápisu byl zvolen S. Lizák. Zápis ze schůze bude vyvěšen v informační skříňce ZO a na internetu – webových stránkách ZO: navinohradech@seznam.cz.

Předseda přednesl podle schváleného programu zprávu výboru ZO  o činnosti  od VČS, která obsahovala činnost  a prezentovala problémy a úkoly v  jednotlivých oblastech. K jednotlivým projednávaným oblastem  byla následně provedena diskuze a na závěr hlasování k řešenému problému.  Předseda mandátové komise sdělil výsledek prezentace podepsaných  účastníků schůze: 57 + 3 podepsaní jen na dokladech platby současně  v době schůze  vybíraných poplatků u účetní ZO. Podle stanov je schůze usnášeníschopná.   

     

      1. Vybudování nové přístupové cesty k osadě:

Úkol byl po organizační stránce složitý ale podařilo se jej splnit. Výbor jednal s  vedením Státního pozemkového úřadu, který je vlastníkem cesty. Po jednáních v Opavě a Ostravě a následných jednáních s představiteli fy Agrozea Darkovičky, která cesty má v pronájmu a s majitelem resturace Sv. Jiří v Hlučíně, která vlastní most přes Vařešinku bylo dosaženo dohody. Předseda ZO zpracoval návrh smluv o budování a používání cesty. Po jednáních však smlouvy nebyly přijaty  z důvodu, že majitel restaurace je odmítl jako zbytečnou administrativu, ústně a podáním ruky  se čestně  zavázal garantovat úpravu a podmínky používání cesty  osobní zárukou. Agrozea následně v květnu realizovala objednávku ZO na úpravu cesty  za  10 300 Kč, což je  třetinová  částka původně zpracovaného plánu úpravy a nákladů na cestu (32 000 Kč – odsouhlasená částka 200 Kč na člena ZO o kterou byl VČS 2015 zvýšen původní účelový poplatek).  V průběhu měsíčního používání cesty vznikl problém, neboť rychlou jízdou vozidel a nerespektováním značek nezodpovědných řidičů  pro pomalou jízdu kolem restaurace dochází k prašnosti a k následnému rozhodnutí  majitele  mostu cestu zakázat. Navrženým řešením je vybudování retardérů ke zpomalení jízdy jako podmínka majitele mostu dalšího používání cesty / mostu majitele/.  Výbor  při návrhu technického  řešení  dodatečně zjistil snovou skutečnost, že cesta v šíři mostku 3.60 m, která pokračuje podél restaurace je ve vlastnictví města Hlučína a stavbu retardérů bez souhlasu rady města a  také souhlasu ZO se stavbou  nelze provést. Náklad na tuto stavbu představuje částku cca 10 000 Kč. Předseda uvedl, že k realizaci nebude potřebné vybírat další peníze, stavba je proveditelná podle plánku přímo členy ZO aby nedošlo k znehodnocení již vynaložené investice 10 300 Kč na vybudování cesty. Proto se výbor ZO obrací na ČS ZO k závaznému stanovisku k tomuto problému.

V následné diskuzi:  zazněly argumenty proti stavbě,  př. S. Lizák upozornil na negativní zkušenosti s majitelem restaurace, zazněly návrhy ať si majitel restaurace zpevní pozemek před restaurací na své náklady a nebude se prášit. Další názor ať se opraví a používá stará i když podstatně delší cesta. Zazněl také názor, že ústní dohoda nemá žádnou právní platnost.Opačné názory podpořily plán provedení stavby. Předseda uvedl že je nutné odsouhlasit a co nejdříve provést i následné vyrovnání a úpravu cesty která pokračuje až k parkovišti osady a  na vybudování retardérů se dají využít  uštřené prostředky při stavbě nové cesty.  

Hlasování: pro stavbu retardérů 23, proti 5, zdrželo se 23 / provedeno opakované přepočítání hlasů/.

 S provedením opravy cesty k osadě souhlasí všichni.

2.  Zásobování užitkovou vodou v osadě:

Problémy v nedostatečném zásobování jsou v obou částech  osady. Je nutné zabezpečit zvýšený průtok a dostatečný tlak v systému. Výbor navrhuje abys se situace neprodleně řešila vyžádáním odborného  stanoviska odborníků vodařů k problému a následným návrhem   k řešení. K tomu navrhuje uvolnit úpravou již z letošního rozpočtu   fin. prostředky. Nový bezprostřední úkol pro výbor ZO.

