Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace

 

 

Plán činnosti a návrh hlavních nákladů na údržbu, opravy a rozvoj osady v roce 2014
 
/ náklady zahrnuty do rozpočtu ZO schváleného VČS 23.3.2014/
 
 
 Údržba, opravy a  zajištění provozu  osady
 
     1. Materiál na  běžnou údržbu v osadě ( materiál na opravy rozvodů užitkové vody v osadě, opravy vodní nádrže , drobné opravy, nátěry, údržbu majetku) - 26  000 Kč
     2. Materiál na opravu cest, a společných ploch v osadě -  15 000 Kč
     3.  Práce na údržbě, opravách,  a zajištění provozu osady, telefony, různé poplatky  - 27 000 Kč
4. Opravy nástrojů, přístrojů, zařízení - 3 000 Kč
6.  Odvoz odpadu z osady -17 000 Kč
7. Provoz fontánky pitné vody - 1 500 Kč
8.  Náklad na společnou elektřinu (užitková voda k zalévání,  budova) -  9 000 Kč
9.  Ostatní drobný hmotný majetek ( žebřík, požární hadice k hydrantu, nástroje)- 16 000 Kč  
10. Pojištění budovy - 3 000 Kč
 11. Občerstvení při organizovaných pracech v osadě (nealko, káva) - 1 000 Kč
 12. Pohonné hmoty, benzin křovinořez, olej do pily - 400 Kč
 13. Tiskopisy, časopis zahrádkář, kalendáře -  900 Kč
 14. Tonery, tiskárna, papír ( náklady na vytištění  smlouvy o elektřině, písemnosti, dopisy), kancel. potřeby - 3 000 Kč
 15. Poštovné, známky -  1 500 Kč
 16. Bankovní poplatky - 300 Kč
 17. Běžné opravy - 2 500 Kč
 18. Členské známky ČZS - odvod - 10 620 Kč
 
 
 Výstavba  a budování osady
 1.Vymístěni a vybudování samostatného elektroměru, nového jističe osady, nové propojení hlavního vedení a rozvodů elektřiny v osadě  – 85  000 Kč
2. Zákonná revize  společných rozvodů ZO po 5 letech  - 6 000 Kč
 3. Vybudování nového přívodu vody do nádrže z výše položeného vodního zdroje nad osadou  -     25 000 Kč
 4. Vybudování nové automatické ( samouzavírací) brány osady na přístupové cestě k parkovišti -  30 000 Kč
5. Dokončení oplocení osady, úprava a uzavření parkoviště ( materiál, bagr, pletivo, sloupky atd.)  - 17 000 Kč
6. Materiál na úpravu  schodiště k Tibetu  - 5000 Kč
7. Vybudování nové  informační skříně  pro osadu - 1000 Kč
8 Doprava materiálu ( štěrk, kámen, drť, materiál) -  5 000 Kč
9. Ostatní (rezerva) - 5 000 Kč
 
 
Návrh lze realizovat při platbě účelového příspěvku 750 Kč a využití vráceného poplatku za elektřinu 115 142 Kč
 
 
                                                                                               Výbor ZO – předseda

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 
Zásady dělby práce, působnost a funkční náplň členů výboru  a kontrolní komise ZO ve volebním období 2014-2019:
Předseda ZO:
a) V souladu se stanovami ČZS § 27 řídí a zabezpečuje  činnost výboru ZO, zajišťuje navenek zájmy ZO. Připravuje plán práce výboru ZO, organizačně zajišťuje   a vede výborové a členské  schůze. Přebírá vyřizuje a podepisuje písemnosti, zasílá blahopřání k životním jubileům členů. Podává na členských schůzích zprávu o činnosti organizace, kontroluje plnění přijatých usnesení, zpracovává hlášení o činnosti organizace
b) Vyřizuje neodkladné záležitosti příslušící do působnosti výboru, přijatá opatření předkládá výboru ke schválení na nejbližší schůzi. Organizuje předávání funkcí ve výboru ZO
c) Zodpovídá za fungování ZO a zpracování interních normativních aktů upravujících fungování ZO. Dbá na dodržování osadního řádu, dodržování zásad ochrany životního prostředí v osadě, organizuje odbornou výchovu členů ZO, řídí  výstavbu a rozvoj osady
e) Zodpovídá za hospodaření a čerpání rozpočtu ZO. Na převzaté peníze má hmotnou odpovědnost
f)   Plní jmenovité úkoly uložené výborem ZO.
 
