Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení 2019

Usnesení z výroční členské schůze ZO ČZS

Osada na Vinohradech

konané dne 31. března 2019 v KD v Hlučíně  

                                                                              

VČS  ZO se zúčastnilo 90 členů, 86 členů se schůze nezúčastnilo - z toho se 7 členů předem ze schůze omluvilo.  Po diskuzi,  ve které bylo předneseno 15 diskuzních příspěvků, VČS:

 

1. Bere na vědomí:

  Informaci výboru o stavu v osadě a dodržování osadního řádu a osadní smlouvy.

2. Ukončení 5 leté činnosti stávajícího výboru ZO a kontrolní komise ZO. Členům obou orgánů ZO vyslovuje poděkování za jejich 5 letou činnost a práci pro ZO. Předsedovi kontrolní komise ZO př. R. Palůvovi, předsedům úseků Miroslavu Kristovi a Maxmilian Siegmundovi uděluje za jejich práci pro ZO věcný dar – knihu.   

3. Informaci výboru ZO, že na dny 12-14. 4. 2019 objednal přistavení velkoobjemového kontejneru na odvoz odpadu z osady.

    4. Informaci výboru o předpokládané letošní kontrole stavebního úřadu a odboru životního prostředí na dodržování stavebního zákona a ochrany životního prostředí, likvidace odpadu v osadě. Výbor ZO na tuto informaci upozorňuje členy, aby zejména měli své vodovodní přípojky pitné vody a likvidaci odpadu v souladu se zákonem.

    5. Informaci výboru o tom, že užitková vody v osadě bude spuštěna do rozvodů po vyčištění vodní nádrže brigádnickou činností 13. 4. 2019.

 

 Schvaluje:

1. Zprávu mandátové, návrhové a volební komise

2. Zprávu o činnosti a hospodaření, čerpání finančního rozpočtu a finanční uzávěrku   za rok 2018.

3. Rozpočet ZO a plán činnosti ZO na rok 2019 uvedený v příloze tohoto usnesení.

4. Platbu účelového příspěvku na rok 2019 ve stejné výši jako v roce 2018 ve výši 750, Tibet ve výši 650 Kč. Členský příspěvek člena ČZS zůstává celostátně na výši 100 Kč za člena. Pro členy odebírající elektřinu z rozvodů ZO platbu za 1 KWh ve výši 5.10 Kč. Částka je vypočítána z roční faktury za elektřinu. Odběratel uhradí k tomu částku 100 Kč na opravy a zákonnou revizi společných rozvodů elektřiny v letošním roce.

5.  Platbu členského a účelového poplatku provést na dnešní VČS. Další platby provést v sobotu dne 11. 5. 2019 v době od 09.00 do 12.00 hod. v budově ZO Zde uhradit kromě platby členského a účelového poplatku, platbu poplatků za odebranou elektřinu v roce 2018 a celoroční zálohu na její další odběr pro rok 2019 podle výše loňského odběru.  Současně uhradit stanovené prostředky za neodpracované brigády. Členové ze staré části osady, kteří nemají dosud uhrazen stanovený doplatek na stavbu rozvodů vody ve výši 400 Kč stanovený již VČS 2018, zde uhradí tento svůj dluh. Náhradní a poslední konečný termín těchto plateb je stanoven ve stejné době na 25. 5. 2019. Tento termín je závazný i pro platbu provedenou z uvedeného důvodu na účet ZO podle osadní smlouvy.

 6. VČS rozhodla provádět evidenci a platbu za pitnou vodu v osadě obdobně jako u evidence a platby za elektřinu při dodržení ustanovení osadní smlouvy.  

 7  VČS ukládá výboru ZO na VČS předkládat přehled o platbách a pohledávkách členů za uplynulý rok.

 8.  Volbu nového výboru ZO na 5 leté funkční období 2019 -2024 ve složení předseda Dr., Stanislav Šmajdler, členové výboru Čestmír Majer, Ing. Naděžda Sýkorová Růžičková, Ludmila Majerová, Miroslav Kubelka. Zvolený předseda a M. Kubelka jsou v souladu se stanovami ČZS statutární zástupci ZO a zastupují organizaci navenek s podpisovým právem. 

 9. Volbu nové kontrolní komise na 5 leté volební období 2019-2024  ve složení předseda: Ing. Radim Křikava členové Jana Riessová a Dagmar Nocarová.          

