Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze ZO 2021

V Hlučíně 28.8.2021

 Vážení přátelé,

 

 přetrvávající situace  a platná nařízená opatření v souvislosti s onemocněním covid-19,  které jsem si 18. 8.2021 ověřil dotazem na lince 1221 informačního centra Ministerstva zdravotnictví, neumožňují  uskutečnit dne 28.8.2021 venku plánovanou, připravenou a již emailem členům oznámenou členskou schůzi ZO za rok 2020. Z tohoto důvodu výbor ZO rozhodl, aby členská schůze ZO za rok 2020, byla realizována ve dnech  31.8 – 13.9.2021 korespondenčním způsobem v souladu se  zákonem 119/2020 Sb. 

   Podle  § 14  Stanov ČZS  a čl. 15 Jednacího a volebního řádu ČZS,  musí být vždy   po ukončení kalendářního roku,  usnesením  členské schůze ZO hlasováním,   schválena   zpráva zejména o hospodaření a čerpání rozpočtu, účetní závěrka, zpráva kontrolní komise, návrh rozpočtu  a plánu činnosti na  další rok.

   Formulář pro realizaci členské schůze za rok 2020 a žádost o vyjádření člena ZO k předkládaným oblastem schůze je do 29.8.2021 zaslán  členům, kteří mají emailovou adresu a pro členy bez internetového spojení je  vyvěšen v informační skříni v osadě a také  je k dispozici u vedoucích úseků. Výbor se obrací na všechny  členy  s žádostí, aby o textu tohoto emailu informovali členy o nichž vědí, že nemají emailové připojení.  

    Výbor se na Vás obrací s žádostí o vyplnění  zaslaného formuláře včetně uvedení svého jména, příjmení a čísla zahrádky. Vyplněný formulář obratem, nejpozději do 12.9.2021 zašlete k celkovému  vyhodnocení za osadu,  na e-mailovu adresu předsedy ZO: smajdler@seznam.cz. Členy, kteří nemají email, prosím aby svoje vyjádření zaslali písemně na jeho adresu  Opavská 773/12 746 01 Hlučín, nebo ji předali vedoucímu úseku. O výsledku korespondenčního hlasování budete informováni. 

                                                                                       

Usnesení z  členské schůze ZO ČZS Osada na Vinohradech za rok    2020 konané  korespondenčně ve dnech31.8. - 13.9.2021

 

Členská schůze za rok 2020 provedená korespondenčně schvaluje:

 

1. Členská schůze schvaluje zprávu o  hospodaření a účetní závěrku za rok 2020: 

Zpráva o činnosti a hospodaření ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín za rok 2020

 

 

1.  Stav členské základny:  se v roce 2020 nezměnil,

Počet zahrádek: 184. Počet členů: 175, stará osada 93, nová osada 70, Tibet 12.

 

2. Plnění členských povinností:   Účelový a členský poplatek za rok 2020 uhradili všichni členové. Prokázané dluhy členů byly vyřešeny. Dluh zůstává na zahrádce 95 a to již od roku 2017 po zemřelém p.Dudokovi, záležitost je řešena soudně v rámci OS Opava na základě našeho uplatněného požadavku na úhradu dluhu od 3 zákonných dědiců a v současnosti je již před ukončením jednání s prodejní agenturou

 

   V důsledku stanovených opatření výbor v roce 2020 mohl realizoval jenom nezbytná opatření k zabezpečení zahrádkářské činnosti v osadě.

   V roce 220 byly realizovány tyto hlavní nezbytné činnosti opravy a údržba.

 1. Vyčistění, úprava, napuštění vodní nádrže a zajištění provozu spouštění dodávek užitkové vody     
 2. Oprava a výměna elektrického zařízeni ve studni osady
 3. Vyčistění, vysátí dna studny osady čerpacím zařízením Vak Ostrava
 4. Revize elektrických rozvodů v osadě v majetku zahrádkářské organizace
 5. Nutná úprava terénu a plochy poničené záplavovou vodou na Tibetu 

 

Byla provedena příjezdové cesty k osadě zavezením kamenivem

Všechny údaje s pojené s výdeji z rozpočtu ZO jsou uvedeny v příloze v uzávěrce za rok 2020.

Výbor zajistil pravidelnou platbu za osadu za odebranou elektrickou energii podle faktur ČEZ

Výbor zajistil proplácení faktur VaK za odebranou  pitnou vodu Za rok 2020 byla zaplacena částka 22.690 Kč.

 Výbor organizoval přistavení kontejnerů k odvozu odpadu z osady. Za rok  2020 byla za odvoz odpadu zaplacen částka 30.840 Kč.

 Oproti roku 2019 na účtu ZO na konci roku 2020 přibylo na účtu ZO 174.756 Kč. Do roku 2021 je převáděna částka 359.528 Kč.

                                                       

3. Zajištění dodávek  elektřiny z rozvodů osady 

 

 Odběratelů elektřiny z rozvodů elektřiny ve vlastnictví ZO je 158.  Za elektřinu roku 2020 byla výborem ZO uhrazena ČEZ částka 172 196 Kč.    Úhrada stanovených čtvrtletních plateb ČEZ za odebranou elektřinu a vymáhání úhrady dluhu a zaplacení dostatečné zálohy na další odběr  bylo provázena problémy a vyžadovala značné úsilí výboru, neboť téměř 20%  odběratelů  pravidelně nesledovalo svou spotřebu  a platbu - výši své zálohy a odebírala  na dluh.

        Za hospodaření s elektřinou odpovídá samostatně každý odběratel a v úseku vedení úseku. Každý odběratel má povinnost sledovat svůj odběr, k 31 listopadu vždy hlásit vedoucímu úseku stav na svém elektroměru. Vedoucí úseku mají povinnost stav odběru v úseku a u jednotlivých odběratelů na odběrové větvi, nahlásit do poloviny prosince účetní. Účetní provede odběrateli, podle ceny elektřiny z faktury ČEZ, výpočet platby výši úhrady a její oznámení odběrateli emailem včetně termínu platby. Oznámení spotřeby a platby výbor zveřejňuje v informační tabuli.    Odběratel má povinnost sledovat svůj odběr a výši zálohy a následně ve stanoveném termínu uhradit odběr, včetně celoroční zálohy na další odběr. Výbor přednostně požaduje úhradu poplatků odběratelů na účet ZO vedený u ČS.

    Při platbách odběratelů na účet ZO, řada odběratelů neuvádí jako variabilní symbol číslo své zahrádky, mnohdy není ani uváděn ani účel platby platbu provádějí cizí lidé, jména pro osadu cizích a neznámých osob, takže toto vytváří problémy, jejichž řešení vyžaduje pro předsedu, bohužel dost zbytečného času.