Výbor zabezpečil a provedl vyčistění studny osady. Ze  dna z hloubky  8 m bylo odsáto 70 cm bahna, byly odstraněny kořeny a rostlinné pletěně. Studna je v pořádku. Musíme poděkovat zejména panu P. Mročkovi, který čistil  dno  studny a p. J. Kaczmařovi a Plačkovi, kteří napomáhali vyčistění provést.

Hlasování: Pro toto řešení: všichni, proti nikdo.

 

3. Oplocení parkoviště, přístupová brána do sady

Předseda přednesl doručené finanční a technické nabídky od 3  firem ve výběrovém řízení na zhotovení automatické brány s mechanickým i elektronickým ovládáním. Firma T.Večerka ze Služvic nabídla zhotovení brány za 28.445 Kč ale bez DPH, montáže a stavebních prací Př. J: Darda vystoupil z informací že tato  nabídka je včetně montáže, předseda jej opravil ukázal členům doručenou  písemnou nabídku této firmy, kde je jednoznačně uvedeno, že je  bez montáže a stavebních prací.   Druhá nabídka fy KM ploty z Ostravy Poruby je na 48 000 Kč bez DPH, včetně betonáže základové patky a sloupků. Třetí nabídka je od fy Hawlik z Petřkvic v ceně 64 395 Kč bez DPH / s DPH 77 918/ obsahující  položku betonové patky a  sloupků v ceně s DPH 18.211 Kč / tuto  je možné zhotovit sami/ Tato nabídka je nejpropracovanější. K nákladům za bránu je nutné připočíst náklady na přivedení kabelu pro připojení elektřiny.  Názory na zhotovení a potřebu brány jsou dnes značně protichůdné. V rozpočtu na rok 2015 je počítáno z položkou na bránu 30.000 Kč.

Oplocení parkoviště  k uzavření celkového oplocení osady je potřebné, přístup cizích osob a příjezd cizích vozidel do sady je evidentní. Náklad na oplocení je v rozpočtu na částku 15.000 Kč.

Diskuze:  k bráně 5, většina  diskutujících zhotovení brány a oplocení parkoviště  v současnosti nepodporuje, souhlasí s odložením investice na pozdější roky, protože v současnosti je nutné především řešit dostatek vody k zalévání a rozšíření pitné vody do další části osady.     

Hlasování:  pro zhotovení brány 1, odložit realizaci brány a oplocení na pozdější dobu, plánované fin. prostředky / 45 000 /  využít na řešení  aktuálně potřebnějších úkolů / užitková a pitná voda, vyčistění studny/ - bez jednoho všichni.

 

4. Vybudování schodišť v osadě:    

 

Pro schodiště u zahrádky č. 90  ve staré části osady,  výbor zpracoval  návrhy s rozpočtem do  3 000 Kč a položení dřevěných pražců. Pražce již na místo i  dovezl  a  záleží na vedoucích úseků na zorganizování brigády k jejich položení.  Předseda informoval omožném a reálném uzavření průchodu tímto schodištěm,  neboť  pan Voznica  majitel pozemku, přes který se dosud chodí na přístupovou ulici města, do 1 roku podle jeho vyjádření průchod zakáže z důvodu stavby rodinného domu. V tomto směru výbor jednal i se starostou města. Přesto o navrhuje instalovat toto schodiště  a využívat je do poslední doby. Nákladné schodiště spojené s vybudováním  pevné zdi proti ujíždění svahu chodníku osady,  které navrhuje majitelka sousední zahrádky  včetně  návrhu jejího  2/3 podílu na 80 000  investici při uvažované  realizaci stavby,  výbor v současnosti nedoporučuje  z důvodu reálné možnosti brzkého ukončení  tohoto neoficiálního průchodu  z osady.  

Schodiště k Tibetu je navrženo realizovat ve 3 provedení. Buď železné s rošty, náklad je odhadnut do 50 000 Kč, nebo z dřevěnými stupnicemi nebo klasické betonové s podstatně menším nákladem. V letošním rozpočtu je na toto schodiště plánována částka 10 000 Kč.  Je nutné počítat v tomto místě i s řešením a zabezpečení odvodu povrchové vody z prostoru Tibet.