Tajemník výboru ZO: v souladu s § 27 odst.6 stanov ČZS zejména:
a)  Zastupuje předsedu ZO ve smyslu stanov ČZS při jednáních s úřady, zejména s MěÚ, má na starosti propagaci organizace, spoluorganizuje společenské akce. Provádí zápisy ze schůzí výboru.      
b) Zodpovídá za evidenci majetku organizace  a evidenci zahrádek. Vede evidenci změn jejich majitelů. Vede evidenci zahrádkářských smluv a smluv o dodávce, odběru a platbě elektřiny v osadě. Organizuje  uzavírání těchto smluv s majiteli zahrádek v osadě
d) Vede evidenci členů ZO, přijímá přihlášky za člena ZO, předkládá je schválení výborové schůzi, vede matriku členů, vystavuje členské legitimace, vede evidenci o zrušení členství a úmrtí členů, evidenci smluv a evidenci majetku ZO, evidenci stanovené pracovní činnosti členů ZO
e) Zodpovídá za vedení  evidenci pracovní činnosti všech členů ZO ( brigád) v osadě, usměrňuje v tomto směru podle ročního planu  činnost vedoucích úseků osady. Pečuje o dodržování osadního řádu a navrhuje příslušná opatření. Pečuje o řádnou evidenci klíčů od budovy, vodní nádrže a evidenci klíčů od bran osady, prodává klíče od bran osady
f) Plní jmenovité úkoly uložené výborem ZO.
Účetní ZO:
a) Zodpovídá za finanční hospodaření, účetní evidenci a finanční dokumentaci organizace podle schváleného rozpočtu ZO. Zodpovídá za správné účtování a finanční platby ZO. Proplácí faktury a účty ZO, vede jejich řádnou evidenci a provádí jejich kontrolu  podle zásad hospodaření a normativu  jednoduchého účetnictví
b) Zodpovídá za převzaté peníze v hotovosti a peníze  v příruční pokladně ZO. Na převzaté peníze má uzavřenu hmotnou odpovědnost
b) Vede účetní deník, kontroluje čerpání rozpočtu ZO, vede evidenci platby členského a účelového poplatku členů, evidenci  plateb členů za nesplněnou pracovní povinnost a evidenci plateb výběrčích za odebraný elektrický proud
c)   Zpracovává pro výbor ZO   přehled o příjmech,  výdajích a provedených platbách, stavech účtu v bance a v hotovosti. Podává výboru ZO pololetně zprávu o finančním hospodaření ZO,  zpracovává roční účetní uzávěrku. Finanční dokumentaci ZO předkládá předsedovi ZO ke kontrole a podpisu, finanční dokumentaci   předkládá ke kontrole kontrolní komisi ZO
d)  Plní jmenovité úkoly uložené výborem ZO
 Hospodář ZO:
a) Zabezpečuje, řídí a kontroluje hospodaření s elektřinou v osadě.  Kontroluje  a usměrňuje  činnost výběrčích elektřiny, spotřebu, evidenci a úhradu elektřiny v osadě, organizuje opravy a revize rozvodů elektřiny v majetku ZO    
b) Zabezpečuje  a usměrňuje hospodaření a dodávku  užitkové i pitné vody v osadě. Upravuje   čerpání vody do nádrže a její vypouštění, ve vhodném termínu organizuje otevírání a uzavírání přívodu užitkové i pitné vody pro osadu, dbá aby nedocházelo k poškození vodovodního řádu mrazem nebo neodborným zásahem. Organizuje provádění kontrol, údržby a opravy rozvodů vody v osadě. Dává souhlas k jakémukoliv zásahu do vodovodního řádu a elektrickým rozvodům v majetku ZO v osadě.
 c) Organizuje a kontroluje odvoz a odstraňování odpadků z osady, navrhuje opatření k odstranění nedostatků v této oblasti  
 d)  Zabezpečuje provádění  inventarizace a soupisu  majetku organizace
e)  Plní jmenovité úkoly uložené výborem ZO.
 