     Provedení výměny starých elektroměrů a kontrola rozvodů v připojovacích skříňkách na chatkách nařízené usnesením VČS 2019 nebylo u všech úsecích u odběratelů v úsecích osady dokončeno splněno. Někteří členové se dokonce ohražují proti tomuto nařízení  usnesení z ČS ZO, neznají je a neplní,  vznáší písemné dotazy, kdo na tom vydělává.    Vzhledem ke ztrátám elektřiny na odběrových větvích ale i z hlediska bezpečnosti odběratelů a předcházením možným požárům tento úkol trvá a musí být v následujícím roce splněn.Revize rozvodů elektřiny v majetku osady byla v osadě řádně podle plánu provedena.  Elektrické rozvody v osadě ve vlastnictví ZO jsou v pořádku.

 

    V evidenci elektřiny a pitné vody v osadě je řádně prováděna s dílčími nedostatky    

   Za pitnou vodu osada zaplatila v roce 2019  22 690  Kč. Cena vodného byla 37,30 Kč/m3.   S pomocí vedoucích úseků a paní J. Dardové  uhradili spotřebu všichni odběratelé. Dodávka vody probíhala bez nedostatků.  Výbor nechal provést laboratorní vyšetření zdravotní nezávadnosti a kvality vody v potrubí osady. Podle protokolu je voda kvalitní a zdravotně nezávadná.

   Nedostatky byly v hlášení stavu odběru vody k 3o.11 od některých odběratelů, i když stav se v roce 2020 podstatně zlepšil.

     V připojení vody je však nadále u několika odběratelů porušena smlouva o odběru pitné vody, která je součástí osadní smlouvy.  Přes upozornění výboru u několika odběratelů je odběr vody nadále prováděn bez povolení výboru k odběru vody, které je podloženo vydáním územního souhlasu odboru výstavby MÚ Hlučín k připojení z rozvodů osady.         Z hlášení o spotřebě vody a platbě vody za rok 2020 vyplývá, že na konci října 2020  vykazuje dluh / i když malý/ za odebranou vodu  6 odběratelů.

Výbor zjistil, že majitelka zahrádky č. 18 se v rozporu se smlouvou o odběru pitné napojila na přívod pitné vody od souseda  a zásadně porušila tuto smlouvu, bylo ji nařízeno uvést svoji přípojku v souladu s osadní smlouvou.

Úsek toto porušení smlouvy o dodávce pitné vody, i když úsek odpovídá podle osadního řádu za hospodaření s vodou a elektřinou, dosud vůbec nereagoval.   

      Výbor ZO vyžaduje aby  v souladu s osadním řádem a osadní smlouvou aby vedoucí úseků, ,zasílali účetní ZO stavy elektroměrů a vodoměrů odběratelů v úseku k 30.11 v roce  a současně záznam  odběru elektřiny a vody  v celém úseku/ odběrových větvích úseku/,  Musí sledovat a kontrolovat hospodaření s elektřinou a pitnou vodou svého úseku,  mít přehled o  odběru a platbě svých odběratelů elektřiny a pitné vody v úseku.

       Vedoucí úseků dostávají pravidelně od účetní výboru ZO přehled o odběru a platbě elektřiny a vody úseku z rozvodů osady tím i podklady pro kontrolu odběru a platby elektřiny a vody v úseku.

       Výbor ZO vyžaduje od vedení úseků nezbytné kontroly odběru zejména u jimi vytipovaných problémových odběratelů úseku, kteří chronicky vykazují nedostatky.

 

    Plnění osadního řádu a osadní smlouvy

    Provoz a chod osady v roce 2020 probíhal bez závažných nedostatků. Přetrvává však skutečnost, že při odprodeji zahrádky není důsledně plněno ustanovení osadního řádu v hlášení a zpracování předepsaného dokumentu o ukončení členství v ZO a odprodeji zahrádky. Proto výbor zavádí nový protokol o ukončení členství o odprodeji zahrádky.

 

   Plnění ostatních úkolů v roce 2020

   V průběhu roku bylo provedena řada pro osadu prospěšných akcí mimo jiné jako údržbu, opravu cest, bylo zajištěno přistavení kontejnerů a pravidelný odvoz odpadu z osady pro odpady prováděno upřesnění projektu a příprava stavby přístupové cesty k osadě,  připravovalo úpravu projektu a zajištění výstavby schodiště na Tibet, projednávalo včetně jednání na MÚ Hlučín, úpravu odvodu  povrchové odvody vody  z pozemku Ing. Středuly do  cesty  4 úseku, výbor připravil vybudování nové  cesty k osadě, s realizací v červenci 2021,  připravená stavba však pro celkový nesouhlas převážné části členů s plánovanými  výdaji  a vlastnictvím cesty v provedeném korespondenčním hlasování  nesouhlasila a následně však výbor ZO  provedl  zavezení velkých děr cesty kameninovou drtí zajistil opravu můstku na cestě.

      Výbor ZO po novém odborném zhodnocení statiky terénu, současného stavu svahu, a nákladů stavby připravil rozhodnutí realizovat po schválení členskou schůzí stavbu schodiště na Tibet a to levněji s využitím prací členů dle DHP. Byla provedena oprava a výměna motoru a pohybového mechanismu brány osady, členy osady na Tibetu byl vybudováno nové oplocení poničené poslední záplavou. 

 

      Činnost výboru v roce 2020 byla výrazně ovlivněna nařízenými proti nákazovými opatřeními zejména v důsledku shromažďování osob. Plně se výboru ZO zabezpečit plnění usnesení  VČS 2020, stanovených úkolů a bezproblémový chod osady.  Výbor měl v roce 4 výborové schůze. Nepodařilo se změnit jednání některých členů v ukládání odpadu do kontejnerů, byl tam ukládán materiál, který tam nepatří / tráva, rostliny, keře, stavební materiál, barvy atd, případně byly vytvářeny u kontejnerů skládky tohoto materiálu nebo nepoužívaných věcí. V dodržování osadního řádu a smlouvy se vyskytly nedostatky zejména v jízdách automobilem u některých členů do uliček v osadě, využívání čerpání pitné vody ale i další nedostatky. Odstranění nedostatků pomůže i výborem připravovaná úprava a doplnění osadního řádu a osadní smlouvy, která bude řešena na následující členské schůzi   

   

       Poděkovaní z vynaloženou práci pro osadu náleží nepochybně stávajícímu  tříčlennému výboru ZO, kteří obětavě zabezpečili chod a plnění úkolů osady.   Poděkování za obětavou  a záslužnou práci pro ZO  vyjadřuje výbor také  p. Č. Majerovi a L. Majerové, kteří  byli uvolněni od 1.9.2019 z funkce ve výboru ZO na základě své žádosti. Poděkování členů osady za jejich práci pro osadu patří členům kontrolní komise naší organizace a zejména vedoucím úseků ZO.