Diskuze: ke schodišti na chodníku u zahr. 90 diskuze jednoznačně vyústila ke zhotovení navrženého pražcového schodiště se zábradlím. Na větší investici, která by mohla řešit zpevnění celého chodníku a břehu s pevným schodištěm i přes nabídku paní. Chvějové nejsou prostředky a navržený výběr 150 Kč na člena za tímto účelem nebyl odsouhlasen.   Schodiště k Tibetu je nutné a je nutné aby bylo řádné a odolné povětrnosti, náklad 10 000 Kčje nedostatečný,  je  jenom pro letošek  a sloužil by k vybudování kombinace betonových patek a dřeva .

Hlasování:  schodiště u zah. 90 – pro pevné schodiště dle návrhu paní Chvějové: pouze 2,   schodiště provizorní – všeobecný souhlas. Schodiště Tibet: pro kombinaci beton patky, rám,  dřevo- 31, zbytek se zdržel.  

 

5. Realizace přípojky užitkové vody z pozemku paní Středulové do vodní nádrže osady:  

Výbor opakovaně zpracoval a navrhl smlouvu s paní Středulovou o podmínkách odběru užitkové vody ze studánky na jejím pozemku samospádným potrubím přímo do nádrže osady. Provedl zaměření a  zpracoval plán a rozpočet provedení stavby přípojky.V rozpočtu je na stavbu vyhrazena částka 13 000 Kč.  Současný stav je takový,  že v  poslední variantě smlouvy je  od Středulových ve smlouvě nevhodně  formulováno, že ZO je nájemcem  nebo požadavek, aby ZO navrhla sankce na sebe při neplnění smlouvy a podobně. ZO k uzavření smlouvy musí také  předem zajistit přístup k pozemku Středulových k vedení navrhovaného odvodního potrubí, neboť v současnosti pozemek paní Břízové neumožňuje přímý kontakt. Zásadní však je  cíl dosažení přísunu nové vody  pro osadu, vše ostatní je řešitelné, nutné je také předchozí objektivní prověření vydatnosti tohoto zdroje pro osadu. Je předpoklad po překonání stávajících překážek o uzavření dohody odběru vody do září 2015.

V diskuzi byla vyjádřena všeobecná podpora k dokončení smlouvy a realizaci plánované přípojky užitkové vody pro osadu.

 

6. Ochrana životního prostředí a likvidace odpadků v osadě:

Nepřípustný stav vytváření skládky nekomunálního odpadu u kontejnerů na odpad v osadě, vynášení odpadků do prostoru pod parkovištěm a  mimo osadu. Jsou případy  dovozu odpadových věcí z bytů na zahrádku ke kontejnerům. K dodržení pořádku v této oblasti musí výbor nově  plně využít všech sankčních ustanovení a pořádkových opatření uvedených v novém osadním řádu.  

Přetrvávající stav vypouštění nevhodného odpadu povrchovou kanalizací do vodoteče pod novou osadou je nutné radikálně řešit pod hrozbou sankcí odboru životního prostředí MěÚ. Vodoteč musí být vyčistěna, musí být provedena kontrola  vybudování a funkčnosti žump na chatkách v osadě. 

V diskuzi jednotně bylo souhlaseno, aby bylo plně k sankcím viníků použito ustanovení osadního řádu. Vyčistění vodoteče a kontrolu žump je nutné provést v co nejkratším období.

 

7. Informace o stavu převzetí osadního řádu a smlouvy členy ZO:

  Převzetí a podpis osadního řádu a smlouvy schválené VČS 2015 neprovedlo dosud 24 členů. Pokud tak neprovedou do 15.7.2015 hrozí jim odpojení a sankce podle osadního řádu a smlouvy.

 

8. Informace o výběru poplatků:

K dnešnímu dni  bylo vybráno na člen. a účel. poplatcích 152 780 Kč, nezaplatilo ještě 24 členů, na brigádách 2013 bylo vybráno 1 400 Kč, dluží 7 členů, na brigádách 2014 bylo vybráno 10 600 Kč, dluží 13 členů, na elektřinu bylo vybráno 142 237 Kč , dluží 21 odběratelů. Na účtu u ČS  je uloženo 293 359 Kč.  K výběru poplatků a   sankcím pro nesplnění povinnosti úhrady platí usnesení z VČS 2015. Výběr poplatků byl prováděn 29.3. 15 na VČS, následně ještě 3x.