c) Provozní technik ZO:
a) Zabezpečuje a organizuje  údržbu, kontrolu a opravy majetku, společných ploch  a cest ZO
b)  Provádí prohlídky zařízení a ploch  osady a navrhuje způsob opravy,  údržby a rozvoje osady včetně rozpisu materiálu.
c)  Vede evidenci zakoupeného materiálu ZO, evidenci materiálu ve skladě ZO a zajišťuje jeho bezpečné uskladnění. Podílí se na hospodaření s majetkem ZO, jeho    nákupem, evidencí a využíváním
c)  Podílí se na řízení oprav, stavebních a technických prací v osadě, obhospodařuje sklad a dílnu ZO
d)  Plní jmenovité úkoly uložené výborem ZO.
Předseda kontrolní komise ZO:
a)  Je oprávněn sám nebo jím delegovaní členové kontrolní komise účastnit se jednání výboru ZO s hlasem poradním a předkládat návrhy v rámci své působnosti. Kontroluje vedení účetnictví a účelné vynakládání finančních prostředků, vykonávají-li orgány ZO činnost v souladu se zvláštními právními předpisy, stanovami a ostatními vnitrosvazovými normami, předkládá výroční zprávu členské schůzi.
b) Zpracovává plán práce kontrolní skupiny, zahrnující:
    - nejméně jedenkrát za půl roku provádění  kontroly a řešení  sporných záležitosti:
·       Inventuru pokladny, stav účtu ZO v bance a porovnání s účetními zápisy
·        výběru a zúčtování členských příspěvků, včetně převodu na nadřízený orgán
·        čerpání rozpočtu a rozbor položek u nichž došlo k překročení, současně navrhnout opatření na doplnění nebo změnu rozpočtu
·         plnění povinností k orgánům státní správy, provedení daňové registrace
 
-          roční kontrolu:
 
·      čerpání rozpočtu a ročního hospodaření ZO
·      projednání návrhu rozpočtu na následující rok
·      účast na inventarizaci
·      roční zúčtování daňových povinností
·      kontrola dokumentů ZO a jejich dodržování
  kontrolor – člen kontrolní komise:
 Kontroluje spolu s předsedou kontrolní komise vedení účetnictví ZO a účelné vynakládání finančních prostředků, vykonávají-li orgány ZO činnost v souladu se zvláštními právními předpisy, stanovami a ostatními vnitrosvazovými normami.
Členové kontrolní komise  mají právo v rámci své působnosti nahlížet do dokladů ZO a požadovat od členů výboru a dalších členů ZO vysvětlení k jednotlivým záležitostem. O výsledku kontroly informuje kontrolní komise členskou schůzi ZO na jejím zasedání a mezi zasedáním členské schůze výbor. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost členské schůzi ZO, jíž předkládá zprávu o činnosti za uplynulé období s návrhy na opatření.
 
Schváleno usnesením VČS ZO 23.4.2013

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Vedoucí úseků  a výběrčí elektřiny v osadě náplň činnosti:
Vedoucí´úseku a vyběrčí elektřiny v úseku jsou v souladu s osadním řádem představitelé úseku osady, úzce spolupracují s výborem ZO, podílejí se na plnění a zabezpečení pořádku a potřeb úseku a jeho členů.
 
A. Vedoucí úseků:
1. Vedoucí úseku ve svém úseku tvořeném zahrádkami podle přiloženého seznamu,   napomáhá k dodržování osadního řádu v úseku a plnění úkolů stanovených usnesením členské schůze a  výboru ZO. Do funkce je určován usnesením výboru ZO.  
2. Organizuje, eviduje a potvrzuje v průběhu roku zahrádkářům v úseku plnění stanovených pracovních povinností. Organizuje, kontroluje a eviduje pracovní činnost zahrádkářů úseku.  Vždy na jaře s každým zahrádkářem v úseku projedná možnost, rozsah a místo plnění jeho pracovní povinnosti, jeho splnění mu potvrdí v sešitku a do konce října podá výboru přehled o plnění této povinnosti každý zahrádkářem.  
3. Aktivně spolupracuje s výborem ZO, eviduje a vzájemně předává informace a požadavky členů i výboru ZO k činnosti zahrádkářů v úseku, změny vlastnictví, podněty a opatření k zabezpečení pořádku a zahrádkářské činnosti v  úseku  
 
B. Výběrčí elektřiny:
 1. Výběrčí elektřiny je  výborem ZO je pověřován kontrolu a evidencí odběru elektřiny v odběrové větvi , výběrem peněz od odběratelů za spotřebovanou elektřinu, plní povinnosti výběrčího v souladu se smlouvou o dodávce a platbě elektřiny v zahrádkářské osadě. Při plnění této funkce spolupracuje s vedoucím úseku
2. Zodpovídá za evidenci hospodaření s elektřinou na odběrové větvi, za celkovou úhradu odebrané elektřiny na odběrové větvi 
3. Pravidelně, ve stanovených termínech provádí odečet celkového odběru elektřiny na odběrové větvi a u připojených jednotlivých odběratelů. Vede stanovenou evidenci spotřeby elektřiny na odběrové větvi a u odběratelů. Zabezpečuje a provádí kontrolu neporušenosti pečetí výboru ZO na HDS a elektroměrech odběratelů. Vypočítává odběratelům výši platby a přebírá od nich peníze za odebranou elektřinu. Vybrané peníze předává souhrnně spolu s evidenci spotřeby odběratelů a na odběrové větvi pokladní ZO.