 

Činnost kontrolní komise v roce 2020 byla řádně prováděna a zpráva o činnosti je předložena na této členské schůzi.  Zápisy kontrolní komise o provedených kontrolách budou nově zveřejňovány v informační skříni ZO.

 

V roce 2022 musíme v osadě dořešit vybudování odvodu povrchové vody převedené majitelem pozemku v rámci opatření proti záplavě z pozemku nad osadou do lesa nad 8. úsekem osady a vyřešit ochranu před takto svedenou vodou všechny majitele nemovitostí v 8. úseku. Bude nutné provést opravu a nátěr budovy ZO. Bude nutné vyhodnotit získané zkušenosti z 5.letého využívání osadního řádu a osadní smlouvy a přijmout nezbytné a potřebné jejich úpravy v novelizaci těchto dokumentů. Zásadně však musí výbor na základě získaných zkušeností prosadit důsledném plnění osadního řádu a osadní smlouvy a netolerovat jejich porušování.

Při opakování nedostatků v jejich plnění přijmout účinná opatření v souladu s osadním řádem a se stanovami ČZS. Pro udržení zájmu, činnosti a práce v osadě, je nutné nově objektivně přistoupit k reálnému ocenění skutečně vykonávané práce členů ZO pro zabezpečení činnosti a života osady, zvýšit zodpovědnost a pravomoci úseků osady a zapojit členy osady k vytváření společného úsilí k budování pěkného prostředí v osadě, tak aby se v osadě cítili dobře a sám každý přispíval k pěknému prostředí a spokojenosti a radosti z pobytu v osadě.                                                                                                         

 

Předseda ZO Stanislav Šmajdler

 

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

 

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet 2020 a uzávěrka 2020

 

 

    Rozpočet 2020  Uzávěrka 2020
A PŘÍJMY CELKEM 440 423 412 677
1 Elektřina 200 000 17 219
2 Ostatní příjmy - vyčištění louky 5 000 5 000 2 200
3 Členský a účelový příspěvek 150x178=26700+165x750+13x650 157 700 154 650
4 Zápisné 6 000 16 000
5 Neodpracované brigády 2018-24osob-12000, 2019 50osob-25000 = 37 000    37 000 19 500
6 Pronájem budovy ZO 1 000 300
7 Pitná voda - náklady na odběr r.2020 - 20 000+doplatek 400x13=13 200 33 200 33 805
8 Úroky z účtu   23
       
B VÝDAJE CELKEM 503 324 247 075
1 Časopis, kalendáře, tiskopisy 900 260
2 Spotřeba pohonných hmot 500 592
3 Materiál a hlavní práce pro provoz a údržbu v osadě  143 000 18 472
4 Tonery, papír pro tisk, kancelářské potřeby  3 000 1 380
5 Poštovné 1 000 296
6 Nákup drobného hmotného majetku 3 000 1 250
7 Nákup provozního spotřebního majetku 1 000 0
8 Věcné dary 1 000 0
9 Pitná voda 20 000 22 690
10 Proplacení elektřiny odběratelů z rozvodů osady 190 000 81 688
11 Běžné opravy a údržba 10 000 30 219
12 Cestovní náhrady - soukromé vozidlo 1 500 648
13 Občerstvení  1 000 500
14 Věcné břemeno 0 4 000
15 Odvoz odpadu 250 030 30 840
16 Členské známky odeslané fin. prostředky 178 x 100 17 800 17 800
17 Dohody o propl. prací / výstavba 20 000, provoz 34   54 000
18 Rezerva ostatní náklady, služby a práce    
19 Doprava materiálu    
20 Daň z nemovitostí  320 395
21 Daň z úroků      
22 Telefonní poplatky 6 000 5 908
23 Pojištění budovy  1 700 1 757
24 Bankovní poplatky 1 000 642
  Plánovaný rozdíl celk. příjmů a výdajů v rozpočtu: 625 145 - 503 324 = 121 821   121 821
  Pokladní hotovost k 31. 12. 2020   409
  Bankovní účet k 31. 12. 2020   359 119
  Celkem převod k 31. 12. 2020   359 528

 

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

 

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

2. Členská schůze schvaluje zprávu  kontrolní komise na rok 2020:

 

 

Zpráva kontrolní komise ČZS ZO Osada na Vinohradech Hlučín za rok 2020

Kontrola účetnictví a vedení dokumentace ZO:

 1. Vedení účetního deníku navazuje na konečný zůstatek v předchozím roce, účetní

     uzávěrka a zápis o kontrole podepsán předsedou ZO.

 1. Vedení příjmových a výdajových dokladů (číslování, zdůvodnění vydání s vedením

účelu je provedeno, taktéž kdo materiál převzal a jak je evidován, účetní doklady jsou opatřeny podpisy oprávněných členů výboru ZO).

 1. Platební příkazy jsou řádně zdůvodněny, propláceny včas, bez penalizace.
 2. Výpisy z bankovního účtu odpovídají vynaloženým výdajům.
 3. Pokladní hotovost nepřesahuje schválený limit.
 4. Pokladní zpráva o hospodaření za rok 2020 je zpracována.
 5. Výbor ZO je pravidelně informován o stavu financí a prováděných kontrolách vedení účetnictví.
 6. Účetní dokumentace, její evidence a zpracování je dostatečné, přehledné, členěné do účetních skupin, doklady řádně založeny a odpovídají dokladům uvedeným v pokladní zprávě za hodnocený rok 2020.
 7. Jsou zavedeny podpisové vzory k účtu u České spořitelny a.s.
 8. Je řádně vedená evidence členů ZO.
 9. Zápisy ze schůzí výboru ZO jsou pořizovány.
 10. Účetnictví je vedeno dle zákona č. 563/1991 Sb. (o účetnictví) a metodických pokynů Českého zahrádkářského svazu.

 

Pokladní hotovost:

 1. Příruční pokladna je uložena na bezpečném místě u předsedy ZO.
 2. Hospodář, předseda ZO má podepsanou hmotnou odpovědnost.
 3. Je doloženo za jakým účelem, a které osobě byly vydány peníze v pokladní hotovosti a taktéž doloženo vyúčtování.
 4. Pokladní hotovost ke dni 31. 12. 2020 činí 409,- Kč.

Hotovost na účtu vedeného u České spořitelny a.s. činí 359119,26 Kč.