10. Vyžadování plné úhrady od viníků černých skládek v osadě nebo jejím bezprostředním okolí za náklady na odvoz černých skládek

 11. Ukládá odběratelům pitné vody, kteří dosud odebírají vodu bez souhlasu stavebního úřadu a chtějí nadále vodu odebírat, předložit do konce června 2019 na MěÚ Hlučín žádost o uzemní souhlas na svou vodovodní přípojku a pokud do konce října 2019 nebudou připojeni podle stavebního zákona a osadní smlouvy, neprodleně odpojit od pitné vody, pokud stavební úřad nerozhodne jinak.

12. VČS rozhodla, aby úhrada ztráty pitné vody v 7 úseku u př. Babíčka byla uhrazena do konce května M. Babíčkem a instalatérem R Dostálem.

13. VČS rozhodla ponechat v letošním roce funkci fontánky pitné vody pro členy v osadě. Odebranou vodu nelze používat na bazény nebo k zalévání zahrádek.     

    14. VČS rozhodla uhradit náklady na vyčistění strouhy pod novou osadou konkrétními viníky a původci znečistění z 6, 7 a 8 úseku osady, kteří do ní neoprávněně a prokazatelně odvádějí odpadní splaškovou vodu ze svých chatek. Úhradu provést při platbě v květnu 2019.

15. VČS rozhodla o stavbě schodiště v osadě na část Tibet za podmínky územního souhlasu stavebního úřadu, dodržení projektu a výběru nejvhodnějšího dodavatele stavby.  

16. VČS  zvolila předsedu ZO a př. Miroslava Kubelku. Za delegáty naší ZO na okresní konferenci územního sdružení ČZS konané dne 22. 5. 2019 v Opavě.

 

   3. Ukládá:

 

a/ Výboru a členům ZO:

 

1.   Realizovat usnesení této VČS. Důsledné prosazení a dodržování osadního řádu a   osadní smlouvy a závazných platných usnesení z VČS. 

2. Výborem ZO společně s  vedoucích úseků provést do 25. 5. 2019 kontrolu uzavření – podpisu osadního řádu a osadní smlouvy, kontrolu připojení pitné vody a likvidace odpadu, kontrolu uhrazení stanovených poplatků a prokazatelných dluhů.  

    Všechny členy, kteří nebudou mít po 25.5.2019 uhrazeny uvedené stanovené poplatky za elektřinu  a vodu na rok 2019 a uhrazeny dluhy za předchozí období, uzavřenou osadní smlouvu,   bez dalšího oznamování a žádosti o úhradu, neprodleně  odpojit od elektřiny a vody.                           

5.   Vedoucím úseků ukládá předložit výboru ZO do 11. 5. 2019 počty elektroměrů   na chatkách úseků, které požadují ve svém úseku vyměnit. Výborem zajistit do 31.5.201 objednání společného počtu elektroměrů a zajištění provedení jejich výměny a ceny za materiál a spojené práce spojené s výměnou a ošetřením stavu spojů v rozvodných skříních odběratele. Výborem sdělit úsekům termíny výměny a požadavky na výběr peněz za tyto práce Vedoucími úseků ve stanoveném termínu zajistit provedení výměny elektroměrů v úsecích a výběr stanovených finančních prostředků, které souhrnně za úsek předat pokladní osady.

6.   V roce 2019 provést 6 pravidelných schůzí výboru ZO. Dne 31.5 2019 provést společnou schůzi výboru a vedoucích úseků, kde upřesnit postup a zapojení úseků dle plánu činnosti na rok 2019. Vedoucími úseků zde předložit podle vzoru v osadní smlouvě odečet stavu na elektroměrech a vodoměrech připojených odběratelů a stavy digitálního elektroměru a vodoměru ve svém úseku k 30. 4. 2019. Současně předloží jména členů úseku, kteří nemají uzavřenu osadní smlouvu a předloží své rozhodnutí o přidělení brigádnické práce na rok 2019 ve svém  úseku a požadavky svého úseku na výbor ZO.  Obdobné údaje o odečtu elektřiny a vody se stavem k 30. 11. 2019 spolu s poznatky o stavu úseku a své  požadavky úseku pro rok 2020 předloží vedoucí úseku na společné schůzi s výborem dne 6. 12. 2019.