 

Ochrana majetku: 

 1. Stav evidence materiálu ZO je veden.
 2. Evidence a placení spotřebovaného elektrického proudu, podrobnosti k nahlédnutí ve zprávě o elektrické energii výboru. Dosud nebyly vybrány všechny členské poplatky.
 3. Inventarizace movitého a nemovitého majetku byla provedena bez zjištěných rozporů.
 4. Ocenění majetku a stanovení řádného odpisu účetní hodnoty majetku za rok 2020 bylo provedeno.
 5. Provedení odpisu materiálu z evidence, jakož i jeho rušení, evidence ztrát a poškození je zavedeno podle příslušné metodiky.

 

Rozpočet:

 1. Výsledek kontroly čerpání rozpočtu, dodržení výše příjmu a výdajů, jakož i dodržení finančního plánu – nebyly zjištěny závady.
 2. Mimořádné neplánované výdaje byly schváleny výborem.
 3. Neoprávněné výdaje nebyly zjištěny.
 4. Schválený rozpočet pro rok 2020 nebyl překročen.

 

Zjištěné finanční údaje:

 

 1. V souladu s údaji pokladního deníku.
 2. V souladu s výkazem zisku a ztrát.

 

Závěr:

 

Kontrolní komise na základě provedené kontroly schvaluje pokladní zprávu, vedení účetnictví, hospodaření s financemi, majetkem a jejich ochranu za rok 2020, doporučuje členské schůzi hospodaření ZO schválit.

KK doporučuje u faktur za zaplacené služby blíže specifikovat, např. co bylo opraveno a jaká byla závada.

Neustále dochází k problémům při odečtech pitné vody jednotlivých odběratelů z důvodu jejich nenahlášení odpovědným osobám. Je nutné v nejbližším možném termínu zahrádkáře na tuto skutečnost upozornit včetně poučení o možných opatřeních plynoucích s interních dokumentů ZO, pokud nebudou dodržovat včasné hlášení těchto údajů. Totéž platí pro odečty elektřiny. Z pohledu KK nemůže být pro žádného zahrádkáře problém ke konci sezóny nahlásit stavy měřidel příslušným osobám, jak plyne z jejich povinností.

Ze zkušenosti z minulého roku KK doporučuje před konáním členské schůze odeslat (e-mailem, SMS nebo písemně – dle dostupnosti členů ZO) všem zahrádkářům upozornění na nutnost jejich přítomnosti na této schůzi. Několikrát se stalo, že se neshromáždil usnášeníschopný počet členů a celá schůze pak byla zbytečná. Měli by být upozorněni na to, že takto bezohledně plýtvají časem nejen výboru osady, ale také ostatních zodpovědných zahrádkářů, kteří se na schůzi dostavili. V dnešní době je možné také svým zastupováním někoho zplnomocnit.

Rovněž KK navrhuje, aby nebylo zneužíváno členské schůze k řešení nesrovnalostí ve vyúčtování vody nebo elektřiny jednotlivými odběrateli. Vyúčtování je vždy včas vyvěšeno ve skříňce budovy osady a také je zasláno elektronicky. Zahrádkáři si mohou případné nesrovnalosti řešit e-mailem či telefonicky. Je nemyslitelné, aby takto někteří pravidelně zdržovali průběh schůze. Ta by měla zahrádkářům umožnit pouze úhradu hotovosti, pokud nevyužívají jednodušší cestu elektronického bankovnictví.

Členům KK se doneslo, že existují zmatky ohledně výše jednotlivých poplatků v ZO. KK doporučuje na členské schůzi toto lidem vysvětlit.

Dále je nutné zahrádkářům vysvětlit průběh (pořadí) činností souvisejících s odvodněním osady neustále podmáčené vodou z výše položených pozemků a na to navazující práce (včetně ověření platnosti projektu) k opravě schodiště na Tibet.

 

V Hlučíně dne 21.8. 2021                               

 

Revizní komise ZO

předseda Ing. R. Křikava, členové J. Riessová, D. Nocarová

                                                                       

  Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

 

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

 

3. Členská schůze schvaluje návrh  rozpočtu a plán činnosti na rok 2021:

 

Plán činnosti  a hlavních výdajů ZO v roce 2021

 

 1. Výdaje na materiál,   výstavbu a zajištění provozu osady

   1. Úprava a údržba  cest včetně cesty k osadě  20 000 Kč.

 2. Vybudování informační tabulové skříně osady:   5 000 Kč 

     3. Výstavba nového  oplocení na Tibetu:   13  000 Kč

     4. Výstavba schodiště na Tibet podle schváleného plánu včetně DPP 80 000 Kč

     5. Oprava motoru a zavíraní hlavní brány do osady 12 000 Kč                         

     6. Nákup odvodňovacích žlabů k odvodu povrchové vody z Tibetu, svedené podle plánu  v roce 2022 lesem do prostoru 8 úseku  / úspora před stávajícím zdražením materiálu - 20 000 Kč    

     7. Úprava odvodu povrchové vody v cestě 4 úseku, napojení vodní nádrže z povrchové vody pronikající do 4 úseku z výše položeného pozemku osady 80 000  Kč

     8. Rezerva: 10 000 Kč.

     Dohody o provedení prací /DPP/: bod 2: 2 000 kč, bod 4: 20 000 Kč, bod 6: 20 000 Kč

 

Celkem na výstavbu a zajištění provozu osady v roce 2021: 240 000 Kč.

 

Návrh rozpočtu na rok 2021

 

A PŘÍJMY CELKEM  350 120
1 Výběr elektřiny 150 000
2 Členský a účelový příspěvek 157 000
3 Zápisné 6 000  
4 Pronájem budovy 300
5 Pitná voda 22 000
6 Zisk ZO z členského příspěvku 7 800
7 Dotace z MÚ ( po schválení) 7 000
8 Úroky z účtu 20
  CELKEM PŘÍJMY 350 120
  Příjem r.2021 350 120 + převod z r.2020 359 528 = 709 648  
     
B VÝDAJE CELKEM 589 184
1 Časopis, kalendáře, tiskopisy  1 000
2 Spotřeba pohonných hmot 500
3 Materiál a DPP na výstavbu, provoz a údržbu 190 000 + 50 000  240 000
4 Tonery a pásky k tisku 2 000
5 Kancelářské potřeby 1 000
6 Nákup drobného hmotného majetku 2 000
7 Drobný nákup 1 000
8 Věcné dary jubilantům nad 70 let 6 000
9 Pitná voda VAK 23 000
10 Proplacení elektřiny ČEZ 180 000
11 Běžné opravy a údržba 20 000
12 Cestovní náhrady 1 000
13 Občerstvení  1 000
14 Poštovné  1 000
15 Odvoz komunálního odpadu 32 000
16 Členské známky 10 680
17 Dohody pro proplacení prací pro ZO 32 000
18 Ostatní služby a práce 20 000
19 Doprava materiálu firmou 3 000
20 Daň z úroku 4
21 Telefonní poplatky 6 000
  Pojištění budovy 2 100
  Rezerva 10 000
  Bankovní poplatky 900
  CELKEM VÝDAJE 589 184
ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ 709 648-589 184=120 464  

 

 

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!
 