7.   Provádění brigádnické činnosti řešit podle osadní smlouvy se změnou spočívající v povinnosti vedoucího úseku a členů úseku společně co nejdříve a nejpozději do 30. 4. 2019 upřesnit provedení své brigádnické povinnosti v roce v úseku a v  osadě. Vedoucí úseku po dohodě stanoví v úseku místo, termín a způsob provedení brigády v úseku a konkrétní členy, kteří provedou brigádu v úseku a členy kteří budou odeslání na společné brigády organizované minimálně 3 x v roce v období duben až říjen hospodářem výboru. První společná brigáda v osadě bude 13. 4. 2019 k  vyčistění vodní nádrže, úpravy příjezdové cesty a místa pro kontejnery, případně další nezbytné činnosti.

8.   Výborem ZO zpracovat jednotnou evidenci odběru a platby pitné vody v jednotlivých úsecích osady a celkově v osadě obdobně jak je vedena u elektřiny. Vedoucími úseků předkládat výboru ZO podle osadní smlouvy záznamem evidence odečtu a platby pitné vody úseku se záznamem stavu vodoměrů a evidenci o odběru elektřiny se stavem k 30. listopadu.  

9.   V roce 2019 kulturní komisí ZO realizovat společenské setkání členů ZO, odbornou   přednášku a podle zájmu tematicky poznávací zájezd členů ZO.

10. Výborem zpracovat s využitím návrhů členů a vedoucích úseků a předložit na následující ČS návrhy na úpravu a doplnění osadního řádu a osadní smlouvy zejména v oblastech povinností výboru, úseků a členů v oblasti zabezpečení elektřiny, vody a brigád.

     S vedoucími úseku k plnění jejich úkolů v osadě zpracovat dohody o provedení prací. Výborem ZO provést v prosinci 2019 roční inventarizaci majetku ZO.

11. Výbor ZO ukládá povinnost a upozorňuje členy ZO dodržovat dopravní značku maximální zátěže na příjezdové cestě k osadě před mostem přes Vařešinku, který je v majetku majitele přilehlého motorestu. Ukládá členům ZO o této povinnosti informovat o tomto nařízení i své dodavatelé prací při jízdě k osadě a návštěvy.

 

b) kontrolní komisi ZO:

 

Do 30.6 2019 a k 31. 12. 2019 provést kontrolní komisí stanovenou kontrolní činnost v osadě.   

 

4) Doporučuje všem zahrádkářům odebírání časopisu Zahrádkář.

 

    

        Výsledek hlasování o usnesení na  VČS:

 

        pro usnesení:  82, proti usnesení:  5, zdrželo se: 3.  

 

Zapisovatel schůze: Miroslav Kubelka. 

Ověřovatel zápisu: Stanislav Lizák

Předsedající schůze Stanislav Šmajdler       

 

   

 


 

 

Příloha k Usnesení VČS ZO ČZS Osada na Vinohradech z 31. 3. 2019:

 

Plán činnosti a hlavní úkoly v údržbě, výstavbě a zabezpečení ostatní činnosti v ZO ČZS Osada na Vinohradech v roce 2019

 

Celkově plánované náklady z rozpočtu ZO pro rok 2019: 452 000 Kč.

 

1.  Vybudování požadované  plochy pod kontejnery na odpad . Pod  řízením hospodáře ZO s využitím brig. činnosti. Předpokládaný náklad 5 000 Kč.

2.  Vybudování nové vodoměrné šachty s vodoměrem pro celou starou osadu Realizovat za aktivní spolupráce vedoucích úseků zejména ze staré části osady zajištěním pracovníků, zabezpečit výborem materiál, skruže, poklop, vodoměr, instalatéra a technické práce.  Předpokládaný náklad 10 000 Kč

3.   Vyčistění studny osady Realizovat prostředky VAK Ostrava. Organizovat výborem ZO. Náklad 5 000 Kč.

4.   Opravy příjezdové cesty a z části cesty v osadě.  Organizovat brigádnicky pod řízením hospodáře osady.  Předpokládaný náklad 6 000 Kč.

5.   Vybudování nového schodiště na Tibet. Zadat realizaci ve výběrovém řízení vybrané  firmě. Realizovat za podmínky dodržení schváleného rozpočtu podle projektu 170 000 Kč.