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

4. Členská schůze schvaluje návrh na výši účelového poplatku na rok 2022 a způsob jeho platby.

Účelový  příspěvek člena ZO na rok 2022  ve stejné výši jako v roce 2021 ve výši 850 kč / členy na Tibetu však v roce 2022  hradit poplatek o 176 nižší  a to ve výši 680 Kč na člena,  z důvodu vyrovnání společných ročních  výdajů na člena osady, zejména  neprováděné platby za odvoz odpadu na Tibetu.  Členský příspěvek člena ČZS zůstává nezměněn ve výši 150 Kč. Platbu obou příspěvků provádět v  co největším rozsahu na účet ZO  číslo   184 3480369 banka 0800, a uvedením čísla zahrádky jako variabilní symbol  a  účelu platby / elektřina, voda, členský a účelový poplatek/. Na stejný účet provádět aktuální platbu nebo doplatek za elektřinu a vodu v případě, kdy odběratel má nedostatečnou zálohu na další odběr těchto medií. Platbu v hotovosti provést náhradně účetní ZO  v oznámeném termínu v dubnu 2022 v budově ZO. Konečný termín platby   členského a účelového poplatku za rok 2022 je stanoven na 30.5.2022.  V případě nezaplacení těchto poplatků do tohoto termínu  zaniká členství člena v základní organizaci v souladu s § 7 čl.1 pís. b dnem 30.12.v 2022,

 

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

 

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

5. Členská schůze schvaluje návrh opatření k navození pořádku k odběru a platby u odběratelů elektřiny a vody z rozvodů ZO:

      

Vedením úseků v osadě hospodaří s elektřinou a vodou z rozvodů osady podle uzavřené  osadní smlouvy. Každý odběratel těchto komodit je povinen pravidelně sledovat a vyhodnocovat svůj odběr a platbu a činit opatření k dodržování uzavřené smlouvy.  Vedení úseků musí vyhodnocovat odběr u a platbu elektřiny a vody v úseku a u odběratelů na základě jim účetní ZO  zasílaných dokladů a svých  vlastních kontrol, přijímat opatření aby bylo zabráněno  neplacení odběru a odběr  bez předem uhrazené zálohy.   Vždy k 30. listopadu převzít od odběratelů údaje o stavu na jejich elektroměrech a vodoměrech  a neprodleně je emailem zaslat účetní spolu s údajem o celkové spotřebě odběrové větve úseku ZO.  Účetní ZO z těchto údajů a ceny komodity uvedené na  faktuře pro ZO, zpracuje a do poloviny února zašle úsekům  souhrnnou tabulku evidence a platby odběrové větve úseku s uvedením odběru a platby připojeného odběratele a vyúčtování stavu  jeho zálohy na další odběr ke dni 30.11 v roce. Odběratele po vyhodnocení těchto údajů, neprodleně nejpozději však do konce března provedou potřebnou úhradu na účet ZO za svůj odběr včetně zálohy na další odběr v roce. Po ukončení platby za odběr a plateb záloh a po vyhodnocení zaslaných plateb na účet ZO, zašle účetní ZO k 30. 5.  odběratelům a vedoucím úseků druhý  email  s uvedením provedené platby za odběr a platby zálohy na další odběr v roce. Vedení úseků provede následně vyhodnocení skutečného odběru a celého finančního zabezpečení odběru odběratelů úseku na rok a projedná s odběrateli nutná opatření, aby nedošlo v průběhu roku do další platby k odběru na dluh.

       Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!
 

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

 1. Členská schůze schvaluje opatření k užívání společné budovy ZO a  využívání fontánky vody u budovy ZO:

 

      Společná budova je majetkem ZO a slouži pro potřeby ZO a jejich členů. Správu  a péči o budovu včetně skladu za její vnitřní zřízení a vybavení, uzamykání,   úklid a pořádek v budově a v jejím okolí na odstavné ploše pro motorová vozidla, kontrolu budovy a evidenci materiálu v budově, evidenci zápůjček budovy pro členy ZO včetně plateb za pronájem,  zabezpečuje a  provádí výborem  určený správce budovy na základě uzavřené  dohody o provedení práce.   

  Odběr pitné vody z fontánky u budovy ZO od 1.1.2022 povolit jen členům ZO, kteří závazně předloží do 30.11.2021  vedoucímu  úseku svůj  požadavek na  odběr pitné vody z fontánky osady a písemný závazek úhrady platby svého alikvótního podílu na celkových ročních nákladech  za   odebranou vodu ve fontánce podle počítadla vodoměru fontánky  a současně za  úhradu  výborem ZO  vyhotoveného svého klíče od fontánky, který mu bude následně vedoucím úseku předán.  Za odběr této vody pro potřebu výboru - společné budovy, hradit platbu z rozpočtu ZO.

 

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

,

 

7. Členská schůze schvaluje stanovení počtu členů výboru ZO a počtu členů kontrolní komise ZO, schvaluje doplnění výboru ZO o 2 nové členy:

 

V souladu s § 14 odst. 6, pís.b) stanov ČZS ČS stanovuje počet členů výboru na 11 členů, počet členů kontrolní komise stanovuje na 5 členů. Současný stav 3 členů je pro naši velkou  organizaci neúnosný, ve výboru ZO by měl být zastoupen svým členem každý úsek osady. Doplnění výboru provést postupně po projednání se členy osady i s využitím kooptací podle stanov.

Dnešní členská schůze schvaluje doplnění výboru o:

 

-  př. Andreu Sukdolovou, majitelkou  zah. č. 31. Jmenovaná je nová členka ZO, má organizační a pracovní zkušenosti vedení pracovního kolektivu a předpoklady ke kvalitnímu výkonu funkce, kterou bude podle rozhodnutí výboru pověřena.

 

-  př. Jaroslava Lampu, majitele zah. č. 14. Jmenovaný je dlouhodobým kvalitním členem ZO. Má zkušenosti a předpoklady ke kvalitnímu výkonu funkce ve výboru.

 

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

 

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

 

 


  

8. Členská schůze schvaluje opatření k řádné evidencí členů,  ukončení členství ZO a stanovení závazného formuláře při odprodeji zahrádky:

Vzhledem k opakujícím nedostatkům vznikajících při odprodeji a koupi zahrádky v osadě,  přihlášení se nového majitele do osady, do základní organizace ČZS Osada na Vinohradech a s tím souvisejícím uzavření smluv pro užívání elektřiny,   pitné vody z rozvodů osady a také s odprodejem zahrádky a ukončení členství a osadní smlouvy, členská schůze ukládá v případech změny vlastnictví v osadě zpracovat, podepsat  a předložit  výboru ZO     neprodleně se změnou,  níže uvedený zápis o odprodeji  nemovitosti a ukončení členství. V případě nesplnění této povinnosti nebude s novým majitelem uzavřeny právní dokumenty o členství v ZO a užívaní majetku a služeb základní organizace. Vedením evidence členů, evidence ukončení činnosti a vedením matriky ZO pověřuje výbor určeného člena.

 

 

Zápis o odprodeji nemovitosti a ukončení členství v ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín

Člen ZO ČZS Osada na Vinohradech v Hlučíně- př.:                                                             vlastník zahrádky a chatky číslo            v osadě, se rozhodl ke dni                           odprodat svoji zahrádku a chatku (nemovitost) v osadě a  požádal o ukončení své zahrádkářské smlouvy se ZO a ukončení členství v ZO ke dni:                    Nepožádal o ukončení členství, neboť závazně prohlašuje, že bude nadále řádně platit členský poplatek i když nebude vlastnit žádný majetek v osadě / nehodící se škrkněte/.    Novým majitelem této nemovitosti v osadě ZO a bude od                         pan /í/                                                          adresa:                                                                                   mob.:                        e- mail:         

Prodávající nemovitosti je povinen o prodeji své nemovitosti a ukončení členství předem informovat  vedoucího úseku a výbor ZO,  uhradit své všechny pohledávky a poplatky k ZO, zpracovat tento zápis o odprodeji, který si nechat potvrdit účetní ZO a zpracovaný předat výboru ZO.  Současně je povinen informovat nového vlastníka o, o vstupním poplatku do osady, nutnosti uzavření osadní smlouvy jako podmínky vstupu do osady, používání vody a elektřiny a povinnosti nového majitele se bez prodlení po odkoupení nemovitosti   právně  registrovat  své členství v ZO.  

Prodávajíci ke dni                        prodeje závazně   oznamuje, že:

1. Ke dni                             vystupuje ze ZO ČZS Osada na Vinohradech Hlučín. Je si vědom, že po vystoupení nebo v případě odprodeje nemovitosti a  neplacení  ročního členského poplatku je mu zrušeno členství a volný vstup do osady.  

2 Nevystupuje ze ZO, bude nadále platit roční členské poplatek a zůstává členem ZO. Tuto skutečnost oznámí vedoucímu úseku a výboru ZO. V tomto případě neodevzdává klíče od osady a neodhlašuje svůj telefon na bránu. 

3. Nového majitele informoval a poučil o povinnostech člena osady, osadním řádu  a chodu osady 

4. Klíče od brány osady předány novému majiteli dne:                .   

 1. Čísla telefonů na bránu osady                                                                       odhlášeny dne: 

6. Předané doklady k chatce: zápis o kolaudaci, zápis o revizi elektřiny,  údaje ke stavbě žumpy a  jiné  související   doklady.

7. Chata je zapsáno v registru katastrálního úřadu: ano   ne / zaškrtnout /

7.Datum, vyjádření a podpis prodávajícího:       

   

                                                                                                                                                    ……………………….

Účetní ZO ke dni                          k odprodeji potvrzuje:                          

1. Prodávající má uhrazeny stanovené poplatky za rok:             ve výši               Kč  / dluží                    Kč/

2. Stav na elektroměru na chatce:            kWh.   Stav zálohy na odběr elektřiny:             Kč. 

3. Připojen k pitné vodě: ano -  ne. Stav na vodoměru:                  . Stav zálohy na vodu                   Kč.

4.  Dluží  ZO -  uvést za co a částku Kč:

 

5. Jiné pohledávky, případné škody K ZO, stav, uhrazení:

 

6 Vyjádření, sdělení účetní ZO, datum a její podpis::                                                                                                                                 

             

 Nový majitel …………………………………………svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s uvedenými skutečnostmi v tomto zápise a bere na vědomí povinnost  spojit se předem s výborem ZO a přihlásit se k uzavření členství v ZO a osadní smlouvy.  V případě nesplnění této  povinnosti nebude moci využívat majetek a služby poskytované ZO /elektřina,voda/    Podpis nového majitele: …………………….             

Záznam výboru ZO:

Členství  př,. ……………………………..… v ZO / zahrádkové osadě/ ukončeno ke dni:…………………………………

V evidenci členů ZO nový majitel zapsán  dne ……………….Datum a podpis předsedy ZO: ………….………..

 

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

 

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 x

 

 

 

 

 

 

9. Členská schůze schvaluje odprodej nevyužívaného pozemku ZO

 

v osadě  na konci cesty v 1 úseku podle přiloženého plánku. Odprodávaný kousek cesty je   obklopen z části pozemkem již nepatřícím osadě majitele, který není členem osady. Soused p K. Hrudy, kterého by  se  odprodej nejvíce dotýkal s odprodejem souhlasí, s odprodejem souhlasí i vedoucí úseky což oba potvrdili na přiloženém plánku svými podpisy.  

c.jpg

 

 Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

 

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

 

 

 

 10. Členská schůze schvaluje souhrnné usnesení z členské schůze ZO za rok 2020 konané korespondenčně.

 

 

Souhrnné usnesení z členské schůze ZO ČZS Osada na Vinohradech

Za rok 2020 konané  korespondenčním způsobem ve dnech 30.8.- 12.9.2021 

                                                                              

  1.VČS schvaluje:

 

 1 . Zprávu o činnosti a  hospodaření ZO v roce a 2020, čerpání rozpočtu a účetní uzávěrku a zprávu kontrolní komise za rok 2020

 2.  Plán činnosti   podložený rozpočtem na rok2021

  3.  Volbu nových členů výboru ZO.

  4.  Platbu členského poplatku na rok 2021 a rok 2022 ve výši 850 Kč. Členy na Tibetu od roku 2022 ve výši  680 Kč z důvodu   neprováděného  odvozu odpadu z Tibetu.  Platba členského příspěvku je v ČZS je stanovena na  150 Kč. Platbu obou příspěvků provádět v co největším rozsahu na účet ZO  číslo   184 3480369 banka 0800, a uvedením čísla zahrádky jako variabilní symbol  a  účelu platby / elektřina,voda, členský a účelový poplatek, úhrada dluhu za.. /  . Platbu v hotovosti provádět  ve výborem  oznámeném termínu v v budově ZO. Konečný termín platby   členského a účelového poplatku za rok  je stanoven na 30.poslední den v měsíci dubnu.  V případě nezaplacení těchto poplatků do tohoto termínu  zaniká členství člena v základní organizaci v souladu s § 7 čl.1 pís. b posledním dnem roku. ¨

    5.   V souladu s § 14  odst.6, pís. b) stanovuje počet členů výboru ZO vzhledem k účelu aby každý usek osady byl svým členem zastoupen ve výboru, na a 11 členů. Počet členů kontrolní komise  na 5 členů. Členům výboru  a kontrolní komise upřesnit a ustanovit jejich  funkční povinnosti. Výbor může v souladu s osadním řádem pověřit členy výboru výkonem funkce vedoucího úseku. Z důvodu malé znalosti  základních platných  dokumentů ČZS, práv a povinností  členů  ZO , tyto dokumenty zveřejnit v příloze usnesení z této  členské schůze ZO.