6.   Provést výměnu starých časem zkorodovaných rozvodů užitkové vody v určených částech osady za potrubí z UH.  Zabezpečit a organizovat podle požadavků vedoucími. úseku ve spolupráci s hospodářem ZO Předpokládaný náklad 12 000 Kč

7.   Vybudovat nové informační skříňky ZO. Hospodářem zajistit u stolařepř. K. Bakoše. Předpokládaný náklad 4 000 Kč

8.   Vybudování nového zábradlí budovy ZO a jeho nátěr. Organizovat výborem ZO.

  Nátěr provést dle dohody brigádnicky.  Předpokládaný celkový náklad. 8 000 Kč.

8.   Provést odborníkem zpracování studie posouzení nejvhodnějšího technického a ekonomického řešení odstranění nedostatečného tlaku a dostatečného výtoku užitkové vody zejména v koncových rozvodech užitkové vody. Prověřit možnost realizace tlakového čerpadla s nádrží do rozvodu užitkové vody. Organizovat předsedou ZO. Náklad 1 000 Kč

9.   Vedoucími úseků ve spolupráci s výborem ZO provést výměnu starých elektroměrů o ošetření spojů v rozvodných skříňkách na chatkách odběratelů. Náklady hradí odběratelé.

10. Provést brigádnickou činností do poloviny dubna 2019 vyčistění vodní nádrže ZO před napuštěním vody na do nádrže a členy ZO zabezpečit uzavření kohoutů užitkové vody před spuštění vody do rozvodů.   

11. Provést v roce 2019 firmou stanovenou revizí rozvodů elektřiny od elektroměru a jističe osady po digitální elektroměry úseků osady. Zorganizovat výborem ZO. Náklad 8 000 Kč.

12. Provést odborné posouzení možností reálného rozsahu dosažitelnosti signálu internetu v prostorech osady. Úkol zabezpečit výborem ZO.  

13. V součinnosti s VAK  Hlučín provést odběr a vyšetření vzorků pitné vody z rozvodů osady na zdravotní nezávadnost. Organizovat výborem ZO. Náklad 2 000 Kč

14. Zabezpečit odvoz komunálního odpadu z osady smlouvou s firmou Pedersen. Náklad 22 000 Kč

15. Zabezpečit smlouvou s ČEZ dodávky elektřiny pro odběratele z rozvodů osady. Náklad 182 000 Kč

16. Zabezpečit funkci elektronicky ovládané vstupní brány, vyčistění studny osady a provoz čerpadla užitkové vody, provoz fontánky pitné vody.  Náklad 15 000 Kč

17. Zabezpečit pojištění budovy ZO. Náklad 2 100 Kč.

18. Zabezpečit výběr stanovených poplatků a úhradu dluhů, provedení kontroly připojení pitné vody a likvidace odpadu, převzetí osadního řádu a osadní smlouvy všemi členy ZO.

19. Dlužníky stanovených poplatků a neuhrazených dluhů po realizaci náhradního výběru 25. 5. 2019 odpojit od elektřiny.

20. Zkvalitnit spolupráci výboru a vedoucích úseků v plnění úkolů ZO.  

      Porušení osadního řádu a osadní smlouvy neprodleně a účinně řešit.

 

V ostatní činnosti

 

  1.  Provést dvakrát v průběhu roku í společenské setkání členů v budově ZO.  Zabezpečit v  rámci společenském setkání členů ZO v roce byli jmenovitě pozváni členové osady starší 70 let a výborem jim bylo vyjádřeno poděkování za jejich činnost v osadě.  Zodpovídá výbor ZO.

  2.  Provést v osadě odbornou přednášku pro členy ZO Zodpovídá výbor ZO.  

 

3. Prověřit a podle zájmu provést jednodenního zájezdu na zahradnickou výstavu např. Hortikomplex Olomouc s návštěvou zajímavého místa / např. Bouzov apod. / Zodpovídá výbor ZO.  

    

4    Provést kontrolu stavu pořádku a dodržování ochrany životního prostředí a vyhodnotit 3 nejpěknější    zahrádky v osadě: Stanovit kritéria hodnocení a určit hodnotící komisi. Termín květen 2018. Zodpovídá výbor ZO.  

 

Schváleno VČS ZO Osada na Vinohradech 31. 3. 2019