 

 6.  Vedením úseků v osadě hospodaří s elektřinou a vodou z rozvodů osady podle uzavřené  osadní smlouvy. Každý odběratel těchto komodit je povinen pravidelně  sledovat a vyhodnocovat svůj odběr a platbu a činit opatření k dodržování uzavřené smlouvy.  Vedení úseků musí pravidelně sledovat a vyhodnocovat  výborem /účetní/ ZO jim zasílané doklady  o evidenci odběru a platbě  těchto komodit na odběrových větvích a  u jednotlivých odběratelů.  Vždy k 30.listopadu provést  v úseku převzetí od odběratelů údajů  stavu na jejich elektroměrech a vodoměrech , údaje za odběrové větve úseku vedením úseku doplnit o zjištěné údaje o celkovém odběru úseku a v prosinci je emailem zaslat účetní ZO.  Účetní ZO z těchto údajů a ceny komodity uvedené na  faktuře pro ZO, zpracuje a do poloviny února zašle úsekům  souhrnnou tabulku evidence a platby odběrové větve úseku s uvedením odběru a platby připojeného odběratele, vyúčtování stavu  jeho zálohy na další odběr ke dni 30.11 v roce .  Po ukončení výběru plateb vyhodnocení zaslaných  plateb na účet ZO, zašle účetní ZO úsekům, výši finanční zálohy odběratele k 30. 5 na další odběr v roce. Vedení úseků provede následně vyhodnoceni celého finančního zabezpečení odběru  u odběratelů úseku a v návaznosti na její výsledek informuje odběratele o nutných opatřeních k zajištění odběru a předcházení vypnutí dodávky komodity. Odpojení / připojení / členů z rozvodů elektřiny a vody ZO organizuje a  provádí na základě vyhodnocení uvedených skutečnosti odběru a platby a dodržování osadního řádu a smlouvy,  vedení úseku, které zodpovídá za hospodaření s elektřinou a vodou. Toto opatření podle potřeby vždy  projedná s výborem ZO. Tímto patřením vedení úseku zabrání neoprávněného odběru elektřiny a vody z rozvodů osady a odběru na dluh. Uvedené opatření je závazné a v případě zjištění odběru na dluh je odběratel, který porušuje smlouvu o odběru vody a elektřiny ,  neprodleně odpojen.

 7. Odběr  elektřiny a pitné vody z rozvodů osad  kontrolovat, vyhodnocovat a usměrňovat   vedením úseku členům ZO podle prokazatelně uzavřené smlouvy ZO s odběratelem.    Platbu za odběr obou komodit provádět obdobně jako v bodě 5.   Odběratele s dluhem nebo neuhrazením roční zálohy na odběr elektřiny a vody neprodleně podle uzavřené smlouvy odpojit.

8. Odběr pitné vody z fontánky u budovy ZO od 1.1.2022 povolit jen členům ZO, kteří závazně předloží do 30.11.2021  vedoucího úseku svůj  požadavek na  odběr pitné vody z fontánky osady a písemný závazek úhrady platby svého alikvótního podílu na celkových ročních nákladech  za   odebranou vodu ve fontánce podle počítadla vodoměru fontánky  a současně za  úhradu  výborem ZO  vyhotoveného svého klíče od fontánky. Za odběr této vody pro potřebu výboru – společné budovy, hradit platbu z rozpočtu ZO.

9.   Do konce roku 2021 s přispěním vedení úseků osady vybudovat nové potřebné   schodiště na Tibet vlastními silami prácemi  na DPP podle upraveného projektu pod řízením a dohledem nad stavbou př. J. Plačkem. Vedoucí úseků mají povinnost pomoci realizaci stavby získáváním pracovníků na  DPP.  Dodavatelsky s firmou p. R. Dostála  a  s pomocí pracovníků na  DPP  vedením  úseků  vybudovat v cestě  4 úseku  potrubní odvod povrchové vody přitékající z výše položeného pozemku p. Středuly s možnosti napojení vody do nádrže vody osady a svépomocí formou DPP  vybudovat na parkovišti osady  novou informační tabuli  ZO.

 10. Vedoucími úseků provést u  všech členů úseků  nejpozději do 15. října 2021 průzkum a šetření o stavu v osadě,  ověřit a zapsat stav a  tyto skutečnosti:

        zda je zahradní chatka zapsána do katastru nemovitostí,  majitel má osadní řád  , vlastník má doklad – územní souhlas MěÚ Hlučín k připojení k rozvodu pitné vody v osadě, má písemné povolení výboru ZO povolení výboru  k odběru pitné vody, zda majitel je nebo není připojen na el. proud, forma připojení /k CEZ nebo na rozvod elektřiny výboru v osadě  /,   elektroměr odběratele z rozvodů osady obměněn v roce způsob  odvodu střešní vody Jak je odváděna, kam, vybudování žumpy, možnost a provádění vyvážení žumpy vyvěšení tabulky s číslem zahrádky, , návrhy a  co požaduje zahrádkář v osadě upravit a řešit. Výborem ZO k tomu bude  vedoucím úseku počátkem září doručen potřebný formulář k vyplnění výsledku tohoto šetření.

12.  Připravit na příští VČS návrh úpravy osadního řádu a osadní  smlouvy s důrazem na zvýšení pravomocí a odpovědnosti úseků osady.   

12. Do plánu činnosti ZO na rok 2022 ČS doporučuje navrhnout mimo jiné vybudování odvodu povrchové vody přicházející do prostoru 8 úseku z cizích pozemků nad osadou, provedení nezbytné  údržby  společné budovy a nezbytnou údržby cest.

13ČS schvaluje doplnění   výboru  ZO o 2 nové členy: př. Jaroslava Lampu, majitele  zahrádky  č. 14 ve 2 úseku a př. Sukdolovou Andreu, majitelku zahrádky č. 31 ve 3 úseku. 

 

VČS ukládá:

 a/ Výboru

1.  V souladu s § 16 odst. 4.pís .e) doplnit výbor ZO   kooptací o nové členy. Pro  příští členskou schůzi ZO připravit návrhy na doplnění výboru na stanovený počet členů.

2.    Zpracovat nové funkční náplně členů výboru. Za prokazatelně stanovenou a provedenou práci   pro ZO poskytovat odměnu v souladu  s platným  zákonným ustanovením pro uzavření dohody o provedení práce.

3.   Prověřit stav uzavřených věcných břemen k zajištění činnosti ZO a přístupu po komunikacích k osadě.

4.    Zabezpečit nezbytnou potřebnou opravu děr a výmolů na příjezdové cesty k osadě v souladu s rozpočtem ZO. 

5.    Na příští ČS ZO předložit vyhodnocení 5 letých zkušeností v dodržování a plnění osadního řádu ,odběru a platby elektřiny a vody  v osadě a předložit návrh na novelizaci  osadního řádu a osadní smlouvy o odběru elektřiny z rozvodů ZO a smlouvy o odběru pitné vody v ZO.

6.   Na VČS za rok  2021 v roce 2022 předložit návrh na  změnu doručovací adresy ZO.

 1. Zorganizovat provedení ocenění majetku ZO  a roční inventarizaci majetku ZO.
 2. Do konce roku 2021 provést archivaci spisů ZO  a digitalizaci  oskenováním základních   v roce v roce dokumentů ZO.
 3. Usnesení z této ČS zaslat emailem členům ZO a vyvěsit v informační skříni ZO, usnesení bude k dispozici členům na výboru ZO,

 

b/ kontrolní  komisi ZO:

       V činnosti   kontrolní komise ZO provádět kontrolní činnost podle Metodických pokynů č. 1/2000 k činnosti kontrolních komisí ČZS.

 

 c) členům ZO:

 1. Dodržovat osadní řád, osadní smlouvu a  plnit toto usnesení.
 2. Všemi odběrateli elektřiny a pitné vody z rozvodů osady předložit k 30 listopadu 2021   vedení úseku stav k 30. listopadu  na svém elektroměru a vodoměru a platné  doklady a  povolení k odběru elektřiny a vody v osadě.
 3. Odvod střešní vody z chatek v osadě není povoleno provádět na společnou cestu v úseku.  Všemi  majiteli zahrádek a chatek v osadě do 20. září 2021 předložit vedoucím úseků doklad o provádění a zabezpečení odvodu střešní vody z chatky, provedení a schválení  stavby žumpy  a zabezpečení likvidace odpadu. Výbor ZO doporučuje využívat střešní vodu přímo na vlastní zahrádce vybudováním vsakovacího rozvodu v zahrádce. K provádění vybudování odvodu střešní vody ze své chatky mimo zahrádku musí majitelé do tohoto termínu předložit vedoucím úseků  své závazné prohlášení, že  k odvodu této  vody si na vlastní náklady vybudují  potrubní připojení tohoto  odvodu na  stávající nebo na  vyžadovaný  nově  vybudovaný odvod střešní vody v cestě osady  v rámci plánu činnosti ZO  v příštím roce.
 4.  Členové ZO mající  chaty  kolem cesty ve 4 úseku / 1 cesta za budovou ZO/  v rámci letošní plánované  akce,  řešení  odvodu  povrchové vody z pozemku p.Ing. Středuly v cestě 4 úseku, pokud se rozhodnou řešit  odvod své střešní vody z chatky jeho připojením do tohoto budovaného odvodu,  mají povinnost  předložit  svůj požadavek na zajištění  materiálu   s uvedením specifikace odvodného potrubí na svoje  připojení odvodu ze své chatky do budovaného odvodu vody v cestě úseku. Požadavek na zajištění tohoto svého materiálu společným nákupem, musí předložit  vedoucímu 4 úseku,  vzhledem k termínu stavby co nejdříve, nejpozději do 15.9.2021.Připojení odvodu střešní vody majitelů na tento společný odvod v cestě úseku jinak nemůže být provedeno.
 5. Povinnost člena osady  trvale  zabezpečovat pořádek v osadě a na celé   ploše   před  svou zahrádkou.
 6. Upozorňuje členy ZO na zákonnou povinnost majitelů zahrádek a chatek mít zahrádku a chatku zapsánu na listu vlastnictví na katastrálním úřadě a vyhnout se tak případným možným sankcím finančního úřadu.

 

Hlasování – křížkem označte pouze jednu možnost, jinak je Vaše hlasování neplatné!

 

PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚDAJE O HLASUJÍCÍM ČLENOVI:

 

Jméno a příjmení: 

číslo zahrádky: 

Datum: ……………...2021                       Podpis člena:

 

 

INSTRUKCE K HLASOVÁNÍ:

 

Hlasujte tak, že vyplněný formulář zašlete emailem nejpozději do 13.9.2021 na adresu předsedy ZO:smajdler@seznam.cz, nebo podepsaný odešlete poštou na adresu: ZO ČZS Osada na Vinohradech předseda S. Šmajdler, Opavská 773/12   748 01 Hlučín

případně  vložte v obálce a předejte vedoucímu úseku s tím, že předsedu ZO informujete SMS nebo telefonicky o tom, že jste své vyjádření k ČS předali vedoucímu úseku.

                                                                                                       

Rozhodnutí se přijímá většinou hlasů všech členů základní organizace. V případě, že usnesení z Vaší strany neobdržíme v uvedené lhůtě, má se zato, že jste nehlasovali.

 

O výsledku hlasování budete informováni bez zbytečného odkladu emailem nebo vyvěšením na úřední desce v osadě.

 

 

Datum: 28.8.2021

 

Za výbor:  Stanislav  Šmajdler  předseda                                    

                                                                      

Poznámka pro členy kteří nemají emailovou adresu:

 Přílohy k výše uvedenému hlasování jsou součásti emailu zaslaném všem členům majícím přesnou emailovou adresu, těch je naprostá většina.

 Přílohy nelze z důvodů jejich množství, počtu stran, vyvěsit ve skříňce, protože tam nevlezou. Prosíme členy, kteří je nedostanou, aby si je obratem vyžádali SMS zprávou u předsedy, který je vytiskne a zašle na sdělenou přesnou adresu žadatelům poštou.

   Vzhledem k pracnosti i finančním nákladům za poštovné, prosím však, abyste se předem pokusili tyto dokumenty získat od členů, kteří je dostali emailem. Děkuji Vám

                                                                                   Předseda Stanislav Šmajdler